Asiatiska långhorningar bekämpas fortfarande i Kungsbacka i Vanda

14. juni 2019

I oktober 2015 hittades asiatiska långhorningar (Anoplophora glabripennis), som är farliga skadegörare på många lövträdslag, i Kungsbacka i Vanda. De bekämpningsåtgärder som Livsmedelsverket (tidigare Evira) har bestämt om avslutas 31.12.2020, om inga fler skalbaggar hittas på området.

Avgränsningen av området på grund av förekomsten gäller fortfarande i Kungsbackaområdet i Vanda. Det avgränsade området består av den förorenade zonen och en buffertzon omkring den. På det avgränsade området gäller begränsningar som beskrivs närmare i Eviras beslut och på Livsmedelsverkets webbplats.

Begränsningar i förflyttning av lövträ

De viktigaste begränsningarna gäller förflyttning av trämaterial på det begränsade området. Virke från träd som ska fällas kan användas inom det avgränsade området utan behandling. Begränsningen gäller allt lövträ som är grövre än 1 cm, inklusive brännved, kvistar och ris. Begränsningen gäller de vanligaste arterna av lövträd och buskar såsom björk, al, lönn, asp, pil och lind. Begränsningen gäller inte ek, rönn, hägg, hagtorn samt flera arter av fruktträd och prydnadsväxter.

Om trämaterial som omfattas av förflyttningsbegränsningen borde föras bort från området kan det föras till en virkesmottagningsplats som upprätthålls av Livsmedelsverket. Den finns vid Gamla Borgåvägen och Östra Vitbäcksvägen. Porten är öppen i maj–oktober tisdagar kl. 12–19. Under andra tider kan man ringa mottagningsplatsens skötare, tfn 040 7276 146.

Endast behandlat virke kan transporteras bort

Material av lövträd får flyttas bort från det avgränsade området endast efter behandling, till exempel flisning. Materialet måste behandlas på det avgränsade området. På Livsmedelsverkets webbplats finns en förteckning över aktörer som är beredda att hämta materialet för behandling. Fastighetens ägare svarar för behandlingskostnaderna.

Om det finns behov av att flytta trämaterial till en plats utanför det avgränsade området för att barkas, värmebehandlas eller processas ska aktören anmäla detta till Livsmedelsverket minst två veckor före förflyttningen. Det här gäller också flyttning av stubbar.

Kartläggningsarbetet fortsätter på det avgränsade området

Alla potentiella värdträd på det förorenade området har fällts. Slyet på det förorenade området röjs årligen så att de asiatiska långhorningarna inte ska ha någon möjlighet att leva på området. För närvarande ligger fokus på att kartlägga buffertzonen. Anmälda misstankar om skadegörare på det avgränsade området undersöks kontinuerligt.

Asiatiska långhorningar söks i lövträd med hjälp av kikare samt genom att man klättrar upp i träden. Om man klättrar upp kan man se hål där fullvuxna skalbaggar har kommit ut samt spår av äggläggning. En dofthund hjälper till vid behov. Träd fälls och flisas vid behov under alla årstider. I vissa träd på området har man under sommaren trattformade fällor innehållande feromoner, som lockar till sig eventuella flygande asiatiska långhorningar i området. Livsmedelsverket ber allmänheten att låta undersökningsfällorna vara i fred.

Livsmedelsverket önskar att invånarna fortsättningsvis ska anmäla observationer av lövträd med symtom, där det exempelvis syns hål efter vuxna långhorningar. Observationerna kan anmälas per e-post till kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Mer information:
Överinspektör Liisa Vihervuori, tfn 040 057 1060

Läs mer:
Asiatisk långhorning
Förekomsten i Vanda