Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet

EIP-hankkeiden haku on avautunut

Valtakunnallisten hankkeiden hakuaika kestää tammikuun 2024 loppuun asti. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan.

Tiedote 8.11.2023: EIP-hankkeiden haku on auki

EIP-hankehaun infotilaisuus 21.11.2023 klo 13–15

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, maa- tai metsätalouden alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu maatilojen tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Hankkeessa koottava EIP-ryhmä eli maaseudun innovaatioryhmä on maa- tai metsätalouden alkutuotannon tuottavuutta ja kestävyyttä tai näiden arvoketjujen kehittämistä koskeva yhteistyöryhmä. Ryhmä lisää innovointia ja tietämyksen vaihtoa. Siihen voi kuulua yhteisöjen lisäksi myös maa- ja metsätalouselinkeinoa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Innovaatiohanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. Hanke voidaan toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella. 

Alueelliset ja alueiden väliset EIP-hankkeet

Alueellinen EIP-hanke toteutetaan vain yhden ELY-keskuksen alueella. Hanke toteuttaa alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja hankkeen hyöty kohdistuu pääosin sen rahoittaneen ELY-keskuksen alueelle.

Alueelliset EIP-hankkeet ovat pienempiä kuin valtakunnalliset vastaavat hankkeet eikä niiltä vaadita kansainvälistä elementtiä.

Alueiden väliset hankkeet toteutetaan kahden tai useamman ELY-keskuksen alueella. 

Valtakunnalliset EIP-hankkeet

Valtakunnallinen EIP-hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana toimijoita vähintään kolmen ELY-keskuksen alueelta. Rahoitusta valtakunnallisiin EIP-hankkeisiin haetaan erillisessä haussa.

Kansainväliset EIP-hankkeet

EIP-hanke voi sisältää kansainvälistä yhteistyötä tai hanke voi olla kokonaan kansainvälinen.

Hanke, jossa on kansainvälinen osio, tarkoittaa esimerkiksi benchmarkkausta tai yhteisen tilaisuuden järjestämistä toisen maan EIP-ryhmän kanssa.

Kokonaan kansainvälisessä hankkeessa hankkeen suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja toimien toteuttaminen tehdään yhteistyössä toisen maan EIP-ryhmän kanssa.

EIP-hankkeet voivat myös tehdä yhteistyötä Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman hankkeiden kanssa ja osallistua EU:n EIP-AGRI-verkoston työhön.

Mihin tukea voi käyttää?

Innovaatiohankkeeseen saatavaa tukea voi käyttää:

 • hankkeen valmisteluun ja toteutukseen liittyviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat valmistelutuesta, valmiuksien kehittämisestä, koulutuksesta ja verkostoitumisesta
 • hyväksyttyjen toimien toteutukseen
 • ryhmän yhteistyötoimien valmisteluun ja toteutukseen
 • hankkeen hallinnointikustannuksiin
 • tiedonvaihtoon eurooppalaisessa innovaatiokumppanuusyhteistyössä.

Lisäksi kansainvälisessä EIP-hankkeessa tukea voi käyttää:

 • tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin
 • kustannuksiin, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa.

Kuka voi saada tukea?

Tukea innovaatiohankkeeseen voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys.

EIP-kumppanuus voi muodostua viljelijäporukan tarpeesta hakea ratkaisua tunnistettuun haasteeseen, jolloin EIP-hankkeessa on mukana useampia viljelijöitä ja tuenhakijana toimii kehittämisorganisaatio.

Innovaatiohankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Tukea ei myönnetä yhteistyöhön, jossa on mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

EIP-hankkeessa mukana olevia maatalousalan yrityksiä ovat maatilat ja maataloustuotteita jalostavat yritykset. Hankkeeseen osallistuvia metsätalousalan yrityksiä ovat yritykset, joiden toimiala liittyy metsänhoitoon, puun tuotantoon tai sellaisiin metsien hoidon ja käytön toimenpiteisiin, jotka edellyttävät puun jalostusta tai kauppaa, esimerkiksi puun korjuu ja kuljetukset. Biotalousalan yrityksistä mukana voivat ovat sellaiset yritykset, jotka saavat raaka-aineensa maataloudesta tai metsätaloudesta tai joiden tuottaman lopputuotteen (esimerkiksi bioenergia) käyttäjiä ovat maatalouden tai metsätalouden yritykset.

