Östersjöns sista jägar- och samlarfolk upptäckta på kyrkogård från äldre medeltiden på ön Illinsaari i Ijo i Norra Österbotten

11. november 2022

I en ny studie om historisk kost undersöktes en kropp som hittats på ett gravfält i Suutarinniemi på ön Illinsaari. Studien gjordes genom att mäta isotopförhållandena i skelettets kollagen. Studien visade att proteinet i personens kost i huvudsak kom från säl. Den typen av kost var typisk på stenåldern och bland jägare och samlare. Visst har man även senare utnyttjat det som havet har gett, men främst fisk då säljakt blev en säsongartad näring.

Studien gav också information om den tidiga kosten hos barn och unga, som var mycket lik de vuxnas kost. När det gäller proteinintaget under barndomen speglar den sälbaserade kosten hela samhällets kost, eftersom man i den tidiga barndomen får sin föda från vuxna. Man har inte heller observerat några betydande förändringar i kosten under barn- eller ungdomsåren.

Enligt en tidigare studie är gravfältet i Suutarinniemi en begravningsplats där man kan skönja en kulturell förändring. På gravfältet har man använt sig av både likbränning och jordfästningar i samma gravar. Likbränning visar på fortsatta gamla traditioner, men den nya seden med jordfästning sker också under samma tid. Utifrån detta har man kunnat dra slutsatsen att de gamla sederna genomgick en fredlig förändring.

Kroppen i Suutarinniemi kan ha tillhört ett av de sista jägar- och samlarsamhällena i Östersjöområdet, vars kost baserades på säl. I tidigare studier där man har undersökt kroppar från medeltiden på kyrkogården i Ijo hamn, som ligger på andra sidan älven, har man inte noterat den här typen av kost. Kropparna på kyrkogården i Ijo hamn kommer från en senare tid än kroppen i Suutarinniemi. Studien gav ny information om jägar- och samlarkulturen, men bekräftade också tidigare observationer.

Studien leddes av Maria Lahtinen och gjordes i samarbete med Jari-Matti Kuusela, filosofie doktor i arkeologi vid Lapplands landskapsmuseum, och Ville Hakamäki, filosofie doktor i arkeologi vid Norra Karelens landskapsmuseum. Resultaten har publicerats i den aktade tidskriften Plos One. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274953


Mer information:

Maria Lahtinen-Kaislaniemi, forskningsprofessor, maria.lahtinen-kaislaniemi@ruokavirasto.fi