Kasvinterveyden riskinhallinnan kustannushyötysuhteen ja kasvinterveyden alueellisen riskin arvio

Tiivistelmä:

Hankkeessa arvioidaan viranomaistarkastusten kannattavuutta eri tuotantokasveilla ja -sektoreilla. Työssä selvitetään, millaisissa tilanteissa toimijoiden omat toimenpiteet ja viranomaistarkastukset ovat kannattavia yksittäisen toimijan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa arvioidaan valittujen tuotantokasvien ja -sektoreiden kasvinterveyden alueellinen riski. Arvion tavoite on tunnistaa alueet, joilla tuhoojien maahantulon ja asettumisen todennäköisyys ja tuotannon uhattuna oleva arvo on erityisen suuri.

Riskinhallintatoimenpiteiden kannattavuutta analysoidaan kustannushyötyanalyysin avulla. Kustannushyötysuhdetta analysoidaan sekä yleisellä tasolla että realististen esimerkkien avulla. Tuhoojan esiintymiseen ja toimenpiteiden onnistumiseen liittyvä epävarmuus huomioidaan odotetun hyödyn teorian avulla. Kasvinterveyden alueellisen riskinarvio tehdään paikkatietomenetelmien avulla perustuen eri tuotantokasvien tuotantopaikkojen maantieteelliseen sijaintiin.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tehostaa uusien kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Hankkeessa muun muassa arvioidaan viranomaistarkastusten vaikuttavuutta erilaisissa tilanteissa sekä pyritään tunnistamaan alueet, joilla tuhoojien maahantulo ja asettuminen on erityisen todennäköistä. Hankkeen tulosten avulla voidaan muun muassa kohdentaa viranomaistarkastuksia aiempaa tehokkaammin tuotantokasveille ja alueille, joilla tarkastusten vaikuttavuus on oletettavasti hyvä.

Tulokset:

Hankkeen tuloksia tullaan käyttämään kasvinterveyden riskinhallinnan kehittämisessä. Tulosten avulla tarkastuksia voidaan kohdentaa tuotantosektoreille ja maantieteellisille alueille, joilla tarkastusten vaikuttavuus on arvioitu parhaaksi. Samoin tarkastuksia voidaan perustellusti vähentää tuotantosektoreilta ja alueilta, joilla tarkastukset eivät todennäköisesti ole vaikuttavia. Tulosten käyttöönotto varmistetaan järjestämällä kasvinterveysviranomaisille työpaja, jonka tavoite on riskinhallinnan kehittäminen tämän ja aikaisempien hankkeiden tulosten perusteella. Molempien osatöiden tulokset julkaistaan tieteellisessä sarjassa ja esitellään kansainvälisessä seminaarissa.

Asiasanat:

kasvinterveys, riskinarviointi, kasvintuhooja, kustannus-hyötyanalyysi, paikkatieto

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Hannunen, Salla, erikoistutkija, FT, Evira, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Tuomola, Juha, tutkija, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Luonnonvarakeskus Luke;
Helsingin yliopisto maataloustieteiden laitos

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2014

Lopetusvuosi:

2017

Hankkeen rahoitukseen osallistuu: 

Maatilatalouden kehittämisrahasto MAKERA (1849/312/2013)

Eviran projektikoodi:

8266

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2022