Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat ennakkosatotilaston vuoden 2021 viljasadon laadusta ja määrästä

25. marraskuuta 2021

Sadon 2021 leipävilja on laadultaan hyvää, mutta satotasot laskivat viime vuodesta. Rehuviljan hehtopainot ovat matalia ja pieniä jyviä on paljon. DON-hometoksiineja on vähän vehnällä ja kauralla. Tiedot viljasadosta vuonna 2021 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Keskiarvotiedot viljasadon laadusta perustuvat noin 1300 analysoituun näytteeseen.

Leipäviljojen laatu hyvä

Syksyn 423 miljoonan kilon kevätvehnäsadosta 174 miljoonaa kiloa eli 41 prosenttia ja 259 miljoonan kilon syysvehnäsadosta 49,5 miljoonaa kiloa eli 19 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia. Jos valkuaispitoisuutta lasketaan 11,0 prosenttiin, täyttää kevätvehnäsadosta 54 ja syysvehnäsadosta 65 prosenttia oheisen laatutavoitteen. Kevätvehnällä on yleisimmin näytteen hehtopaino alle 78 kiloa ja syysvehnällä valkuainen alle 11,0 prosenttia, jos oheinen laatutavoite ei täyty.

Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 78,9 kiloa ja syysvehnällä 80,1 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 13,7 prosenttia ja syysvehnällä 11,5 prosenttia. Puintien edetessä noin kolmanneksessa tutkituista kevätvehnänäytteistä sakoluvut ovat laskeneet alle 180 sekunnin. Syysvehnän keskimääräinen sakoluku on 403 ja kevätvehnän 242 sekuntia. Tutkituissa kevätvehnänäytteissä on 97 prosentissa DON (deoksinivalenoli) –hometoksiinipitoisuus pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa/kilo).

Rukiin keskimääräinen sakoluku on 251 sekuntia ja hehtopaino 77,2 kiloa. Rukiin 63 miljoonan kilon sadosta 98 prosenttia on hehtolitrapainoltaan yli 71 kiloa ja sakoluvultaan yli 120.

Kauran jyväkoko kärsi kasvukauden kuivuudesta

Kauran keskimääräinen hehtopaino 53,0 kiloa on yli kaksi kiloa viime vuoden hehtopainoa matalampi. Pieniä jyviä on kauralla paljon 10,8 prosenttia, kun vastaava luku oli viime vuonna 7,0 prosenttia. Kauran pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus on korkein 10 vuoden seurantajaksolla. Kaurasadosta 72 prosenttia eli 565 miljoonaa kiloa ylitti laatuseurannan käyttämän 52 kilon hehtolitrapainon vaatimuksen, mikä on 17 vuoden seurantajakson alhaisimpia määriä. Neljännes kaurasadosta on hehtopainoltaan vähintään 54 kiloa ja pieniä jyviä on enintään 7 prosenttia.

DON-hometoksiinipitoisuudet ovat tutkituissa kauranäytteissä pysyneet matalina. Pikamenetelmällä mitattuna yhdenkään näytteen DON-hometoksiinipitoisuus ei ole ylittänyt elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvoa (1750 mikrogrammaa/kilo).
Kauralla satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 2 500 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3900 kiloa hehtaarilta.

Ohran hehtopaino laski

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Rehuohrasadosta 63 prosenttia eli 544 miljoonaa kiloa on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 63,6 kiloa. Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2020. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,0 prosenttia on viime vuotta parempi. Ohran satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3 000 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 3 900 kiloa hehtaarilta.

Mallasohran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 12,9 ja lajittelutulos 88,9 prosenttia. Mallasohrasadosta 13 prosenttia eli noin 21 miljoonaa kiloa täyttää mallasteollisuuden laatutavoitteista valkuaispitoisuuden ja lajitteluasteen yleiset tavoitteet. Laatua heikentää korkea valkuaispitoisuus. Ruokaviraston laatuseurannassa ei määritetä mallasohran itävyyttä.

Viljan laatu ja satotiedot on koostettu oheiseen taulukkoon yhdistämällä Ruokaviraston kasvianalytiikan viljasadon laatu- ja turvallisuusseurannan tiedot ja Luken keräämät satotiedot.

Viljasadon määrästä tietoa Luken sivuilta.

Linkki taulukkoon.

Ruokaviraston Avoin tieto -sivustolla ajantasaista viljan laatutietoa. Laatu- ja turvallisuusseuranta on otostutkimus, jossa näytepyyntö lähetettiin heinäkuussa noin 1500 viljelijälle. Otoksessa on edustettuna koko Suomi, eri tuotantosuunnat ja eri kokoisia maatiloja.


Yhteystiedot:
jaostopäällikkö Elina Sieviläinen, puhelin 040 848 6094, elina.sievilainen@ruokavirasto.fi