Yhteistyöhankkeiden valintakriteerit

Nämä valintakriteerit koskevat seuraavia hankkeita:

 • Yhteistyötoimet maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen
 • Yhteistyötoimet laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi
 • Yhteistyötoimenpiteet nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan edistämiseksi
 • Yhteistyötoimet sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi

Näillä hankkeilla on omat valintakriteerinsä:

 

1. Missä määrin hanke edistää valtakunnallisen CAP-suunnitelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista? (30 %)

4 pistettä: Hanke edistää merkittävästi valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke edistää merkittävästi myös muiden toimialaansa tai alueeseen liittyvien valtakunnallisten strategioiden ja tavoitteiden toteutumista.

3 pistettä: Hanke edistää hyvin valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke edistää hyvin myös muiden toimialaansa tai alueeseen liittyvien valtakunnallisten strategioiden ja tavoitteiden toteutumista.

2 pistettä: Hanke edistää kohtalaisesti valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

1 piste: Hanke edistää vähän valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää tukikelpoisuuskriteerit, mutta ei edistä riittävästi valtakunnallisia tavoitteita ja alueellisen suunnitelman toteutumista tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

 

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (15 %)

4 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on kohtalainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kohtalaisen kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi ja kustannusarviota on päivitettävä.

0 pistettä: Hankesuunnitelma ei ole kustannustehokas: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

 

3. Millainen on hankkeen vaikuttavuus? Mikä on se muutos, mikä jää elämään hankkeen jälkeen (25 %)

4 pistettä: Hanke on erittäin vaikuttava. Hankkeen tuloksena syntyvä muutos on merkittävä. Muutos näkyy merkittävästi hankkeen kohderyhmässä tai kehittämisen kohteena olevassa tuotannossa, palvelussa tai toimintatavassa. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on merkittävää uutuusarvoa ja tuottaa uusia ja toimivia toimintamalleja tai ratkaisuja. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hankkeen tulosten siirrettävyys on erinomainen. Hankkeen tavoitteena on luoda rohkeasti uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen. Hanke lisää merkittävästi yritysten yhteistyötä.

3 pistettä: Hanke on hyvin vaikuttava. Hankkeen tuloksena syntyvä muutos on hyvin nähtävissä. Muutos näkyy hyvin hankkeen kohderyhmässä tai kehittämisen kohteena olevassa tuotannossa, palvelussa tai toimintatavassa. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on hyvin uutuusarvoa. Hankkeen tulosten siirrettävyys on hyvä. Hankkeen tavoitteena on parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen. Hanke lisää hyvin yritysten yhteistyötä.

2 pistettä: Hanke on kohtalaisen vaikuttava. Hankkeen tuloksena syntyvä muutos on kohtalainen. Muutos näkyy kohtalaisesti hankkeen kohderyhmässä tai kehittämisen kohteena olevassa tuotannossa, palvelussa tai toimintatavassa. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on jonkin verran uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena on jossain määrin luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja ylittäen. Hanke lisää jossain määrin yritysten yhteistyötä.

1 pistettä: Hanke on vain vähän vaikuttava. Hankkeen tuloksena syntyvä muutos on vähäinen. Muutos näkyy vain vähän hankkeen kohderyhmässä tai kehittämisen kohteena olevassa tuotannossa, palvelussa tai toimintatavassa. Hankkeen odotetuilla tuloksilla on vähän uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena ei juurikaan ole luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja. Hanke lisää vain vähän yritysten yhteistyötä.

0 pistettä: Hanke täyttää tukikelpoisuuskriteerit, mutta ei ole vaikuttava eikä tuota muutosta nykytilanteeseen. Hankkeelta ei ole odotettavissa todellisia vaikutuksia tai lisäarvoa kehityksen kannalta. Hankkeen odotetuilla tuloksilla ei ole uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena ei ole luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja Hanke ei edistä uudistumista tai kumppanuutta tai hanketta ei voida arvioida, koska siitä ei ole riittävästi tietoa.

 

4. Missä määrin hanke edistää kestävän kehityksen tavoitteita? (15 %)

4 pistettä: Hankkeella on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen. 

3 pistettä: Hankkeella on selkeästi tunnistettavissa olevia vaikutuksia kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen.

2 pistettä: Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen.

1 piste: Hankkeella on heikko kytkentä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen.

