Hälsoriskerna med kontaminanter i livsmedel har bedömts

5. november 2021

Livsmedelsverket har angelägenhetsgraderat alla främmande ämnen eller kontaminanter i livsmedel, som enligt lagstiftningen ska övervakas. Graderingen grundar sig på två olika faktorer: giftigheten och exponeringen. En kontaminants giftighet bedömdes utifrån hur allvarliga dess konsekvenser är. Cancer eller fosterskador bedömdes vara allvarligare konsekvenser än exempelvis njurskador eller diarré. Exponeringen bestämdes genom att jämföra exponeringen för olika kontaminanter i de livsmedel som finländarna äter med halten av dessa kontaminanter som betraktas som säker.

På basis av de uppgifter som var tillgängliga för undersökningen hänförde sig de största allvarliga hälsoriskerna till arsenik och vissa mögelgifter (mykotoxiner), såsom aflatoxiner och alternariatoxiner. Tills vidare saknas detaljerade uppgifter om alla kontaminanters inverkan på hälsan eller deras förekomst i livsmedel.

Uppgifter om exponeringen uppdateras

Alla bedömningar av exponeringen som grundar sig på tillgänglig information är inte gjorda med lika exakta metoder. En del av dem grundar sig på undersökningar gjorda i Finland, medan andra är baserade på genomsnittsdata för alla EU-länder.

På grund av osäkerheten med anknytning till bedömningen ska den prioriteringslista som nu gjorts upp betraktas som riktgivande, och listan kommer att uppdateras regelbundet med beaktande av den senaste informationen. Nästa uppdatering görs sannolikt i slutet av detta decennium.

Forskningsrön till stöd för tillsyns- och forskningsprojekten

Livsmedelsverkets forskning stöder planeringen av myndigheternas tillsyns- och forskningsprojekt, eftersom den både angelägenhetsgraderar kontaminanterna och anger en prioritetsordning för att ta fram nationella data om halterna i livsmedel.

I bedömningen beaktades de tillgängliga nationella underlagens omfattning och ålder, skillnaderna mellan halterna av kontaminanter i livsmedel som uppmätts i Finland och genomsnitten som rapporterats av EU-länderna samt de viktigaste källorna till varje ämne eller livsmedel som innehåller höga halter av ämnet.

Årlig tillsyn är nödvändig när halterna av kontaminanter kan variera betydligt på grund av vädret under vegetationsperioden eller när variationen är stor av andra orsaker. Däremot är det mer effektivt att kontrollera halter som ändras långsammare, såsom stabila miljögifter, genom kartläggningar som genomförs till exempel med några års mellanrum.

Mer information finns i rapporten ”Ruoan tärkeimmät vierasaineet Suomessa – terveysriskit ja tiedonpuutteet” (De viktigaste främmande ämnena i livsmedel i Finland – hälsorisker och kunskapsbrister) (Livsmedelsverkets publikationer 1/2021) och i sammanfattningen av de viktigaste resultaten (påda på finska).

Kontaktinformation:  specialforskare Johanna, forskningsenheten för riskvärdering, johanna.suomi@ruokavirasto.fi, tel. 040 822 5629.