Norovirus fortfarande den vanligaste orsaken till matförgiftning i Finland

13. februari 2024

Enligt Livsmedelsverkets och THL:s rapport om livsmedels- och vattenburna epidemier i Finland insjuknade 2 543 personer under åren 2020–2022 via livsmedel, 58 personer via hushållsvatten och 210 personer via badvatten. Norovirus orsakade över 30 matförgiftningsepidemier. Att tvätta händerna omsorgsfullt och ta hand om livsmedlens temperaturer och förvaringstider är de viktigaste metoderna för att förebygga matförgiftningar.

Ordentlig uppvärmning fungerar mot norovirus

Man kan insjukna i norovirussmitta via livsmedel till exempel när råvaran i ett livsmedel har kontaminerats med virus och råvaran inte värms upp ordentligt före måltiden. Under 2020–2022 orsakade ostron fem norovirusepidemier.

Utländska frysta bär orsakade endast en hepatit A-virusepidemi. Livsmedelsverkets rekommendation om upphettning av utländska frysta bär har sannolikt bidragit till att antalet epidemier har minskat.

Noggrann handtvätt viktigt

En infekterad köksarbetares deltagande i matlagningen var orsaken till över 20 norovirusepidemier och en salmonellaepidemi 2020–2022. Eftersom ett mycket litet antal virus räcker för att orsaka sjukdomen är alla arbetsskeden där man rör vid maten för hand en risk. Även en symtomfri bärare av norovirus kan sprida sjukdomen vidare. Särskild uppmärksamhet ska alltid fästas vid handhygienen. Norovirus överlever bra även på ytor och kan överföras till livsmedel genom beröring från ytor.

Matens temperaturer ska ombesörjas

Brister och fel i livsmedlens temperatur och förvaringstider ledde till 16 epidemier 2020–2022. Typiska hanteringsfel var att kyla ner maten för långsamt samt att förvara och servera maten i för låg temperatur. Temperaturfel kan leda till att sjukdomsalstrarna bevaras och ökar i livsmedlen.

Salmonella orsakade den största livsmedelsburna epidemin

Den största livsmedelsburna epidemin orsakades av salmonella 2021, då över 700 personer insjuknade av daghemsmåltider. De insjuknade var från över femtio daghem, till vilka alla levererades mat från samma centralkök. Samma salmonellastam konstaterades både från patienterna och i ett samlingsprov som togs från de grönsaker som bjöds på. Råvaran hade sannolikt förorenats under primärproduktionen.

Mer information:

Mer information:

specialsakkunnig Annika Pihlajasaari, Livsmedelsverket, tfn 040 351 6884
epidemiologveterinär Ruska Rimhanen-Finne, THL, tfn 029 5248942