Mikrobilääkeresistenssi ja -jäämät nautatiloilla – vaikutukset ympäristöön ja terveyteen (NAMI)

Tiivistelmä:

Hankkeessa selvitetään, miten mikrobilääkkeille resistentit bakteerit ja resistenssigeenit sekä mikrobilääkkeet aineenvaihduntatuotteineen kulkeutuvat Suomen olosuhteissa lääkityistä naudoista lantaketjun kautta tilaympäristöön ja edelleen muuhun ympäristöön. Tutkimuksessa yhdistyvät elintarviketurvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Tutkimus toimii lähtökohtana aihepiirin tutkimukselle Suomessa ja sen puitteissa luodaan tarvittava pohjatieto kotieläinten mikrobilääkkeisiin ja -resistenssiin liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan.

Tavoitteet: 

  • Tilamittakaavassa lypsykarjatilan mikrobilääkeresistenssitilannetta sekä resistenssin ja mikrobilääkkeiden mahdollista kulkeutumista lantaketjussa.
  • Selvittää laboratoriomittakaavassa mikrobilääkeresistenssin ja mikrobilääkkeiden kulkeutumista ja vaikutuksia erilaisissa lannankäsittelymenetelmissä.
  • Koota tietoa ihmisten, eläinten ja ympäristön terveydelle aiheutuvan riskin ja sen hallitsemiseksi käytettävien keinojen arviointia varten.

Asiasanat:

mikrobilääkeresistenssi, mikrobilääkejäämät, lantaketju, naudat

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Myllyniemi, Anna-Liisa, yksikönjohtaja, Ruokavirasto, mikrobiologian yksikkö  

Ruokaviraston hankevastaava:

Myllyniemi, Anna-Liisa, yksikönjohtaja, mikrobiologian yksikkö  

Yhteistyötahot:

Luonnonvarakeskus (Luke);
Suomen ympäristökeskus (SYKE);
Ruokavirasto: riskinarvioinnin yksikkö, kemian yksikkö

Hankkeen vaihe:

Käynnissä  

Aloitusvuosi:

2015

Lopetusvuosi:

2019

Julkaisut:

Cheung, S. M., Tuominen, P., Nummela, M., Raatikainen, M., Suomi, J.,
Myllyniemi, A.-L., Nykäsenoja, S., Hartonen, M., Koivisto, P., Loivamaa, I.,
Luostarinen, S., Ervasti, S., Lidauer, P., Grönroos, J.
Antimicrobial Resistance and Residues on Cattle Farms -Effects on the
Environment and Health (NAMI).
Finnish Risk Assessment in Focus, 19.5.2017 Helsinki.
Poster

Hankkeen rahoitukseen osallistuu: 

Ruokavirasto;
Luke;
SYKE;
Maatalouden kehittämisrahasto Makera

Ruokaviraston projektikoodi:

4080Y-000034 NAMI
 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2022