KRYPTO-projektet utreder orsakerna till ökning av kryptosporidios

8. juli 2019

Den encelliga parasiten Cryptosporidium orsakar tarminfektionen kryptosporidios hos människor och djur. C. parvum -diarré hos kalvar var tidigare sällsynt i Finland, men under det senaste decenniet har antalet fall mångfaldigats. I synnerhet på mjölkgårdar orsakar kryptosporidios hos kalvar allvarliga problem. Hos mjölkboskap sprids kryptosporidios lätt från mjölkgårdar till kalvuppfödningsstationer genom kalvarna. Även antalet kryptosporidiosfall hos människor har snabbt tiofaldigats.

Att få smittorisken under kontroll är förenat med många utmaningar som det nyligen lanserade KRYPTO-projektet försöker lösa. Detta treåriga projekt börjar med en epidemiologisk undersökning av kryptosporidios hos människor och mjölkboskap.

Projektet genomförs i samarbete med Livsmedelsverket, Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Djurens hälsa ETT rf, Helsingfors Universitet, Valio Oy och European Union Reference Laboratory for Parasites. Projektet finansieras av Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. 

Spridning och kontroll av Cryptosporidium hos mjölkboskap

Den kraftiga ökningen av antalet fall tyder på att strukturförändringen inom nötboskapshushållning främjar förekomst av kryptosporidios. I projektet utreds därför vilka faktorer och omständigheter som inverkar på en ökning av smittfallen och sjukdomsutbrott på gårdarna. Med stöd av data kan man vidta rätt riskhanteringsåtgärder och på så sätt förbättra djurens välfärd samt förebygga smittan hos människor.

I den enkät som genomförs på gårdarna granskas bland annat verksamheten (kalvningsförhållandena, tillgång till råmjölk, kalvutrymmen, hygienrutiner och skydd från smittan), djurförflyttningar, händelser som främjar sjukdomsutbrott på gården, andra boskapssjukdomar samt exempelvis risken för vattenburna smittor.

Mjölkgårdar med över 50 kor, där C. parvum har påträffats i diarréprov från kalvar bjuds till undersökningen. Kontrollboskap kommer från slumpmässigt valda Valios mjölkgårdar där det inte har påvisats kalvdiarréproblem under det senaste året.

Gårdar kan svara på enkäten elektroniskt, skriftligen eller per telefon. Enkäten genomförs under vintern 2019 - 2020. Även kontrollgårdar ombeds att skicka avföringsprov från kalvar på laboratorieundersökning för att få kunskap om förekomsten av parasiten vid latent smitta samt förekomsten av olika undertyper. 

Källor till kryptosporidiossmitta hos människor

Det är nödvändigt att utreda källorna och orsakerna till kryptosporidiossmitta hos människor eftersom antalet fall har ökat så märkbart. Smittokällor utreds genom att intervjua sjuka. Det är viktigt att alla som misstänker att de är sjuka söker sig till hälsovården. Undersökningsgruppen strävar efter att utreda smittokällan och möjliga samband mellan smittorna med hjälp av typiska Cryptosporidium-stammar hos människor och djur.

Praktiska anvisningar och beredskap för epidemier

Med utgångspunkt av projektets resultat kommer praktiska anvisningar att utarbetas för att få kryptosporidios under kontroll. Nötgårdar behöver anvisningar med beaktande av bland annat kalvutrymmen, medicinering, desinficeringsinstruktioner i olika situationer, samt djurförflyttningar, arbetssäkerhet, stallgödselhantering och anvisningar för att få sjukdomen under kontroll. Företagshälsovård för lantbruksbranschen behöver praktiska anvisningar för att förebygga och diagnostisera smittan.

Tack vare projektet kan man förbereda sig för vattenepidemier orsakade av C. parvum i såväl hushållsvatten som vatten som används för fritidsändamål och även hitta sätt att förebygga kryptosporidiossmitta genom spridning från avrinnande vatten på gårdarna till vattendrag och bevattningsvatten för grönsaksodlingar.

Projektbeskrivningen:
Kryptosporidios – växande zoonoshot i nötboskap KRYPTO

Mer information:
ansvarig projektledare: Tiina Autio, Livsmedelsverket, tiina.autio@ruokavirasto.fi
044 7201 492
kryptosporidios hos kalvar: Tuulia Enbom, projektforskare, Livsmedelsverket, tuulia.enbom@ruokavirasto.fi,
050 349 51 93
kryptosporidios hos människan: Ruska Rimhanen-Finne, epidemiologveterinär, Institutet för hälsa och välfärd, ruska.rimhanen-finne@thl.fi
029 52 48 942
vattenundersökningar: Ilkka Miettinen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, ilkka.miettinen@thl.fi 029 524 6371
arbetshälsa: Sirpa Laitinen, senior expert, Arbetshälsoinstitutet, sirpa.laitinen@ttl.fi
046 8511911