Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, maa- tai metsätalouden alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotannon tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Hankkeessa koottava EIP-ryhmä eli maaseudun innovaatioryhmä on maa- tai metsätalouden alkutuotannon tuottavuutta ja kestävyyttä tai näiden arvoketjujen kehittämistä koskeva yhteistyöryhmä. Ryhmä lisää innovointia ja tietämyksen vaihtoa. Siihen voi kuulua yhteisöjen lisäksi myös maa- ja metsätalouselinkeinoa harjoittavia luonnollisia henkilöitä.

Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Innovaatiohanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. Hanke voidaan toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella. 

Alueelliset ja alueiden väliset EIP-hankkeet

Alueellinen EIP-hanke toteutetaan vain yhden ELY-keskuksen alueella. Hanke toteuttaa alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja hankkeen hyöty kohdistuu pääosin sen rahoittaneen ELY-keskuksen alueelle.

Alueelliset EIP-hankkeet ovat pienempiä kuin valtakunnalliset vastaavat hankkeet eikä niiltä vaadita kansainvälistä elementtiä.

Alueiden väliset hankkeet toteutetaan kahden tai useamman ELY-keskuksen alueella. 

Valtakunnalliset EIP-hankkeet

Valtakunnallinen EIP-hanke toteutetaan valtakunnallisesti. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana toimijoita vähintään kolmen ELY-keskuksen alueelta. Rahoitusta valtakunnallisiin EIP-hankkeisiin haetaan erillisessä haussa.

Kansainväliset EIP-hankkeet

EIP-hanke voi sisältää kansainvälistä yhteistyötä tai hanke voi olla kokonaan kansainvälinen.

Hanke, jossa on kansainvälinen osio, tarkoittaa esimerkiksi benchmarkkausta tai yhteisen tilaisuuden järjestämistä toisen maan EIP-ryhmän kanssa.

Kokonaan kansainvälisessä hankkeessa hankkeen suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja toimien toteuttaminen tehdään yhteistyössä toisen maan EIP-ryhmän kanssa.

EIP-hankkeet voivat myös tehdä yhteistyötä Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelman hankkeiden kanssa ja osallistua EU:n EIP-AGRI-verkoston työhön.

Mihin tukea voi käyttää?

Innovaatiohankkeeseen saatavaa tukea voi käyttää:

 • hankkeen valmisteluun ja toteutukseen liittyviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat valmistelutuesta, valmiuksien kehittämisestä, koulutuksesta ja verkostoitumisesta
 • hyväksyttyjen toimien toteutukseen
 • ryhmän yhteistyötoimien valmisteluun ja toteutukseen
 • hankkeen hallinnointikustannuksiin
 • tiedonvaihtoon eurooppalaisessa innovaatiokumppanuusyhteistyössä.

Lisäksi kansainvälisessä EIP-hankkeessa tukea voi käyttää:

 • tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin
 • kustannuksiin, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa.

Kuka voi saada tukea?

Tukea innovaatiohankkeeseen voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys.

EIP-kumppanuus voi muodostua viljelijäporukan tarpeesta hakea ratkaisua tunnistettuun haasteeseen, jolloin EIP-hankkeessa on mukana useampia viljelijöitä ja tuenhakijana toimii kehittämisorganisaatio.

Innovaatiohankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Tukea ei myönnetä yhteistyöhön, jossa on mukana pelkästään tutkimuslaitoksia.

Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toimijalle.

EIP-hankkeessa mukana olevia maatalousalan yrityksiä ovat maatilat ja maataloustuotteita jalostavat yritykset. Hankkeeseen osallistuvia metsätalousalan yrityksiä ovat yritykset, joiden toimiala liittyy metsänhoitoon, puun tuotantoon tai sellaisiin metsien hoidon ja käytön toimenpiteisiin, jotka edellyttävät puun jalostusta tai kauppaa, esimerkiksi puun korjuu ja kuljetukset. Biotalousalan yrityksistä mukana voivat ovat sellaiset yritykset, jotka saavat raaka-aineensa maataloudesta tai metsätaloudesta tai joiden tuottaman lopputuotteen (esimerkiksi bioenergia) käyttäjiä ovat maatalouden tai metsätalouden yritykset.

