Alkuperäisrotujen perimän säilytys

Alkuperäisrotujen perimän säilytys -toimenpide edistää ja säilyttää alkuperäisrotujen geneettistä monimuotoisuutta.

Toimenpide on yksi ympäristökorvauksen ympäristösopimuksista. Toimenpiteestä tehdään 5-vuotinen sopimus. Sopimusvuosi alkaa vuosittain 1.5.

Sopimuksen tekijän on laadittava toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman tulee kattaa seuraavat toimet:

  • keinot, joilla tunnistetaan säilytettävät eläingeenivarat
  • geenipankissa säilytettävän eläimien perimän (in vitro) säilyttämisestä maksettavat korvaukset
  • viestintää säilytettävien eläingeenivarojen hyödyistä ja suojelun tarpeesta kansalaisille
  • toimenpiteitä pohjolantummanmehiläisen emokasvatukseen, jotka voivat olla myös in-situ toimintaa
  • toimenpiteitä, jotka tukevat kantakirjaamattomien suomenhevosrotuisten työhevosten kantakirjaamista.

Kuka voi saada tukea

Sopimusta voi hakea kansallista eläingeenivaraohjelmaa koordinoiva taho, joka koordinoi säilyttämistä ja arvioi säilytettävät kokoelmat.

Korvauksen saaja voi antaa ylläpitomahdollisuuden ulkopuoliselle taholle ja korvata kustannuksia näille. Ulkopuolisia tahoja voivat olla keinosiemennysorganisaatiot ja eläinlääkärit, jotka valitaan julkisen hankintamenettelyn kautta.

Tuen määrä

Korvaus maksetaan vuosittain koordinoinnista aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten perusteella. Tukimäärä on enintään 90 000 euroa/vuosi.

Ruokavirasto maksaa korvauksen yhdessä osassa sopimusvuotta seuraavana keväänä.

Tuen ehdot

Suomen CAP-suunnitelma 2023-2027
Sopimushakemus lomake 476
Maksuhakemus lomake 478

Tuen valvonta

Ruokavirasto valvoo korvauksen saajaa tarvittaessa sekä vähintään kerran sopimuskaudessa.

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja sopimuksesta ja korvauksen hakemisesta saa Ruokavirastosta.

Säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2115, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta (2115/2021)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/2116, annettu 2 päivänä joulukuuta 2021, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta (2116/2021)

Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista (1333/2022)

Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta (134/2023)

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023 (133/2023)

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta (78/2023)

Ruokaviraston määräys eräiden maatalouden geenivarojen säilytystoimenpiteiden korvausten hakemisesta (9/2022, dnro 2695/00.00.01.02.00/2022)

Sivu on viimeksi päivitetty 30.1.2024