Maaseudun innovaatioryhmien (EIP) valintakriteerit

Maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä arvioi hakemuksia seuraavilla valintaperusteilla (sulkeissa kriteerin painotuskerroin):

1. Missä määrin hanke edistää CAP-suunnitelman ja/ tai alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kestävää kehitystä? (20 %)

4 pistettä: Hanke edistää merkittävästi suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kestävää kehitystä.

3 pistettä: Hanke edistää hyvin suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kestävää kehitystä.

2 pistettä: Hanke edistää kohtalaisesti suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kestävää kehitystä.

1 piste: Hanke edistää vähän suunnitelman tavoitteiden toteutumista ja kestävää kehitystä.

0 pistettä: Hanke täyttää tukikelpoisuuskriteerit, mutta ei edistä riittävästi suunnitelman toteutumista tai kestävää kehitystä.

 

2. Missä määrin EIP-ryhmän koostumus osoittaa hankkeen sitoutuneisuutta? (20 %)

4 pistettä: Kaikkien EIP-ryhmän jäsenten sitoutuneisuus hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin on erittäin suuri. EIP-ryhmän koostumus on hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta erinomainen.

3 pistettä: EIP-ryhmän jäsenten sitoutuneisuus hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin on hyvä. EIP-ryhmän koostumus on hankkeen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tasapainoinen.

2 pistettä: EIP-ryhmän jäsenten sitoutuneisuus hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin on kohtalainen. EIP-ryhmän kokoonpanosta puuttuu jokin tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellinen osapuoli.

1 piste: EIP-ryhmän jäsenten sitoutuneisuus hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin on heikko. EIP-ryhmän kokoonpanosta puuttuu yksi tai useampi oleellinen osapuoli. Alkutuotantoyritykset eivät ole aktiivinen osapuoli hankkeessa.

0 pistettä: Hankkeessa ei ole EIP-ryhmää. Yhteistyökumppaneina ei ole alkutuotantoyrityksiä.

 

3. Kuinka todennäköistä on, että hanke tuottaa innovaation tai uuden menetelmän tai toimintamallin, jolla on laajaa käytännön tarvetta alkutuotannolle? (30 %)

 4 pistettä: Erittäin todennäköistä: Hankkeessa on mukana uuden innovaation toteutumisen kannalta erinomaista asiantuntemusta. Idea on alkutuotannosta lähtöisin. Toteutuessaan innovaatiolla on erittäin laaja hyödynnettävyyspotentiaali.

3 pistettä: Hyvin todennäköistä: Hankkeessa on mukana uuden innovaation toteutumisen kannalta hyvää asiantuntemusta. Idea on alkutuotannosta lähtöisin. Toteutuessaan innovaatiolla on laaja hyödynnettävyyspotentiaali.

2 pistettä: Melko todennäköistä: Hankkeessa on mukana uuden innovaation toteutumisen kannalta melko hyvää asiantuntemusta, mutta joltain osin asiantuntemusta olisi hyvä täydentää. Alkutuotantoyritykset ovat aktiivisesti mukana hankkeessa. Toteutuessaan innovaatiolla on hyödynnettävyyspotentiaalia.

1 piste: Todennäköisyys on vähäinen: On mahdollista, että hanke tuottaa uuden innovaation, mutta todennäköisyys on alhainen. Hankkeessa ei ole mukana kaikkia innovaation kehittämisessä oleellisia osapuolia. Innovaatiolla ei ole laajaa hyödynnettävyyspotentiaalia.

0 pistettä: Hankkeessa ei ole elementtejä, jotka tuottaisivat jotain uutta.

4. Millainen on hankesuunnitelman laatu ja toteutettavuus? (15 %)

4 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeen toteutettavuus on erinomainen. Hankkeessa on erittäin tarkoituksenmukaiset sopimusperusteiset yhteistyökumppanit ja erinomainen kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet.

3 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hanke hyödyntää asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeen toteutettavuus on hyvä. Hankkeessa on hyvät sopimusperusteiset yhteistyökumppanit ja kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet hyvin.

2 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat kohtalaisen johdonmukaisia. Hanke hyödyntää tavanomaista tietoa ja menetelmiä. Hanke on toteutettavissa. Hankkeessa on sopimusperusteiset yhteistyökumppanit ja kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet.

1 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on heikosti selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat heikosti johdonmukaisia. Hanke ei hyödynnä uusinta tietoa ja menetelmiä. Hanke on joiltain osin toteutettavissa. Hankkeessa on yhteistyökumppanit ja kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet.

0 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet eivät ole selvillä, eivätkä suunnitellut toimet ole johdonmukaisia. Hanke ei ole toteutettavissa tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi. Hankkeessa ei ole aitoja yhteistyökumppaneita

 

5. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus suhteessa hankkeessa tavoiteltaviin tuloksiin? (15 %)

 4 pistettä: Hankkeen kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

3 pistettä: Hankkeen kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on kohtalainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kohtalaisen kustannustehokasta.

1 piste: Kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi ja kustannusarviota on päivitettävä.

0 pistettä: Hankesuunnitelma ei ole kustannustehokas: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2023