0 pistettä: Hankkeella ei ole vaikutusta kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

Kokonaiskestävyyden osalta arvioidaan kestävän kehityksen kaikkia puolia: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista.  Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen hävittämiseen eikä velkaantumiseen. Taloudellinen kestävyys voidaan saavuttaa ennen kaikkea uusiutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöllä sekä esimerkiksi resurssi- ja materiaalitehokkuutta parantamalla ja kiertotalouden periaatteita noudattaen.   Myös kulttuuriset ja sosiaaliset näkökohdat tulee huomioida arvioitaessa toimenpiteen kokonaiskestävyyttä. Sosiaalista kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä ovat muun muassa työllisyyden edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä ikääntyvän väestön olojen turvaaminen, työ-, asuin- ja elinympäristöjen terveellisyyden, viihtyisyyden ja sosiaalisen toimivuuden parantaminen sekä väestön terveyden ja toimintakyvyn tukeminen. Kulttuurinen kestävä kehitys tarkoittaa kulttuuriin liittyvien asioiden kuten kielten, perinteiden ja tapojen säilyttämistä. Kulttuurisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja tasapainoinen kasvu sekä arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia.

Erilaisten hakemusten arvioinnoissa tarvitaan asioiden suhteuttamista ottaen huomioon edellä mainittuja taustatekijöitä.

Kestävän kehityksen merkitystä ja suhdetta kehittämiseen ympäristönäkökulmasta katsottuna voidaan arvioida ottamalla huomioon erityisesti seuraavia tukihakemuksesta ilmeneviä ja arvioida pisteytysmallin avulla niiden toteutumisen vahvuusastetta.

 • uusiutuvan energian tuotanto
 • uusiutuvan energian käyttö
 • lähiruoka, lyhyet jakeluketjut
 • kestävät ja terveelliset elintarvikkeet
 • parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • uuden ja tehokkaamman teknologian käyttöön ottaminen
 • käytetyt koneet ja laitteet
 • toteutus alan viimeisintä kehitystä vastaavasti
 • energiatehokkuus
 • materiaalitehokkuus
 • resurssitehokkuus (energia- ja materiaalitehokkuus)
 • veden tehokas käyttö
 • energian säästö
 • vähähiiliset ratkaisut
 • hiilineutraalit ratkaisut
 • ympäristövaikutuksia lieventävät ratkaisut
 • tuotantomenetelmän muuttaminen kestävämpään suuntaan
 • olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen toiminnassa
 • tuki auttaa omaksumaan muutoksia ja selviytymään rajoitteista
 • maaseudun resurssien älykäs käyttö biotaloudessa
 • maaseudun resurssien älykäs käyttö kiertotaloudessa
 • ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut
 • ympäristömerkinnät ja sertifikaatit
 • puurakentaminen (hiilen sitominen)
 • vesien hoito
 • vesistön kunnostus
 • maaperän hoito tai kunnostus
 • kiertotalous

 

5. Millainen on hankkeen laatu? (15 %)

4 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hankkeen kohderyhmä on erittäin sitoutunut hankkeen toimenpiteisiin. Hanke hyödyntää tehokkaasti asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeen toteutettavuus on erinomainen. Hankkeessa on erittäin tarkoituksenmukaiset sopimusperusteiset yhteistyökumppanit ja erinomainen kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet.

3 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on hyvin selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat johdonmukaisia. Hankkeen kohderyhmä on hyvin sitoutunut hankkeen toimenpiteisiin. Hanke hyödyntää asianmukaisinta ja uusinta tietoa ja menetelmiä. Hankkeen toteutettavuus on hyvä. Hankkeessa on hyvät sopimusperusteiset yhteistyökumppanit ja kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet hyvin.

2 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat jokseenkin johdonmukaisia. Hankkeen kohderyhmä on sitoutunut hankkeen toimenpiteisiin. Hanke hyödyntää tavanomaista tietoa ja menetelmiä. Hanke on toteutettavissa. Hankkeessa on sopimusperusteiset yhteistyökumppanit ja kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet.

1 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on heikosti selvitetty ja analysoitu ja suunnitellut toimet ovat heikosti johdonmukaisia. Hankkeen kohderyhmän sitoutumista ei juurikaan pystytä osoittamaan. Hanke ei hyödynnä uusinta tietoa ja menetelmiä. Hanke on joiltain osin toteutettavissa. Hankkeessa on yhteistyökumppanit ja kyky toteuttaa hankkeen tavoitteet.

0 pistettä: Hankkeen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet eivät ole selvillä, eivätkä suunnitellut toimet ole johdonmukaisia. Hanke ei ole toteutettavissa tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi. Hankkeessa ei ole aitoja yhteistyökumppaneita

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2023