Elintarvikeketjun kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024 varmistaa yhtenäistä valvontaa

18. joulukuuta 2020

Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024, VASU, on kaikkien elintarvikeketjun viranomaisten yhteinen ”tiekartta”. Sen tavoitteena on varmistaa valtakunnallisesti valvonnan yhdenmukaiset tavoitteet ja painopisteet sekä laatu ja kehittäminen.

Vuosina 2021-2024 viranomaisvalvonnan erityiset yhteiset kehitysteemat ovat tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä sekä valmius ja kriisinhallinta. Kukin toimivaltainen viranomainen käyttää VASUa oman toimintansa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Hyvin toimiva valvonta edistää koko elintarvikealan toimivuutta

Elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yritysten toiminta, tuotteet ja niistä annettavat tiedot vastaavat lainsäädännön vaatimuksia. Valvontaa toteutetaan myös kaupan hyvien käytäntöjen varmistamiseksi ja kuluttajien etujen suojaamiseksi. Hyvin toimiva viranomaisvalvonta auttaa yrityksiä toimimaan oikein ja vahvistaa niiden kilpailukykyä. Viranomaistoiminnan edellytetään huomioivan yhteiskunnalliset muutokset ja mahdolliset uudet riskit. Näiden hallinnassa VASU on yksi tärkeimmistä työkaluista, sillä se perustuu toiminnan jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Kaikki valvontajärjestelmät mukana VASUssa

Kunkin EU:n jäsenvaltion on laadittava monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 tehokas täytäntöönpano. Suomessa VASUun on sisällytetty kaikki elintarvikeketjun valvontajärjestelmät riippumatta siitä, kuuluvatko ne virallista valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalueeseen.

VASU 2021-2024 koostuu viidestä osasta. Osassa 1 kuvataan muun muassa elintarvikeketjun valvonnan yleinen järjestäminen Suomessa, kaikille valvontajärjestelmille yhteiset valvonnan ja laadun yleiset periaatteet, koordinaatiokanavat, valmiussuunnitelmat sekä elintarvikeketjun valvonnan strategiset tavoitteet. Toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi on kuvattu osassa 2, ja osissa 3-5 kuvataan tarkemmin yksittäiset valvontajärjestelmät niiden tavoitteineen ja toimintamekanismeineen.

Lue lisää: Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024