NORA - työkalu nopeaan eläintautien maahantulon riskinarviointiin

NORA on kehitetty eläintautiriskinhallinnan tarpeisiin. Toivomuksena oli nopea ja helposti käytettävä väline, joka helpottaa riskinhallitsijoiden päätöstä mahdollisista hallintakeinoista, kun uusi riski on identifioitu. Toivottiin välinettä, joka antaa joka kerralla samanmuotoisen vastauksen, joka on helppo käsittää ja kommunikoida eteenpäin. Toivottiin myös, että väline toimii muistilistana kaikista huomioon otettavista seikoista uuden riskin uhatessa. Ruokaviraston riskinarvioinnin tutkimusyksikön eläintautien ja kasvinterveyden jaoston eläintautitiimin jäsenet Jonna Kyyrö, Leena Sahlström ja Tapani Lyytikäinen kehittivät NORAn Ruokaviraston eläintautiasiantuntijoiden avulla. NORA-arvion tekevät eläintautitiimin jäsenet tautiasiantuntijoiden avustuksella.

NORA on tarkoitettu eläintaudin maahantuloriskinarviointiin, kun uusi tauti tai tautitapaus on havaittu jollakin Suomelle merkittävällä alueella. Työkalun avulla voidaan saada selville, mitkä maahantuloreitit ovat mahdollisia (=riskiprofiili), kuinka todennäköinen maahantulo eri reittejä pitkin on ja kuinka vaikuttava riski on.

NORA huomioi yhdeksän maahantuloreittiä: elävien eläinten mukana, sukusolujen (sperma ja alkiot) mukana, eläinperäisten tuotteiden mukana, matkustajien mukana, luonnonvaraisten eläinten mukana, ilmavirran ja/tai vektorin mukana, eläinkuljetusajoneuvon mukana, rehun tai kuivikkeiden mukana ja tavaroiden tai liikenteen mukana.

Lisäksi NORA huomioi seuraavat vaikuttavuustekijät: eläinsektorin elintarvikearvo, tautiluokitus lainsäädännössä, taudin pelottavuus, taudin zoonoottisuus, taudin maahantulon kerrannaisvaikutukset. Kerrannaisvaikutuksiin sisältyvät seuraavat tekijät: jos tauti tulee maahan, sillä on merkittävä vaikutus elintarvikevientiin; jos tauti tulee maahan, menetetään tautivapaus ja elintarviketuonnin aiheuttama lisäkilpailu vaarantaa kotimaisen tuotannon merkittävästi; jos tauti tulee maahan, menetetään tautivapaus ja tästä aiheutuu muun tautiriskin kohoaminen tai jos tauti tulee maahan, menetetään tautivapaus ja sen palauttaminen vaatii huomattavia resursseja.

Riskiestimaattien lukuarvot muutetaan sanalliseen muotoon, jolloin riskin todennäköisyys, vaikuttavuus ja kokonaisriski voivat saada arvot mitätön, pieni, keskinkertainen, suuri tai erittäin suuri.

Lisätietoa NORAsta: Tapani Lyytikäinen tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi

NORAlla tehdyt riskinarvioinnit

Nopea riskinarviointi (NORA-arvio) Lumpy Skin Disease (LSD) -taudin maahantulolle Turkista, Bulgariasta, Kreikasta ja Venäjältä (pdf)

Nopea riskinarviointi (NORA-arvio) Chronic Wasting Disease (CWD) -taudin maahantulolle Norjasta ja Pohjois-Amerikasta (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019