Ilmoittajansuojelu

Infoikoni.

Oletko Ruokaviraston entinen työntekijä, virkamies tai työnhakija? Harjoittelija tai vapaaehtoinen?  Oletko sinä tai onko työnantajasi ollut itsenäisenä ammatinharjoittajana sopimussuhteessa Ruokavirastoon? Uskotko, että olet tässä asemassa työsi yhteydessä havainnut Ruokaviraston toiminnassa mahdollisia lainsäädännön rikkomisia?

Ruokavirasto on toiminnassaan sitoutunut vastuullisuuteen, mikä näkyy niin viraston strategian tasolla kuin sen käytännön viranomaistoiminnassa. Viraston toiminnan lainmukaisuutta ja vastuullisuutta valvotaan tehokkaasti sisäisen ja ulkoisen valvonnan keinoin. Ilmoittajansuojelu ja sen mahdollistama turvallinen ja luottamuksellinen väärinkäytöksistä ilmoittaminen tuo yhden uuden keinon varmistaa Ruokaviraston toiminnan lainmukaisuuden toteutumista.

Mistä on kyse?

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022, ilmoittajansuojelulaki) tuli voimaan 1.1.2023. Uuden lainsäädännön tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia laissa säädetyillä aloilla, kuten julkisissa hankinnoissa, elintarvikkeiden turvallisuuteen tai eläinten terveyteen liittyvässä toiminnassa tai tukien myöntämisessä tai takaisinperinnässä. Laki antaa ilmoittajalle suojaa muun muassa siten, että ilmoittajan henkilöllisyys on lain mukaan salassa pidettävä tieto ja tehtyä ilmoitusta saavat käsitellä vain erikseen nimetyt käsittelijät. Laki kieltää ilmoitukseen perustuvien vastatoimien kohdistamisen ilmoittajaan.

Millä edellytyksin voin ilmoittaa väärinkäytöksistä?

Voit ilmoittaa väärinkäytöksestä jos:

  • Sinulla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa ja
  • rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan  ks. kohta Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä? ja
  • kyse on työsi yhteydessä havaitsemastasi väärinkäytöksestä.

Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Miten ilmoitan ja mihin?

Voit tehdä Ruokaviraston toimintaan liittyvän väärinkäytösilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen sähköisen ilmoituskanavan kautta. Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinvirastolle sähköpostitse, postitse tai suullisesti.

Ilmoituksen pitää sisältää:

  • ilmoittajan nimi ja yhteystieto, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot
  • tieto siitä, mitä toimijaa ja väärinkäytöstä ilmoitus koskee
  • tarkempi selostus väärinkäytöksestä
  • tieto siitä, millaisessa asemassa ilmoittaja on ilmoituksen kohteeseen nähden.
  • Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot sekä lisätietoja ilmoituksen tekemiseksi löydät Oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.

Oletko Ruokaviraston työntekijä tai virkamies? Voit ilmoittaa havaitsemastasi Ruokaviraston toimintaan liittyvästä mahdollisesta väärinkäytöksestä turvallisesti ja luottamuksellisesti Ruokaviraston sisäistä ilmoituskanavaa käyttäen (käytössä 1.4.2023 alkaen).

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023