Vierasaineiden riskiprofiili – kansallinen näkökulma

Vierasaineiden (kontaminanttien) pitoisuuksia elintarvikkeissa hallitaan lainsäädännöllä (EU N:o 1881/2006 muutoksineen). Lisäksi Euroopan komissio on lainsäädännön valmistelua tukeakseen antanut lukuisia suosituksia muiden vierasaineiden monitoroimiseksi.

Ruokaviraston rooli kontaminanttien pitoisuusdatan kansallisena tuottajana painottuu kartoitustutkimuksiin, joilla luodaan kansallista näkökulmaa (lainsäädännöllä hallittavat vierasaineet) sekä muihin kartoitus- tai selvitystutkimuksiin (vierasaineet, joiden pitoisuuksia ei ainakaan toistaiseksi ole hallittu lainsäädännöllä).

Projektin tarkoituksena oli tunnistaa, mitkä lainsäädännössä tai monitorointisuosituksissa mainitut vierasaineet voivat olla keskeisiä Suomessa. Arviointi tehtiin kuluttajien altistumisesta saatavilla olevan tiedon sekä aineiden myrkyllisyyden (haittavaikutuksia aiheuttavien annosten suuruuden) perusteella. Lisäksi selvitettiin nykyiset tiedon puutteet tunnistamalla ne vierasaineet, joiden pitoisuuksien tutkiminen suomalaisissa elintarvikkeissa on välttämätöntä, sekä kartoittamalla puutteet vierasaineita koskevassa toksikologisessa tiedossa. Kootun tiedon pohjalta arvioitiin lopuksi vierasaineiden pitoisuustietojen määrittämisen tärkeysjärjestystä.

Tutkittavien vierasaineiden prioriteettilistaa laadittaessa käytettiin kirjallisuudessa raportoituja kuluttajien altistustasoja sekä tietoja aineiden myrkyllisyydestä ja haittavaikutuksen vakavuudesta (esimerkiksi ihoärsytys, syöpä). Arviota tarkennettiin kansallisten altistus- ja pitoisuusarvojen avulla siltä osin kuin tätä tietoa on saatavilla.

Aikataulu

2017 - 2021

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektiryhmä

  • erikoistutkija Johanna Suomi
  • erikoistutkija Liisa Uusitalo
  • erikoistutkija Kimmo Suominen
  • erikoistutkija Tero Hirvonen
  • harjoittelija Tia Heikkinen
  • yksikönjohtaja Pirkko Tuominen

Projektista julkaistua

Loppuraportti Ruoan tärkeimmät vierasaineet Suomessa – terveysriskit ja tiedonpuutteet. Ruokaviraston tutkimuksia 1/2021 (pdf).

Raportin taulukko 15. Päivitetty 9.8.2022

Tiivistelmä päätuloksista

Lisätietoa projektista

Johanna Suomi, erikoistutkija, riskinarvioinnin yksikkö
johanna.suomi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 12.8.2022