Uutta vientiin liittyvässä lainsäädännössä

20. huhtikuuta 2021

Uusi eläintautilaki (76/2021) tulee voimaan 21. huhtikuuta 2021. Sen myötä viennin eläinlääkintötodistuksista käytetään jatkossa nimitystä eläinterveystodistus (animal health certificate). Kansallisella lainsäädännöllä täydennetään EU-lainsäädännöllä asetettuja vientisäännöksiä.

Samana päivänä myös eläintautilain nojalla annettu kansallinen vientitarkastuksia koskeva asetus korvautuu uudella asetuksella (331/2021). Vientiasetuksella säädetään paitsi vientiin liittyvien tarkastusten suorittamisesta myös viennissä käytettävien eläinterveystodistusten myöntämismenettelystä. Yhtenä keskeisenä muutoksena on velvoite käyttää Ruokaviraston hallinnoimaa sähköistä eCert-järjestelmää eläinterveystodistusten myöntämisessä, silloin kun viennin kohdemaan kanssa näin on sovittu. Aiemman kolmen vuoden säilytysajan sijaan viranomaisen on säilytettävä jäljennökset myöntämistään todistuksista vähintään viiden vuoden ajan.

Viejän velvollisuuteen rekisteröityä Ruokaviraston viejärekisteriin on asetuksessa tehty muutamia täsmennyksiä; uuden asetuksen mukaan rekisteröitymistä koskevat tiedot on ilmoitettava eläinlajikohtaisesti ja lisäksi rekisteröitymisvelvollisuus koskee myös hyönteisten ja hyönteiselintarvikkeiden vientiä. Viejien on ilmoitettava rekisteriin vientituotteita valmistavien laitosten lisäksi laitokset, joissa tuotteet lastataan vientiin. Viejän kannattaa muistaa, että rekisteröitymisvelvollisuus koskee myös etämyyntiä.

Huhtikuun 21. päivänä astuu voimaan myös uusi elintarvikelaki (297/2021), jossa on säädetty elintarvikkeiden vientiin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Lisätietoja: