Sjukdomsläget på pälsfarmerna i Finland är dåligt känt

13. april 2023

I Finland undersöks mycket få prover av pälsdjur med undantag av uppföljningen av coronaviruset (SARS-CoV-2). Livsmedelsverkets enhet för riskbedömning bedömde i en utredning utifrån tillgänglig information att de största sjukdomsriskerna på pälsfarmer är coronavirus, influensavirus och salmonella. Rapporten betonar behovet av att skydda pälsfarmerna mot sjukdom, säkerställa en god foderhygien och att följa upp djurens hälsa på ett heltäckande och systematiskt sätt.

Pälsdjur är mottagliga för otaliga zoonotiska sjukdomsalstrare som under pälsfarmsförhållanden kan spridas effektivt och eventuellt också mutera till nya sjukdomsalstrare. Zoonoser är smittsamma sjukdomar som sprids mellan människor och djur. De betraktas allmänt som en källa till epidemier bland människor. Finland är en av Europas största pälsdjursuppfödare, men ändå är sjukdomsläget på pälsfarmerna i landet dåligt känt. Obligatoriska uppföljningsprogram finns endast för SARS-CoV-2 och hjärnsjukdomen TME hos minkar.

I projektet Pälsfarmernas zoonoser samlade Livsmedelsverkets enhet för riskbedömning information om zoonotiska sjukdomsalstrare hos pälsdjur i Finland. I projektet bedömdes betydelsen av vissa luftvägsvirus och avföringsmikrober samt antibiotikaresistens. Dessutom kartlade man sjukdomsalstrarnas rutter till finländska pälsfarmer och bedömde deras spridningsmöjligheter.

De största sjukdomsriskerna bedömdes vara SARS-CoV-2, influensavirus och salmonella. På pälsfarmer med stor djurtäthet finns det gynnsamma förhållanden för spridning och mutation av sjukdomar. Man borde fästa större uppmärksamhet än tidigare vid sjukdomsuppföljning på pälsfarmer. Även spridningen av antibiotikaresistens på pälsfarmer ska följas upp.

Människor som arbetar på farmer är en betydande källa till zoonotiska sjukdomar hos pälsdjur. Pälsfarmernas sjukdomsskydd och i synnerhet personhygienen måste fortfarande utvecklas för att förhindra spridningen av sjukdomsalstrare. Epidemier som konstaterats hos pälsdjur har ofta haft ett samband med fodret. Som foder för pälsdjur används rikligt med biprodukter från köttproduktionen. De här är en gynnsam grogrund för sjukdomsalstrare. Därför måste särskild uppmärksamhet fästas vid riskhanteringen i foderkedjan för pälsdjur.

Bekanta dig med rapporten Turkistarhojen zoonoosit (referat på svenska).

Ytterligare information:

Heidi Rossow, specialforskare heidi.rossow@ruokavirasto.fi
Pirkko Tuominen, enhetschef pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi