Metsäkatoasetuksen ABC

Metsäkatoasetuksen (EUDR) soveltaminen alkaa vuoden 2024 lopussa. Asetus koskee laajasti eri alojen yrityksiä tuotantoketjujen eri kohdissa. Löydät tältä sivulta yhteenvedon metsäkatoasetuksen ydinkohdista. Voit syventyä aiheeseen tarkemmin verkkosivun muissa osioissa ja itse asetuksessa. 

 

240515_metsakato_infograafi_1_1920x1080.png

 

Koskeeko metsäkatoasetus sinua? 

Asetus koskee puuta, naudan lihaa ja muita naudan osia, kahvia, kaakaota, soijaa, öljypalmua ja kumia, sekä näistä valmistettuja tiettyjä tuotteita, jotka on listattu metsäkatoasetuksen liitteessä 1. 

Metsäkatoasetus koskee tuontia EU:hun, vientiä EU:sta, kaupankäyntiä kotimaassa ja EU:n sisällä, kotimaista tuotantoa sekä jatkojalostusta kotimaassa ja EU:n alueella. 

Asetus määrittelee tietyt odotukset edellä mainituille toimijoille ja kauppaa käyville. Tarvittavat toimenpiteet riippuvat esimerkiksi yrityksen koosta ja roolista toimitusketjussa. 

Asetusta aletaan soveltamaan 30.12.2024. Mikro- ja pienyritysten kohdalla siirtymäaika jatkuu 29.6.2025 saakka. Huom. pidennetty siirtymäaika ei koske nykyisen puutavara-asetuksen tuotteita.  

 

Mistä metsäkatoasetuksessa on kyse? 

Metsäkatoasetus parantaa puun, kumin, naudan, kahvin, kaakaon, öljypalmun ja soijan sekä näistä valmistettavien asetuksen liitteessä 1 mainittujen tuotteiden jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä.  

Asetuksen tarkoituksena on vähentää maailmanlaajuista metsäkatoa, metsien tilan heikkenemistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. 

Metsäkatoasetuksen ansiosta markkinoille saa saattaa asetuksen liitteestä 1 mainittuja raaka-aineita tai tuotteita vain, kun 

  • ne eivät ole aiheuttaneet metsäkatoa, 
  • ne on tuotettu tuotantomaan lainsäädännön mukaisesti ja 
  • niistä on tehty DD-vakuutus.

 

Selvitä roolisi metsäkatoasetuksessa 

Metsäkatoasetuksen edellyttämät toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, katsotaanko yrityksesi rooli asetuksen mukaan toimijaksi vai kauppaa käyväksi.

240515_metsakato_infograafi_7_1920x1080.png

 

Asetuksessa määritellyt roolit esimerkkeineen 

TOIMIJA 

Alla olevat katsotaan toimijoiksi yrityksen koosta riippumatta. 

  • EU:n ulkopuolelta maahan tuova 
  • EU:n ulkopuolelle vievä 
  • Nautakarjan teurastamo tai suoramyyntiä harjoittava tilallinen 
  • Pystykaupoissa puun ostaja, hankintahakkuissa ja toimituskaupoissa metsänomistaja  

 

Seuraavilla yrityksen koko vaikuttaa siihen, miten asetus määrittää roolin: 

  • Kauppaa käyvä suuryritys on toimija (tarkista kokoluokittelu täältä, 3 artikla) 
  • Jatkojalostaja, joka tekee lopputuotteita, jotka löytyvät liitteestä 1, on koostaan riippuen joko toimija tai PK-toimija. 

HUOM! Jos jatkojalostamasi uudet tuotteet eivät löydy liitteen 1 listasta, ovat asetuksen vaatimat toimenpiteet vielä avoinna. Seuraa tilannetta ja tiedotusta asiasta.      

 

KAUPPAA KÄYVÄ 

  • Mikro-, PK-yritys tai luonnollinen henkilö, joka asettaa tuotteita saataville markkinoilla kotimaassa tai EU:n sisällä.  

HUOM! Kauppaa käyvä suuryritys katsotaan asetuksen mukaan toimijaksi.  

                                      

Esimerkkejä 

Puuhuonekalujen maahantuoja on rooliltaan toimija, riippumatta tuontiyrityksen koosta. 

Jos PK-yrityksenä ostat maahantuojalta puuhuonekaluja ja myyt niitä myymälässäsi, olet rooliltasi kauppaa käyvä. 

 

Mitä toimenpiteitä metsäkatoasetus edellyttää? 

Metsäkatoasetus edellyttää eri rooleissa olevilta yrityksiltä hieman erilaisia toimenpiteitä. Alta löydät tiivistyksen eri roolien vaatimista toimenpiteistä. Asetuksen määrittämän roolin lisäksi myös yrityksen koko vaikuttaa siihen, millaisia toimenpiteitä asetus edellyttää. Lue velvoitteista yksityiskohtaisesti asetuksen luvusta 2.

 

Toimenpiteet rooleittain 

Huolehdi ennen tuotteiden asettamista markkinoille seuraavista toimenpiteistä.

 

Toimija 

1. Varmista, koskeeko asetus sinua
Selvitä, löytyykö tuotteesi asetuksen liitteestä 1. Listatut raaka-aineet ja tuotteet kuuluvat asetuksen velvoitteiden piiriin.  

2. Varmista, että DD-järjestelmäsi on kunnossa 
Yritykselläsi tulee olla asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä, eli DD-järjestelmä. Tietoja varten tulee selvittää tuotteiden alkuperä ja toimitusketju sekä se, että tuotteet eivät aiheuta metsäkatoa. Järjestelmä sisältää kolme osa-aluetta: tietojen hankinta, riskien arviointi ja riskien vähentäminen. DD-järjestelmä vaaditaan DD-vakuutuksen tekemiseen.  

3. Tee DD-vakuutus TRACES-järjestelmässä 
Tee DD-vakuutus hyvissä ajoin ennen tuontia, vientiä tai markkinoille saattamista.  

4. Viitenumero eteenpäin 
Toimita eteenpäin tuotteiden ostajalle erään kohdistuva DD-vakuutuksen viitenumero, jos kyseessä on yritysasiakas. 

5. Suuryritysten raportointivelvollisuus 
Suuryrityksillä on velvoite raportoida vuosittain julkisesti DD-järjestelmästään. 

 

Luonnollinen henkilö, mikro- tai PK-toimija, joka on jatkojalostaja  

1. Varmista, koskeeko asetus sinua 
Selvitä, löytyykö tuotteesi asetuksen liitteestä 1. Listatut raaka-aineet ja tuotteet kuuluvat asetuksen velvoitteiden piiriin.  

2. Huolehdi, että saat DD-vakuutuksen viitenumeron
Kun käyttämistäsi liitteessä 1 mainituista raaka-aineista tai tuotteista on jo tehty DD-vakuutus, huolehdi, että saat kyseisestä erästä DD-vakuutuksen viitenumeron toimitusketjun edelliseltä taholta.  

Toimita eteenpäin tuotteiden ostajalle erään kohdistuva DD-vakuutuksen viitenumero, jos kyseessä on yritysasiakas. 

 

Kauppaa käyvä luonnollinen henkilö, mikro- tai PK-yritys

1.Varmista, koskeeko asetus sinua
Selvitä, löytyykö kaupankäyntisi kohteena oleva tuote asetuksen liitteestä 1. Listatut raaka-aineet ja tuotteet kuuluvat asetuksen velvoitteiden piiriin. 

2. Kerää ja säilytä tiedot kyseisten tuotteiden toimittajista
Säilytä yrityksen nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki, osoitetiedot, sähköposti- ja verkkosivuosoite. 

3. DD-vakuutuksen viitenumero 
Huolehdi, että saat erään kohdistuvan DD-vakuutuksen viitenumeron.

4. Toimita eteenpäin DD-vakuutuksen referenssinumero
Toimita eteenpäin erään kohdistuva DD-vakuutuksen referenssinumero, jos kyseessä on yritysasiakas.

 

Miksi yritykseni kannattaa huolehtia metsäkatoasetuksen toimenpiteet kuntoon ennen vuoden 2024 loppua?  

Metsäkatoasetusta aletaan soveltamaan 30.12.2024. Tämän jälkeen asetuksen piirissä olevien raaka-aineiden ja tuotteiden kohdalla täytyy varmistua siitä, että metsäkatoasetuksen vaatimukset täyttyvät markkinoille saattamisen, viennin ja kaupankäynnin yhteydessä. 

Kun olet huolehtinut maahantuonnin tai viennin yhteydessä metsäkatoasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä ja olet tehnyt DD-vakuutuksen, onnistuu tullaus jouhevasti, eikä erää pysäytetä rajalle tai jopa palauteta takaisin lähtöpaikkaansa. 

Metsäkatoasetuksen edellyttämä raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyvä tiedon kerääminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen parantavat yrityksen vastuullisuutta ja ymmärrystä sekä läpinäkyvyyttä toimitusketjusta. Tämä pienentää yllättävien mainehaittojen riskiä raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyen. 

Kuluttaja voi jatkossa ostaa varmemmin mielin metsäkatoasetuksen piiriin kuuluvia tuotteita, koska lainsäädäntö edellyttää, että niiden tuotantoketjussa ei ole aiheutettu maailmanlaajuista metsäkatoa eikä rikottu alkuperämaan lainsäädäntöä. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2024