Zoonoscentret

Vad är Zoonoscentret?

Zoonoscentret har som uppgift att säkerställa ett effektivt och fortlöpande samarbete inom tillsyn och forskning vid uppföljning och bekämpning av sjukdomar som smittar mellan djuren och människan. Centret koordinerar uppföljningen av zoonoser, matförgiftningar och antimikrobiell resistens och sammanställer resultaten av arbetet. Resultaten av uppföljningen och annan information om förekomsten av zoonoser i Finland har sammanförts på dessa sidor.

Europaparlamentets och -rådets direktiv om zoonoser förutsätter att medlemsländerna ser till att veterinär-, livsmedelssäkerhets- och hälsovårdsmyndigheterna samarbetar i fråga om zoonoser, matförgiftningsepidemier och antimikrobiell resistens. Som samarbetsorgan i Finland tjänar Zoonoscentret som bildades år 2007.

Zoonoscentret är ett nätverk som består av experter på Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd THL, via vilket man koordinerar uppföljningen av zoonoser, matförgiftningar och antimikrobiell resistens, insamlingen av information och publiceringen av uppföljningsresultaten. Centret deltar också i utredningar av epidemier, informationsförmedlingen om zoonoser och till dessa anslutande utbildning.

Centret tjänar som nationell kontaktinstans gentemot internationella experter på zoonoser. De viktigaste kontaktinstanserna i EU är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Zoonoscentret deltar i planeringen, materialinsamlingen och rapporteringen av sådana zoonosuppföljningsprojekt, som gemensamt överenskoms i EU.

Zoonoscentret samarbetar bland annat med de nordiska zoonoscentren.

Mer information

 
 
Zoonoscenter (Sverige)