Brister i bedömningen av sjukhuspatienters näringsstatus – förnyad rekommendation om nutritionsbehandling effektiverar vården

7. mars 2023

Bedömningen av patienters näringsstatus borde förbättras i Finland. Eventuell undernäring ökar risken för komplikationer och fördröjer tillfriskandet. Därmed ökar också vårdpersonalens arbetsmängd och vårdtiderna förlängs.

Undernäring är en risk för alla sjukhuspatienter, men förekommer särskilt bland långtidssjuka, personer som förbereder sig för operationer, cancerpatienter och personer som återhämtar sig från allvarliga infektioner och trauman.

Statens näringsdelegation (VRN) och THL har publicerat en förnyad rekommendation om nutritionsbehandling. Ett av rekommendationens mål är att effektivera nutritionsbehandlingen och kostrådgivningen som en del av den övergripande vården av patienten.

Enligt flera undersökningar minskar kostnaderna för vården om man använder sig av screening av risken för undernäring och förebyggande av undernäring.

"Patientens näringsstatus och risken för undernäring ska alltid bedömas vid ankomsten, oavsett orsaken till att patienten söker vård. För närvarande förverkligas detta för sällan", säger Ursula Schwab, professor i näringsterapi vid Östra Finlands universitet.

"God nutrition förbättrar patientens livskvalitet. Dessutom sparar man pengar på att ge patienten nutritionsbehandling och kostrådgivning enligt behov. Det är viktigt att beakta detta i välfärdsområdena just nu när man brottas med ökade kostnader", säger Schwab.

Den förnyade rekommendationen fastställer kvaliteten på den mat patienten får

Den förnyade rekommendationen om nutritionsbehandling innehåller bland annat minimikrav på näringskvaliteten på den mat som patienterna får. Dessutom har vegetarisk kost lagts till i urvalet parallellt med kost som innehåller kött.

Det är meningen att rekommendationen ska styra planeringen och genomförandet av nutritionsbehandlingen vid sjukhus och vård- och rehabiliteringsinrättningar samt ordnandet av måltidstjänster, livsmedelsupphandlingar och konkurrensutsättningar.

"Rekommendationerna gäller alla patienter, från spädbarn till åldringar. Rekommendationen beskriver hur patienternas nutrition ska ombesörjas i samband med olika sjukdomar. Till exempel tar den upp hur man effektiverar näringsintaget för en avmagrad patient med undernäring och hur proteinintaget förbättras med mat eller kliniska näringspreparat, eller hurdan mat man ska ge patienter som genomgått operationer i tarmkanalen eller som har sväljstörningar", berättar Schwab.

Utgångspunkten är internationella rekommendationer, forskningsrön och omfattande expertarbete

Rekommendationen grundar sig på internationella rekommendationer inom nutritionsbehandling, klinisk näringslära och medicinska forskningsrön, god vårdpraxis och de nationella God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Den har utarbetats av en multiprofessionell expertgrupp som har gått igenom mycket omfattande vetenskaplig litteratur om alla de sjukdomar som tas upp i rekommendationen. Dessutom kunde utkastet till rekommendationen kommenteras offentligt.

"Upprättandet av rekommendationen var det mest omständliga arbete som VRN har gjort när det kommer till näringsrekommendationer för olika målgrupper. Det är en värdefull guide för de nya välfärdsområdena för att gemensamt utveckla nutritionsbehandlingen och sjukhusmaten och trygga kvaliteten", säger THL:s generaldirektör Markku Tervahauta.

"Rekommendationen ska tas i bruk på ett heltäckande sätt i alla välfärdsområden och man ska se till att alla som deltar i patienternas nutritionsbehandling känner till dess innehåll och använder den i sitt arbete."

Ytterligare information


Ursula Schwab
professor, ordförande för expertarbetsgruppen
Östra Finlands universitet
tfn 029 445 4528
fornamn.efternamn@uef.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi