Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade preliminära skördestatistik över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2021

25. november 2021

Brödsädsskörden år 2021 höll hög kvalitet, men skördenivåerna sjönk från året innan. Fodersädens hektolitervikter är låga och mängden små korn är stor. Mängden DON-mykotoxiner är liten hos vetet och havren. Informationen om spannmålsskörden år 2021 är i detta stadium ännu förhandsinformation. Genomsnittsinformationen om kvaliteten bygger på cirka 1300 analyserade prov.

Brödsädens kvalitet hög

Av höstens vårveteskörd på 423 miljoner kilo hade 174 kilo, dvs. 41 procent och av höstens höstveteskörd på 259 miljoner kilo hade 49,5 miljoner kilo. dvs. 19 procent en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på minst 180 sekunder och en proteinhalt på minst 12,5 procent. Om proteinhalten sänks till 11,0 procent, uppfyller 54 procent av vårveteskörden och 65 procent av höstveteskörden ovan nämnda kvalitetsmål. Hos vårvetet är provets hektolitervikt för det mesta under 78 kilo och hos höstvetet proteinhalten under 11,0 procent, om ovan nämnda kvalitetsmål inte uppfylls.

Vårvetets genomsnittliga hektolitervikt är 78,9 kilo och höstvetets 80,1 kilo. Den genomsnittliga proteinhalten i de analyserade proven var för vårvetet 13,7 procent och för höstvetet 11,5 procent. I och med att tröskningen framskred har falltalen i cirka en tredjedel av de analyserade proven sjunkit under 180 sekunder. Höstvetets genomsnittliga falltal är 403 och vårvetets 242 sekunder. Hos 97 procent av de analyserade proven av vårvete ligger DON (deoxynivalenol) -mykotoxinhalten mätt med snabbmetoden under det gränsvärde (1250 mikrogram/kilo) som i EU-lagstiftningen fastställts för livsmedelsvete.

Rågens genomsnittliga falltal var 251 sekunder och hektolitervikten 77,2 kilo. Av rågskörden på 63 miljoner kilo har 98 procent en hektolitervikt på över 71 kilo och ett falltal på över 120.

Havrens kornstorlek led av den torra växtperioden

Havrens genomsnittliga hektolitervikt 53,0 kilo är över två kilo lägre än hektolitervikten året innan. Mängden små korn är hela 10,8 procent, då motsvarande tal året innan var 7,0 procent. Den genomsnittliga halten små korn hos havren är den högsta under en 10 år lång uppföljningsperiod. Av havreskörden överskred 72 procent dvs. 565 miljoner kilo det hektoliterviktkrav på 52 kilo som används i kvalitetsuppföljningen, vilket är en av de minsta mängderna under en 17 år lång uppföljningsperiod. En fjärdedel av havreskörden har en hektolitervikt på minst 54 kilo och andelen små korn är högst 7 procent.

DON-mykotoxinhalterna har förblivit låga i de analyserade proven av havre. Mätt med snabbmetoden har DOM-mykotoxinhalten inte i ett endaste prov överskridit gränsvärdet (1750 mikrogram/kilo) för livsmedelshavre i EU-lagstiftningen.

Kornets hektolitervikt sjönk

I jämförelse med året innan är kornet lättare till sin hektolitervikt. Av foderkornskörden hade 63 procent dvs. 544 miljoner kilo en hektolitervikt på minst 64 kilo. Den genomsnittliga hektolitervikten är 63,6 kilo. Hos kornet är kornstorleken mindre än år 2020. Foderkornets genomsnittliga proteinhalt 13,0 procent är bättre än året innan.

Maltkornets genomsnittliga proteinhalt är 12,9 och sorteringsgraden 88,9 procent. Av de krav som maltindustrin ställer på maltkorn uppfyller 13 procent dvs. cirka 21 miljoner kilo av maltkornet kraven på proteinhalten och sorteringsgraden. Kvaliteten försvagas av den höga proteinhalten. I Livsmedelsverkets kvalitetsuppföljning bestäms inte grobarheten.

Informationen om spannmålsskörden och spannmålens kvalitet har sammanställts så att man sammanfört Livsmedelsverkets växtanalytiks information från uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet och säkerhet och den information om skörden som Luke samlat in.

Information om spannmålsskördens mängd från Lukes webbplats.

På Livsmedelsverkets webbplats Öppen information finns uppdaterad information om spannmålens kvalitet (länk). Kvalitets- och säkerhetsuppföljningen är en sampelundersökning där en begäran om prov i juli sändes till cirka 1500 odlare. Samplet representerar hela Finland, olika produktionsinriktningar och lantgårdar av olika storlek.

Kontaktinformation:

Sektionschef Elina Sieviläinen, tel. 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi