Matförgiftningar

Med matförgiftning avses en smittsam sjukdom eller förgiftning som uppkommit då man intagit mat eller dricksvatten. Matförgiftningsepidemi syftar på fall då minst två personer fått en sjukdom med likadana symtom efter att ha intagit mat eller dricksvatten med samma ursprung, och då det epidemiologiskt går att konstatera att maten eller vattnet i fråga är orsak till sjukdomen. Vid matförgiftning förorsakad av en sällsynt eller mycket allvarlig sjukdomsalstrare som till exempel botulinumtoxin anses det som en anmälningspliktig epidemi även om endast en person insjuknat. Med familjeepidemi syftar man på en matförgiftning där alla insjuknade hör till samma hushåll. Ett livsmedel som förorenats via en lokal epidemi förorsakar sjukdom på ett större område eller olika orter.

För att reda ut, begränsa och förebygga epidemier som sprider sig via livsmedel och dricksvatten är det nödvändigt att följa upp inte bara epidemier utan också de mikrober som förorsakar dem och alla deras egenskaper vid såväl epidemier som enskilda sjukdomsfall. För att man ska upptäcka matförgiftningsepidemier och snabbt begränsa dem krävs vaksamhet och samarbete mellan flera olika myndigheter.

Uppföljning av matförgiftningsepidemier

Genom att följa upp matförgiftningsepidemier kan man hjälpa myndigheterna att planera och förverkliga åtgärder som gäller folkhälsa och livsmedelssäkerhet och bedöma dessa åtgärders effektivitet. Den information som fås via uppföljningen utnyttjas bland annat när övervakningen planeras, nya epidemier förebyggs och för den information som riktas till konsumenterna.

Kommunernas hälsoskydds- och hälsovårdsmyndigheters arbete frambringar kontinuerligt information om matförgiftningar. Man får kunskap om de åtgärder som vidtas för att utreda, begränsa och förebygga enskilda sjukdomsfall och epidemier samt om sjukdomsalstrare med anknytning till fallen och deras olika egenskaper. Informationen samlas i det nationella matförgiftningsregistret, som upprätthålls av Livsmedelsverket. På dessa sidor redogörs för de uppföljningsresultat och övrig information om matförgiftningsepidemier i Finland som samlats i registret.

Också inom Europeiska unionen har man de senaste åren satsat på att följa upp matförgiftningsepidemier. EU-länderna har gemensamt beslutit om uppföljningsverksamhet som omfattar hela gemenskapen i syfte att få fram jämförbar information om förekomsten av matförgiftningar inom EU.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) sammanställer varje år en rapport om matförgiftningsepidemier inom EU. Denna rapport samt de rapporter som andra länder sammanställt för respektive land finns på EFSAs webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022