Tuen määrä

Innovaatiohankkeeseen voi saada korkeintaan 100 prosentin tuen. Tukitaso määräytyy muun muassa hankkeen tulosten levitettävyyden tai hyödynnettävyyden perusteella. Tukea voi saada korkeintaan 500 000 euroa.

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Tuen ehdot

Innovaatiohankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Kumppanit on oltava tiedossa, kun haet rahoitusta hankkeeseen. Kuvaa hankehakemuksessa, miten kumppanit tekevät keskenään yhteistyötä hankkeessa.

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:
1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset.

Maaseudun innovaatioryhmän tuottaman ratkaisun on oltava yhteydessä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoyrityksiin ja niiden toimintaan. Hankkeessa kehitetty innovaatio voi lisätä alkutuotannon kannattavuutta tai kestävyyttä tai molempia.

Uudistus voi koskea itse alkutuotannon lisäksi esimerkiksi toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioryhmän ratkaiseman asian tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Hankkeen toteuttamisaika on 1–5 vuotta. Hankkeilla on velvollisuus viestiä tuloksistaan tulokset julkaistaan Suomessa ja EU:ssa.

Näin haet tukea

Alueellisia, alueiden välisiä ja kansainvälisiä hankkeita haetaan oman alueen ELY-keskuksesta. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan.

Valtakunnallisissa EIP-hankkeissa on oma erillishakunsa ja niitä haetaan Hämeen ELY-keskuksesta. Rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet valitsee maa- ja metsätalousministeriön asettama valintaryhmä.

Tutustu valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan. 

 1. Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen ja esitä ideasi: hae yhteystiedot täältä. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.
 2. Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. 
  Hyrrä-asiointipalvelu
 • Hankkeen julkinen tiivistelmä
 • Hakijan esittely ja hankkeen resurssit
 • Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue
 • Hankkeen laajempi viitekehys
 • Hankkeen toteutus, aikataulu ja riskit
 • Hankkeen tavoitteet, tulokset, vaikutukset sekä seuranta ja raportointi
 • Hankkeen viestintä
 • Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma
 • Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen.
 • Vain koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa: Kuvaa henkilöstön tai koulutuksen toteuttajan valmiuksia, ammattitaitoa ja pätevyyttä hankkeen aiheeseen liittyen. Kuvaa lisäksi henkilöstölle tarjottavaa säännöllistä koulutusta hankkeen tehtävien hoitamiseen liittyen.
 • Vain maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinneissa: Kerro markkinasta, kilpailutilanteesta ja kilpailijoistasi.
 • Lisäkysymys hankkeille, jotka edistävät vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista: Ilmoita, minkä alueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteita hanke edistää.

Hakemuksella kysytään hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman ohella tietoja osioittain, jotka vaihtelevat hanketyypistä riippuen.

Osiot ovat:

 • Hakijan kumppanit hankkeessa
 • Hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Kustannukset ja rahoitus
 • Muu julkinen tuki
 • Kustannusten kohtuullisuus
 • Luvat ja ilmoitukset
 • Seurantatiedot
 • Hakemuksen lisätiedot ja muut liitteet.

Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä

Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.Siirtyminen vanhasta käyttöliittymästä uuteenOlet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset ja niihin liittyvät dokumentit. Jos olet tehnyt hakemuksia vanhan käyttöliittymän puolella, näet ne klikkaamalla yläreunasta painiketta Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä. Vanhan käyttöliittymän puolella organisaation hankkeet löytyvät valikkoriviltä kohdasta Hankkeet.
Omat hankkeet -osio Hyrrä-asiointipalvelussa

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Hakemuksen käsittelijä tekee lisätietopyynnön, jos hän tarvitsee tarkennuksia tai lisäyksiä hakemukseen. Vastaa lisätietopyyntöön Hyrrä-asiointipalvelussa. Kun olet täydentänyt hakemustasi, allekirjoita se ja lähetä se uudelleen käsittelyyn.

