Ruokaviraston maksullisten suoritteiden hinnat ovat nousseet

12. tammikuuta 2024

Ruokaviraston maksullisten suoritteiden hintoja on korotettu vuodelle 2024. Korotukset johtuvat suoritteiden hintojen alijäämäisyydestä suhteessa niiden tuottamiskustannuksiin sekä kustannustason noususta. Hintojen muutos perustuu vuodenvaihteessa voimaan tulleeseen maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 1248/2023, joka on voimassa 1.1.–31.12.2024.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisten suoritteiden (maksullisten viranomaispalveluiden) maksuista. Viranomaispalveluiden lisäksi Ruokavirasto tarjoaa muita maksullisia palveluja, joiden maksut Ruokavirasto päättää liiketaloudellisin perustein. Pääosa uuden asetuksen suoritteista on samoja kuin vuonna 2023. Lisäksi asetuksen liitteessä 1 on joitakin uusia suoritteita. Asetusmuutoksella on myös täsmennetty joidenkin suoritteiden nimikkeitä.

Julkisoikeudellisiin ja liiketaloudellisiin kaikkiin hintoihin on tehty pääsääntöisesti noin 5 %:n hinnankorotus. Lisäksi niiden suoritteiden, jotka eivät ole olleet kustannusvastaavia, hinnat on asetettu kustannusvastaaviksi. Samoin uudet suoritteet on hinnoiteltu kustannusvastaaviksi.

Poikkeuksena kustannusvastaavuudesta ovat portaittain korotettaviksi esitetyt maksuasetuksen 3 §:ssä olevat julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta sekä muutamat muut liitteen 1 suoritteet, joita on esitetty korotettavaksi myös portaittain. Suoritteiden portaittaisilla korotuksilla pyritään siihen, että alijäämä kurotaan mahdollisimman pian kiinni tulevien vuosien aikana.

Suoritteiden hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin, jonka mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Valtiontalouden tarkastusvirasto vuoden 2022 tilintarkastuksen yhteydessä ja oikeuskanslerinvirasto ratkaisussaan ovat kiinnittäneet huomiota Ruokaviraston suoritteiden omakustannusarvon alittavaan hinnoitteluun. Oikeuskansleri on pitänyt tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy toimiin maksuasetuksen muuttamiseksi maksuperustelain mukaiseksi mahdollisimman pian. Ministeriö on ryhtynyt toimiin oikeuskanslerin päätöksen pohjalta.

Hintojen korotuksen tuloja lisäävän vaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 1,4 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan tuloilla katetaan noin kolmasosa Ruokaviraston menoista.

Lisätietoa Ruokavirastosta:
Ruokaviraston hinnasto
Maksuasetus 1248/2023
Yhteystiedot