Mikrobilääkeresistenssin hallinta ja ehkäisy sianlihan tuotantoketjussa (LÄKÄ)

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella mikrobilääkeresistenssin esiintymistä sianlihan tuotantoketjussa sekä löytää resistenssin lisääntymisen ja leviämisen hallintakeinoja. Tulosten perusteella arvioidaan kuluttajan altistumista resistenteille mikrobeille sianlihan tuotantoketjun välityksellä. Lisäksi kartoitettiin kyseiseen tuotantoketjuun soveltuvia resistenssiriskiä vähentäviä keinoja ja tuotettiin kansantajuinen tietopaketti resistenssistä, sen synnystä ja keinoista suojautua siltä (kts. sivupaneelista ”Antibioottiresistenssi lihantuotannossa”).

Keskeisimmät toimet Tutkimus toteutettiin niin, että kymmenellä tilalla otettiin näytteet resistenssimäärityksiin lääkitystä pahnueellisesta porsaita ja 2 - 3 lääkitsemättömästä pahnueellisesta porsaita. Lisäksi näytteet otettiin samoista eläimistä juuri ennen teuraaksi lähtemistä sekä myös teurastamolla ruhosta ja leikatusta lihasta. Ensimmäisellä tilakäynnillä kerättiin tietoa sikalan lääkitsemissuunnitelmasta ja toteutuneesta lääkkeiden käytöstä vuoden ajalta ennen käyntiä sekä tilan tautisuojaustoimenpiteistä ja muista ehkäisevistä hoitokäytännöistä.

Odotetut vaikutukset ja tulokset Tuloksena saatiin tietoa mikrobilääkeresistenssistä sikalasta kuluttajalle sekä antibioottihoitojen ja resistenssin esiintymisestä. Tutkimus lisää ratkaisumalleja asianmukaiseen lääkitsemiseen ja lääkitsemistarpeen vähentämiseen esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla ja tautisuojausta parantamalla. Mikrobilääkkeiden kirjosta sekä niiden käytön syistä saatava tutkittu tieto edistää tehokkaimpien riskinhallintatoimenpiteiden valitsemista sekä auttaa säädösten ja suositusten laatimisessa. Mikrobilääkeresistenssin lisääntymisen ja leviämisen kriittisten kohtien tunnistaminen auttaa suuntamaan hallintakeinoja oikeisiin paikkoihin. Hankkeessa laadittu kansantajuinen tietopaketti mikrobilääkeresistenssistä, sen synnystä ja keinoista suojautua siltä edistää kansanterveyttä ja koko ketjun toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä.

Hankkeen aikataulu

2016 - 2019

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto, Helsingin yliopisto

Tutkimusryhmä

Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
Johanna Suomi (Ruokavirasto)
Johanna Muurinen (Ruokavirasto)
Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto)
Merja Hämäläinen (Ruokavirasto)
Anna-Liisa Myllyniemi (Ruokavirasto)
Satu Olkkola (Ruokavirasto)
Suvi Nykäsenoja (Ruokavirasto)
Olli Peltoniemi (Helsingin yliopisto)
Mari Heinonen (Helsingin yliopisto)
Jinhyeon Yun (Helsingin yliopisto)

Projektista julkaistua

Jinhyeon Yun, Johanna Muurinen, Suvi Nykäsenoja, Leena Seppä-Lassila, Virpi Sali, Johanna Suomi, Pirkko Tuominen, Suvi Joutsen, Merja Hämäläinen, Satu Olkkola, Anna-Liisa Myllyniemi, Olli Peltoniemi, Mari Heinonen, Antimicrobial use, biosecurity, herd characteristics, and antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli in ten Finnish pig farms, Preventive Veterinary Medicine, Volume 193, 2021, 105408. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2021.105408

Lisätietoa projektista

Johanna Suomi johanna.suomi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2022