20 år av resistensuppföljning – var står vi nu?

18. november 2022

Antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel och användningen av antibiotika för djur har följts upp i Finland redan i 20 år. Den senaste FINRES-Vet-rapporten täcker 2021 års uppgifter. Man jämför också resultaten med tidigare år för att kunna upptäcka förändringar på längre sikt. Utöver antibiotikaresistensresultaten innehåller rapporten information om förbrukningen av antibiotika för djur.

Antibiotikaresistensen är låg eller måttlig bland bakterier som isolerats från djur i Finland. I fråga om till exempel salmonella och campylobacter, som även gör människor sjuka, är resistensen i Finland klart lägre än i de flesta länderna i Europa. Under de senaste åren har likaså förekomsten av E. coli-bakterier, som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum, varit rätt låg eller inte konstaterats alls hos produktionsdjur och kött från dem i Finland. Bakterien S. aureus (MRSA), som är resistent mot Meticillin, förekommer ändå allmänt hos svin och den påträffas även i svinkött. Svinkött anses ändå inte utgöra någon betydande risk för konsumenten. Däremot ska man skydda sig mot MRSA-bakterier vid arbete med svin. Resistens förekommer i varierade grad hos bakterier som orsakar djursjukdomar, men av vissa bakteriearter får man så få för uppföljning att det inte går att bedöma läget för hela landet. Kännedom om resistenssituationen hos bakterier som orsakar sjukdomar underlättar att göra upp rekommendationer för antimikrobiella läkemedel och andra anvisningar.

I ett europeiskt perspektiv har användningen av antibiotika för djur i Finland varit mycket måttfull, vilket för sin del har inverkat på vår allmänt goda resistenssituation. Trots att försäljningen av antibiotika för djur ökade med fem procent 2021, var användningen den näst lägsta under hela historien av uppföljning. Merparten av antibiotikan för produktionsdjur är preparat avsedda för individuell medicinering och endast en tredjedel av antibiotikan ges tillsammans med fodret eller dricksvattnet.

Finlands goda resistenssituation är inte en tillfällighet, utan resultatet av långvarig uppföljning och branschövergripande bekämpningsarbete. Utifrån uppföljningsinformationen kan rådgivning och sjukdomsförebyggande åtgärder riktas in effektivt. Det är ytterst viktigt att effekten av antibiotika bibehålls vid vården av infektionssjukdomar hos såväl djur som människor och här krävs fortfarande branschövergripande samarbete och forskning.

Det regelbundna programmet FINRES-Vet inleddes 2002. Under två årtionden har det utvidgats i en jämn takt och omfattar nu zoonos- och indikatorinformation samt information om antibiotikaresistens hos bakterier som orsakar sjukdomar hos djur. Inom programmet sker också uppföljning av förekomsten av ESBL- och MRSA-bakterier. Livsmedelsverket ansvarar för ledningen av programmet. FINRES-Vet-rapporten sammanställer årligen information om antibiotikakänsligheten hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel samt information om förbrukningen av antibiotika för djur. Uppgifterna om förbrukningen av antibiotika produceras av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea. Resistensuppgifterna för sällskaps- och hobbydjur sammanställs i laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Länk till rapporten

Läs mer om ESBL-bakterien på Livsmedelsverkets webbplats Frågor och svar om ESBL

Läs mer om MRSA-bakterien på Livsmedelsverkets webbplats Frågor och svar om MRSA

Läs mer om uppföljningen av antibiotikaresistens i djur och livsmedel Zoonoscentret och Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om uppföljningen av antimikrobiell resistens hos människan på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Läs mer om användningen av antibiotika på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats

Mer information om europeiska antibiotikadagen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska)

Mer information om resistensövervakningen:

Suvi Nykäsenoja, specialforskare, Livsmedelverket, t. 040 489 3447, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer information om förbrukningen av antibiotika:
Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, Fimea, t. 029 522 3354, förnamn.efternamn@fimea.fi