Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024

Osa 1: Virallinen valvonta Suomessa ja sen strategiset tavoitteet

Osa 2: Toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi – valvonnan painopisteet

Osa 3: Elintarviketurvallisuus, rehut ja luonnonmukainen tuotanto

Osa 4: Eläinten terveys ja hyvinvointi

Osa 5: Kasvintuotanto

Kunkin EU:n jäsenvaltion on laadittava monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 tehokas täytäntöönpano. Suomessa elintarvikeketjun monivuotinen kansalliseen valvontasuunnitelmaan, VASUun, on sisällytetty kaikki elintarvikeketjun valvontajärjestelmät riippumatta siitä, kuuluvatko ne virallista valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalueeseen.

VASU on kaikkien elintarvikeketjun viranomaisten yhteinen ”tiekartta”, jonka avulla varmistetaan valtakunnallisesti viranomaisvalvonnan poikkileikkaavat ja yhdenmukaiset tavoitteet ja painopisteet sekä laatu ja kehittäminen. Kukin toimivaltainen viranomainen käyttää VASUa oman toimintansa suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

VASU 2021-2024 koostuu viidestä osasta. Osassa 1 kuvataan muun muassa elintarvikeketjun valvonnan yleinen järjestäminen Suomessa, kaikille valvontajärjestelmille yhteiset valvonnan ja laadun yleiset periaatteet, koordinaatiokanavat, valmiussuunnitelmat sekä elintarvikeketjun valvonnan strategiset tavoitteet. Toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi on kuvattu osassa 2, ja osissa 3-5 kuvataan tarkemmin yksittäiset valvontajärjestelmät niiden tavoitteineen ja toimintamekanismeineen.

Elintarvikeketjun valvonnan keskusviranomaisena Ruokavirasto koordinoi VASUn laatimista ja raportointia ja toimii sen kansallisena yhteyspisteenä. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkistetaan vuosittain, toiminnan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

VASUn toteutumisesta raportoidaan vuosittain Euroopan komissiolle.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2023