Frö- och plantproduktion av skogsträd

Tallkotte.

På den här webbplatsen finns information om odling, produktion och övervakning av skogsodlingsmaterial.

Skogsodlingsmaterial, som avses i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 3 § 1 mom. punkt 1, består av de i rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial, nedan direktivet om skogsodlingsmaterial, bilaga I, uppräknade trädslagens och deras artificiella hybriders frön, andra fröenheter, växtdelar och plantor.

1) med fröenheter avses kottar, frökapslar, frukter och frön avsedda för produktion av plantor;

2) med växtdelar avses skott-, blad- och rotsticklingar, sättstänger, knoppar, avläggare, rötter, ympris, för mikroförökning avsedda vävnadsdelar, groddar och andra växtdelar; samt

3) med plantor avses plantor uppdragna från fröenheter, växtdelar eller plantor som uppkommit genom naturlig förnyelse.

Med ett plantparti avses en samling plantor som härrör från ett enda fröparti eller som förökats vegetativt från ett fröparti och som har uppdragits på ett avgränsbart område och har behandlats på ett enhetligt sätt.

Övervakning av skogsodlingsmaterial

Livsmedelsverkets enhet för växthälsa övervakar att lagen om handel med skogsodlingsmaterial iakttas.Med skogsodlingsmaterial avses kottar, frön, växtdelar och plantor av trädslag som är viktiga för skogsbruket. Dessa trädslag finns uppräknade i en bilaga: 

Förteckning över trädslag (pdf)

Avsikten med övervakningen är att säkerställa att:

• frökällan som använts för produktion av skogsodlingsmaterial är av hög kvalitet

• frön och plantor som marknadsförs uppfyller kraven

• samt att köparna får tillräcklig information som stöd för val av material för ett visst användningsändamål.

Sidan har senast uppdaterats 12.2.2024