VASU-raportit

Ruokavirasto raportoi vuosittain kesäkuussa Euroopan komissiolle siitä, miten elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelmassa (VASU) asetetut tavoitteet on saavutettu. Raportoinnin tarkoituksena on koota yhteen tieto

  • suoritetusta valvonnasta
  • valvonnassa havaituista puutteista sekä
  • puutteista annetuista seuraamuksista.

Tavoitteena on, että kukin viranomainen arvioi itse valvonnan onnistumista omalla toimialueellaan ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin toimintansa parantamiseksi.

VASU pohjautuu sektorikohtaisiin raportteihin

Komissiolle vuosittain toimitettava VASU-raportti pohjautuu eri sektoreiden laatimiin analyyseihin oman toimintansa onnistumisesta. Ruokavirasto koostaa sektorikohtaiset raportit eri viranomaisten tuloksista ja toiminnan analyyseistä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2023