Zoonoser

Zoonoser kan smitta direkt eller indirekt mellan djur och människa. Indirekt smitta kan ske via till exempel livsmedel, vatten eller insekter.

Många av de mest betydande smittsamma sjukdomarna hos människor är zoonoser. En del av dem orsakar ganska lindrig sjukdom, men vissa zoonoser är livsfarliga för människan och kan orsaka stora ekonomiska förluster för samhället.

Uppföljning av zoonoser

Syftet med uppföljningen av zoonoser och deras alstrare är att hjälpa myndigheterna att planera och vidta åtgärder som främjar folkhälsan, livsmedelssäkerheten samt produktionsdjurens hälsa och att bedöma åtgärdernas effektivitet. På dessa sidor har vi samlat finländska uppföljningsresultat och annan information om förekomsten av zoonoser i Finland.

Som ett led i den EU-omfattande zoonosbekämpningen har man de senaste åren satsat kraftigt även på uppföljningen av zoonoser och deras alstrare. Ett tecken på detta är det arbete som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) utför för att utveckla zoonosuppföljningen. EU-länderna har gemensam kommit överens om uppföljningsåtgärder, vilkas syfte är att producera jämförbar information om förekomsten av zoonoser och deras alstrare i hela EU.

EFSA publicerar resultaten av de EU-omfattande utredningarna om förekomsten av zoonoser och sammanställer årligen i samarbete med ECDC en sammandragsrapport om zoonoser som gäller EU. Sammandragsrapporten samt landsvisa rapporter hittas på EFSAs webbplats. Zoonoses Data Collection Reports (EFSA).

Hos människor

Det register över smittsamma sjukdomar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd THL är ett centralt redskap även för uppföljningen av zoonoser. Registret baserar sig på anmälningar om smittsamma sjukdomar från läkare, tandläkare och mikrobiologiska laboratorier och det innehåller detaljerad statistik över smittsamma sjukdomar från och med 1995. I registret samlas uppgifter om infektioner och epidemier som orsakats av till exempel salmonella-, listeria- och yersiniabakterien, samt om konstaterade fall av vektorburen smitta. THL publicerar årligen en rapport om smittsamma sjukdomar i Finland, ”Tartuntataudit Suomessa”, som baserar sig på uppgifterna i registret över smittsamma sjukdomar. Rapporten innehåller också information om de viktigaste zoonoserna i Finland.

I livsmedel

Uppföljningen av zoonosalstrare i livsmedelskedjan baserar sig i huvudsak på de lagstadgade övervakningsprogrammen. Inom ramen för dem samlar Livsmedelsverket systematiskt in information om förekomsten av till exempel salmonella-, campylo- och VTEC-bakterier. Köttbesiktningen och annan myndighetstillsyn, egenkontrollprogrammen och olika kartläggningar utgör dessutom centrala redskap för uppföljningen av zoonoser i livsmedel. Vid köttbesiktningen följer man förekomsten av bland annat trikinella- och ekinokockparasiter. Andra viktiga undersökningsobjekt när det gäller livsmedel är också förekomsterna av listeria- och yersiniabakterier. Livsmedelsverket meddelar anvisningar om insamlingen av prover och undersökningen av dem, utför delvis laboratoriediagnostikarbete, samt säkerställer alltid fynden.

Hos djur

Sådana zoonoser som i många andra länder påträffas även hos människor förekommer inte hos djuren i Finland. Ändå följer man hela tiden situationen beträffande till exempel bovin tuberkulos och brucellos, för att man ska kunna garantera att landet är fritt från sjukdomarna.

Regelbunden uppföljning görs dessutom för att kartlägga förekomsten av bland annat rabies- och aviär influensavirus, samt BSE hos djur. Livsmedelsverket meddelar anvisningar om insamlingen av prover och utför laboratoriediagnostikarbete även när det gäller dessa undersökningar. Livsmedelsverket ger varje år ut en rapport om djursjukdomar i Finland, ”Eläintaudit Suomessa”. Rapporten innehåller också information om zoonoser som förekommer hos djur.

I foder

Uppföljningen av förekomsten av zoonosalstrare i djurfoder baserar sig på lagstadgade övervakningsprogram. Inom ramen för dem samlar Livsmedelsverket systematiskt in information om förekomsten av bland annat salmonellabakterien samt förbjudet protein av animaliskt ursprung i foder. Livsmedelsverket ger ut en rapport om analysresultaten från foder- och gödselmedelsövervakningen, ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset”. Rapporten innehåller också information om zoonosalstrare som förekommer i foder.

Zoonosbekämpning

I Finland har man traditionellt satsat mycket på zoonosbekämpning. Hos djuren i vårt land förekommer inte för närvarande sådana allvarliga zoonoser som bovin tuberkulos, brucellos eller rabies. Betydande zoonoser hos oss är däremot olika typer av salmonella, campylobakterios, listerios, yersinios och EHEC-smitta.

I Finland deltar många olika aktörer inom hälso- och sjukvården, livsmedelstillsynen, veterinärvården och fodertillsynen i bekämpningen av zoonoser och förebyggandet av smitta. Bekämpningen och förebyggandet baserar sig till stor del på lagstiftning och myndighetsarbete, men också den frivilliga sjukdomsbekämpningen och de olika näringsgrenarnas egen tillsyn spelar en stor roll.

Bekämpningen av zoonoser är en viktig del av folkhälsoarbetet. Nationellt arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar utförs av Institutet för hälsa och välfärd THL. De viktigaste åtgärderna för att skydda befolkningen är fortlöpande och aktuell uppföljning av smittsamma sjukdomar, så att man kan reagera snabbt på avvikelser. För att man ska kunna konstatera livsmedels- och vattenburna epidemier upprätthålls ett system som möjliggör effektiva bekämpningsåtgärder för att kontrollera epidemier och förhindra ytterligare smitta. Dessa system står också i förbindelse med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomars larmsystem.

Förebyggandet av zoonossmitta är en del av livsmedelssäkerhetsarbetet, som utförs enligt principen "från jord till bord". Livsmedelsverket styr och deltar i tillsynen över foder och livsmedel samt i arbetet med att bekämpa djursjukdomar för att främja foders och livsmedels säkerhet och djurens hälsa, samt för att förebygga och undanröja sanitära olägenheter som beror på foder och livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2019