Biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare

Användningen av biologiska bekämpningsorganismer inom växtproduktionen har ökat och kommer ytterligare att öka också i frilandsodlingar i och med att det integrerade växtskyddet (IPM) blir allt allmännare. Som hjälp i tillsynen tas internationella standarder för att användningen av bekämpningsorganismer och pollinerare skall vara säker.

Med biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare eller makroorganismer avses ryggradslösa djur. De biologiska bekämpningsorganismerna är parasiter eller rovdjur som använder skadedjur på växter som föda.

Bekämpningsorganismerna kan vara:

  • insekter,
  • spindeldjur
  • eller nematoder.

De kan användas i yrkesodlingar i växthus eller på friland och i hobbyodlingar hemma i trädgården.

Pollinerarna är huvudsakligen nektarletande insekter, såsom bin eller humlor.

  • Humlor används i allmänhet för pollinering av växthusväxter
  • och tambin används för pollinering av frilandsväxter.

För godkännandet och övervakningen av  mikrobiologiska preparat som används inom växtskyddet (svampar, bakterier och virus) svarar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Livsmedelsverket och Tukes svarar övervakningen

Makroorganismerna skall vara godkända av myndigheterna innan de kan marknadsföras, användas eller importeras. Om godkännande kan ansöka ett företag, en representant för ett företag eller en odlare. Tillståndsansökan eller anmälan om makroorganismprodukter lämnas till Livsmedelsverket.

Tukes svarar för godkännandet och övervakningen av mikrobiologiska preparat. Processen är likadan som hos växtskyddsmedel.

En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är att bekämpningsorganismen eller pollineraren inte medför något hot mot växthälsan. Det räcker med enbart en anmälan om arten är ursprunglig i Finland eller är upptagen på Växtskyddsorganisationens för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) lista. Om arten inte är ursprunglig i Finland eller inte finns i EPPO:s företeckningar ska tillståndansökan lämnas till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket upprätthåller ett dokument över godkända bekämpningsorganismer och pollinerare. Dokumentet finner du på denna webbplats. Produkterna i dokumentet får användas för de användningsändamål som nämnts.

 

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2019