Finlands Zoonosrapporter

I enlighet med EU-direktiv bör medlemsstaterna sammanställa information om förekomsten av zoonoser och zoonotiska agens hos människor och djur samt i livsmedel och foder. Därtill bör medlemsstaterna följa mikrobläkemedelsresistensläget och rapportera om nationella matförgiftningsepidemier. Landsspecifik information offentliggörs årligen av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerheten (EFSA).

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2023