Kirjaudu sisään

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. Ohje kirjautumisesta

Kirjaudu Hyrrä-palveluun organisaatiosi nimissä. Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti: ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.

Siirtyminen vanhasta Hyrrän käyttöliittymästä uuteen käyttöliittymään
Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Avaa Omat hankkeet -valikko

Organisaatiosi kaikki hakemukset löydät valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista. Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää. Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset. Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee laatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Hae hankkeita -kohdasta löydät kaksi hakutoimintoa. Voit etsiä hanketta hakusanalla, jonka tiedät olevan hankkeen nimessä tai kuvauksessa. Jos haluat käyttää laajennettua hakua, klikkaa Näytä laajennettu haku. Laajennetussa haussa on erilaisia valmiita suodattimia, joilla voit hakea hankettasi.

Omat hankkeet -valikko
Avaa hankkeesi tiedot

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, josta olet saanut lisätietopyynnön. Hankkeen tiedot avautuvat hakemusmappinäkymässä.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: tee maksuhakemus tässä osiossa. 

Hakemus, johon lisätietoa tarvitaan, on merkitty punaisella tekstillä Avattu täydennettäväksi. Asiaa korostaa vielä punainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki.

Hakemusmappi-näkymä
Täydennä hakemustasi

Klikkaa laatikon oikeasta yläreunasta Näytä sisältö. Saat näkyviin hakemuksen avauspainikkeen sekä muita tietoja kyseisestä hakemuksesta.

Hakemuksen avaaminen
Lisätietoja vaativan hakemuksen yläosassa ovat lisätietopyyntöön liittyvät osiot:

 • Käsittelijän täydennykset: Käsittelijä voi pyynnöstäsi täydentää tai muuttaa hakemusta, jos olet lähettänyt kirjallisen pyynnön jollakin muulla välineellä.
 • Täydennyspyyntö: Määräaika, johon asti sinulla on aikaa täydentää hakemusta sekä lista täydennystä vaativista kohdista. Klikkaa täydennystä vaativia kohtia ja siirryt täydentämään tietoja.
 • Viesti käsittelijälle: Voit halutessasi lähettää viestin käsittelijälle.
 • Aikaisemmat täydennyspyynnöt: Aikaisemmin tehdyt lisätietopyynnöt.

Lisätietopyyntö
Löydät korjattavan kohdan myös selaamalla hakemusta. Erotat tarkistettavan kohdan punaisesta reunuksesta sekä otsikosta Tarkistuskohta.

Muokkaa-painikkeesta voit muokata kohtaa (merkitty nuolella alla olevassa kuvassa).

Klikkaa Muokkaa muuttaaksesi tai täydentääksesi hakemustasi

Jos et halua muuttaa tai täydentää kohtaa, klikkaa Viesti käsittelijälle, mikäli et halua muuttaa tai täydentää hakemuksen tietoja -kohdasta Muokkaa ja perustele, miksi et tee muutoksia. Voit käyttää tätä kenttää myös muokkauksen yhteydessä, jos haluat viestiä kohdasta jotain käsittelijälle. Käytä kenttää vain, jos et halua muuttaa tai täydentää hakemustasi.

Kun kohtaa on muutettu, tulee osion yläreunaan keltainen laatikko, jossa on teksti: Täydennetty.

Voit muuttaa lisätietopyynnöllä myös muita kohtia hakemuksessa. Tällöin muutoksen jälkeen osion yläreunaa tulee keltainen laatikko, jossa on teksti: Muokattu.

Ilmoitukset Täydennetty ja Muokattu

Allekirjoita hakemus ja palauta täydennyspyyntö

Kun olet ottanut kantaa jokaiseen lisätietopyynnöllä pyydettyyn kohtaan, allekirjoita hakemus ja palauta se takaisin käsittelyyn.

Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Palauta täydennyspyyntö -painike aktivoituu. Klikkaa siitä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Palauta täydennyspyyntö

 1. Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Rahoitettavien hankkeiden valinta

ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain. Jatkuvan haun lisäksi voidaan järjestää erillisiä teemahakuja.

Myös valtakunnallisia hankkeita voi hakea vain erillisissä hauissa. Valtakunnallisten hankkeiden hakuaika kestää tammikuun 2024 loppuun asti.