Tuen määrä

Innovaatiohankkeeseen voi saada korkeintaan 100 prosentin tuen. Tukitaso määräytyy muun muassa hankkeen tulosten levitettävyyden tai hyödynnettävyyden perusteella. Tukea voi saada korkeintaan 500 000 euroa.

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Tuen ehdot

Innovaatiohankkeessa tulee olla mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Kumppanit on oltava tiedossa, kun haet rahoitusta hankkeeseen. Kuvaa hankehakemuksessa, miten kumppanit tekevät keskenään yhteistyötä hankkeessa.

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:
1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset.

Maaseudun innovaatioryhmän tuottaman ratkaisun on oltava yhteydessä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoyrityksiin ja niiden toimintaan. Hankkeessa kehitetty innovaatio voi lisätä alkutuotannon kannattavuutta tai kestävyyttä tai molempia.

Uudistus voi koskea itse alkutuotannon lisäksi esimerkiksi toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioryhmän ratkaiseman asian tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Hankkeen toteuttamisaika on 1–5 vuotta. Hankkeilla on velvollisuus viestiä tuloksistaan tulokset julkaistaan Suomessa ja EU:ssa.

Näin haet tukea

Alueellisia, alueiden välisiä ja kansainvälisiä hankkeita haetaan oman alueen ELY-keskuksesta. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan.

Valtakunnallisissa EIP-hankkeissa on oma erillishakunsa ja niitä haetaan Hämeen ELY-keskuksesta. Rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet valitsee maa- ja metsätalousministeriön asettama valintaryhmä.

Tutustu valintakriteereihin, joiden perusteella rahoitettavat kohteet valitaan. 

 1. Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen ja esitä ideasi: hae yhteystiedot täältä. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.
 2. Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. 
  Hyrrä-asiointipalvelu
 • Hankkeen julkinen tiivistelmä
 • Hakijan esittely ja hankkeen resurssit
 • Hankkeen tarve, tausta, kohderyhmä, hyödynsaajat ja toteutusalue
 • Hankkeen laajempi viitekehys
 • Hankkeen toteutus, aikataulu ja riskit
 • Hankkeen tavoitteet, tulokset, vaikutukset sekä seuranta ja raportointi
 • Hankkeen viestintä
 • Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma
 • Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen.
 • Vain koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa: Kuvaa henkilöstön tai koulutuksen toteuttajan valmiuksia, ammattitaitoa ja pätevyyttä hankkeen aiheeseen liittyen. Kuvaa lisäksi henkilöstölle tarjottavaa säännöllistä koulutusta hankkeen tehtävien hoitamiseen liittyen.
 • Vain maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinneissa: Kerro markkinasta, kilpailutilanteesta ja kilpailijoistasi.
 • Lisäkysymys hankkeille, jotka edistävät vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista: Ilmoita, minkä alueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteita hanke edistää.

Hakemuksella kysytään hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman ohella tietoja osioittain, jotka vaihtelevat hanketyypistä riippuen.

Osiot ovat:

 • Hakijan kumppanit hankkeessa
 • Hankkeeseen osallistuvat yritykset
 • Kustannukset ja rahoitus
 • Muu julkinen tuki
 • Kustannusten kohtuullisuus
 • Luvat ja ilmoitukset
 • Seurantatiedot
 • Hakemuksen lisätiedot ja muut liitteet.
 1. Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Rahoitettavien hankkeiden valinta

ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain. Jatkuvan haun lisäksi voidaan järjestää erillisiä teemahakuja.

Myös valtakunnallisia hankkeita voi hakea vain erillisissä hauissa. 

Vuosien 2024–25 valintajaksot ELY-keskuksissa:

 • 1.5.–30.9.2024
 • 1.10.2024–31.1.2025
 • 1.2.–30.4.2025
 • 1.5.–30.9.2025.

Haku jaksolle päättyy aina jakson päättymispäivänä klo 23.59, riippumatta siitä, onko kyseessä arki- tai pyhäpäivä tai viikonloppu.

ELY-keskukset käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Rahoitettaviksi valitaan ne hankkeet, jotka täyttävät valintaperusteet parhaiten. Valintaperusteet varmistavat, että hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Hankkeen käynnistäminen

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat rahoituspäätöksen.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä ELY-keskukseen jo ennen kuin hakemuksesi on otettu käsittelyyn. Kun hakemuksesi on otettu viranomaiskäsittelyyn, saat siitä ilmoituksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen käsittelyyn ja täydentämiseen liittyvissä asioissa voit tällöin ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään. Käsittelijän yhteystiedot ovat käsittelyynottoilmoituksessa.

Kun saat päätöksen tuen myöntämisestä, lue huolellisesti saamasi päätös, sillä se sisältää tärkeää tietoa sinulle myönnetyn tuen ehdoista.

ELY-keskus voi kutsua hankkeen edustajan hankkeen alussa aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet.

Aseta hankkeelle tarvittaessa ohjausryhmä. Valtakunnalliselle ja alueiden väliselle hankkeelle ohjausryhmä on pakollinen. Lisäksi ohjausryhmä on pakollinen sellaiselle laaja-alaiselle hankkeelle, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 300 000 euroa ja johon myönnetään tukea 100 prosenttia.

Ohjausryhmä voidaan asettaa myös muuta hanketta varten, jos:

 • hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 50 000 euroa
 • hankkeella on laajoja vaikutuksia yritystoimintaan, alueen yrittäjien toimintaedellytyksiin tai alueelliseen hyvinvointiin.

Painavasta syystä ohjausryhmä voidaan asettaa myös muunlaiselle hankkeelle.

Ohjausryhmä seuraahankkeen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Pidä pöytäkirjaa ohjausryhmän kokouksista.

Ohjausryhmään voi nimetä vain henkilön, joka antaa siihen kirjallisen suostumuksensa. Ohjausryhmässä on aina rahoittajan eli ELY-keskuksen edustaja.

Hankkeen toteuttaminen

Ohjeita hankkeen toteuttajalle

Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Jos hankkeeseen on tulossa muutoksia, keskustele niistä ELY-keskuksen kanssa.

Jos muutos on merkittävä, tee siitä muutoshakemus. Kun olet lähettänyt muutoshakemuksesi, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Vasta muutospäätöksen saatuasi voit olla varma, että muutoksen mukaiset kustannukset ovat tukikelpoisia.

Viestintä

Viestintä on erittäin tärkeä osa EIP-hanketta, koska tulosten jakaminen sekä Suomessa että EU:ssa on EIP-toiminnan perusidea. Kiinnitä erityistä huomiota sekä neuvojille että viljelijöille suunnattavaan viestintään, koska viljelijät ovat EIP-hankkeen tulosten tärkein käyttäjäryhmä. Hankesuunnitelmaa tehtäessä kannattaa suunnata riittävästi varoja ja henkilöresursseja viestinnän toteuttamiseen.

Rahoittaja edellyttää, että kerrot saamastasi tuesta tukipäätöksen ehtojen ja viestintäohjeen mukaisesti esimerkiksi hankkeen mahdollisilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muussa viestintämateriaalissa. Tärkeintä on, että EU:n rooli rahoittajana käy ilmi.

Jokaiselle kehittämishankkeelle luodaan automaattisesti oma hankekortti Maaseutuverkosto.fi:n hankerekisteriin. Hankekorttiin tulee tietoja Hyrrään syötettyjen julkisten tietojen pohjalta ja hankkeen yhteyshenkilönä pääset niitä muokkaamaan. Hankekortti voi toimia myös hankkeen verkkosivuna. Lisätietoja

Tuen maksaminen

Maksun hakeminen

Tarvitsetko apua?

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Kansainvälisistä EIP-kumppanuuksista lisätietoja antaa: Tuija Kallio tuija.kallio@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 6.6.2024