Vuoden 2024 valintajaksot ELY-keskuksissa:

 • 1.11.2023–31.1.2024
 • 1.2.–30.4.2024
 • 1.5. –30.9.2024.

Haku jaksolle päättyy aina jakson päättymispäivänä klo 23.59, riippumatta siitä, onko kyseessä arki- tai pyhäpäivä tai viikonloppu.

ELY-keskukset käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Rahoitettaviksi valitaan ne hankkeet, jotka täyttävät valintaperusteet parhaiten. Valintaperusteet varmistavat, että hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Hankkeen käynnistäminen

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat rahoituspäätöksen.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä ELY-keskukseen jo ennen kuin hakemuksesi on otettu käsittelyyn. Kun hakemuksesi on otettu viranomaiskäsittelyyn, saat siitä ilmoituksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen käsittelyyn ja täydentämiseen liittyvissä asioissa voit tällöin ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään. Käsittelijän yhteystiedot ovat käsittelyynottoilmoituksessa.

Kun saat päätöksen tuen myöntämisestä, lue huolellisesti saamasi päätös, sillä se sisältää tärkeää tietoa sinulle myönnetyn tuen ehdoista.

ELY-keskus voi kutsua hankkeen edustajan hankkeen alussa aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet.

Aseta hankkeelle tarvittaessa ohjausryhmä. Valtakunnalliselle ja alueiden väliselle hankkeelle ohjausryhmä on pakollinen. Lisäksi ohjausryhmä on pakollinen sellaiselle laaja-alaiselle hankkeelle, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 300 000 euroa ja johon myönnetään tukea 100 prosenttia.

Ohjausryhmä voidaan asettaa myös muuta hanketta varten, jos:

 • hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 50 000 euroa
 • hankkeella on laajoja vaikutuksia yritystoimintaan, alueen yrittäjien toimintaedellytyksiin tai alueelliseen hyvinvointiin.

Painavasta syystä ohjausryhmä voidaan asettaa myös muunlaiselle hankkeelle.

Ohjausryhmä seuraahankkeen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Pidä pöytäkirjaa ohjausryhmän kokouksista.

Ohjausryhmään voi nimetä vain henkilön, joka antaa siihen kirjallisen suostumuksensa. Ohjausryhmässä on aina rahoittajan eli ELY-keskuksen edustaja.

Hankkeen toteuttaminen

Ohjeita hankkeen toteuttajalle

Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Jos hankkeeseen on tulossa muutoksia, keskustele niistä ELY-keskuksen kanssa.

Jos muutos on merkittävä, tee siitä muutoshakemus. Kun olet lähettänyt muutoshakemuksesi, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Vasta muutospäätöksen saatuasi voit olla varma, että muutoksen mukaiset kustannukset ovat tukikelpoisia.

Viestintä

Viestintä on erittäin tärkeä osa EIP-hanketta, koska tulosten jakaminen sekä Suomessa että EU:ssa on EIP-toiminnan perusidea. Kiinnitä erityistä huomiota sekä neuvojille että viljelijöille suunnattavaan viestintään, koska viljelijät ovat EIP-hankkeen tulosten tärkein käyttäjäryhmä. Hankesuunnitelmaa tehtäessä kannattaa suunnata riittävästi varoja ja henkilöresursseja viestinnän toteuttamiseen.

Rahoittaja edellyttää, että kerrot saamastasi tuesta tukipäätöksen ehtojen ja viestintäohjeen mukaisesti esimerkiksi hankkeen mahdollisilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muussa viestintämateriaalissa. Tärkeintä on, että EU:n rooli rahoittajana käy ilmi.

Jokaiselle kehittämishankkeelle luodaan automaattisesti oma hankekortti Maaseutuverkosto.fi:n hankerekisteriin. Hankekorttiin tulee tietoja Hyrrään syötettyjen julkisten tietojen pohjalta ja hankkeen yhteyshenkilönä pääset niitä muokkaamaan. Hankekortti voi toimia myös hankkeen verkkosivuna. Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Kansainvälisistä EIP-kumppanuuksista lisätietoja antaa: Tuija Kallio tuija.kallio@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2023