Nautojen ehdot (eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2023)

Julkaisupäivä: 17. tammikuuta 2023

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen hakemisesta on kerrottu Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuehdoissa. Tähän osioon on koottu eläinten hyvinvointikorvauksen nautoja koskevat ehdot.

Eläinten hyvinvointikorvauksen nautojen eläinryhmät

 • Alle 6 kk vasikat 
 • Vähintään 6 kk - 2 v naaraspuoliset naudat
 • Vähintään 6 kk - 2 v naaraspuoliset naudat, ulkorodut
 • Yli 2 v naaraspuoliset naudat
 • Yli 2 v naaraspuoliset naudat, ulkorodut
 • Vähintään 6 kk - 18 kk urospuoliset naudat
 • Vähintään 6 kk - 18 kk urospuoliset naudat, ulkorodut
 • Yli 18 kk - 24 kk urospuoliset naudat
 • Yli 18 kk - 24 kk urospuoliset naudat, ulkorodut
 • Yli 2 v urospuoliset naudat
 • Yli 2 v urospuoliset naudat, ulkorodut

*Eläinryhmien listaa päivitetty 15.3.2023. Katso muutokset sivun lopusta.

Määritelmät

Näissä sitoumusehdoissa tarkoitetaan:

 1. naudalla maidon, lihan tai muiden elintarvikkeiden tai vuodan tuottamiseksi taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten pidettävää nautaeläintä lukuun ottamatta Belgian Blue – rotuisia nautoja ja vesipuhveleita.
 2. vasikalla alle kuuden kuukauden ikäistä nautaa
 3. ulkoroduilla nautaeläimiä, jotka kuuluvat Ylämaankarja- , Biisoni-, Galloway- tai Texas longhorn- rotuun.
 4. laitumella  nurmi- tai rehukasveja kasvavaa aluetta, jolta tuotantoeläimet saavat merkittävän osan ravinnontarpeestaan.
 5. kasvattamolla vähintään kolmiseinäistä rakennusta, jossa on eläinten hoito ja ruokinta ja jossa eläimet ovat suurimman osan ajastaan. 

Yleisiä sitoumusta koskevia ehtoja

Hakijalla on oltava hallinnassaan keskimäärin vähintään 15 eläinyksikköä nautoja. Vähimmäiseläinmäärän täyttymistä ei tarkastella toimenpiteittäin. Nautojen tulee olla hakijan hallinnassa joka päivä poikkeuksena eläinerien vaihdosta johtuva tilapäinen tauko. 

Valittujen toimenpiteiden ehtojen toteuttaminen on aloitettava 1.1.2023 ja ehtoja on noudatettava 31.12.2023 asti. Sitoumus koskee kaikkia hakijan nautoja.

Hakemukselle ilmoitettujen eläinten on oltava hakijan hallinnassa ja rekisteröity hakijan tilatunnukselle nautarekisterissä.

Hakija ei voi valita sellaista toimenpidettä, jota tilalla ei voida toteuttaa kaikissa rakennuksissa, joissa on toimenpiteeseen kuuluvia eläimiä. Valitun toimenpiteen ehtoja on toteutettava myös tilan ulkopuolelle sijoitetuille eläimille, jos eläimet ovat rekisteröity maatilalle nautarekisterissä.

Nautojen tunnistaminen ja rekisteröinti

Eläinten hyvinvointikorvauksen edellytyksenä on eläinten tunnistamisen- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen: Nautojen tulee olla rekisteröidyissä pitopaikoissa ja eläintietojen ajan tasalla nautarekisterissä. Tarkempia ohjeita nautojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on annettu Eläintukioppaalla sekä osoitteessa ruokavirasto.fi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/.

Nautojen toimenpiteiden korvaustasot

Eläinten hyvinvointikorvauksen määrä (€/ey) perustuu toimenpiteen tilalle aiheuttamiin laskennallisiin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin.

Taulukko 1: Tilakohtaiset toimenpiteet nautatilalle.

Nautojen toimenpiteet

Korvaus € / ey

Nautojen hyvinvointisuunnitelma

18

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen 

344

Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen

135

Nuorkarjan laidunnus

67

Emo- ja lypsylehmien laidunnus

67

Nautojen ulkoilu

33

Nautojen poikima-, hoito ja sairaskarsinat

23

Korvauksen määräytyminen ja maksaminen

Hyvinvointikorvaus maksetaan nautatiloille toimenpidekohtaisesti nautarekisteristä kertyvien tukikelpoisuuspäivien perusteella laskettavan eläinryhmittäisen eläinmäärän perusteella.

Korvauksen määrä

Korvaus lasketaan taulukossa 1 olevien toimenpiteiden euromäärien ja taulukossa 2 esitettyjen eläinyksikkökertoimien perusteella. Vuoden 2023 hyvinvointikorvaus maksetaan kahdessa erässä. Hakijalle maksettavan hyvinvointikorvauksen määrän sitoumusvuodelta on oltava vähintään 100 euroa, jotta korvaus voidaan maksaa.

Taulukko 2. Eläinmäärät muutetaan eläinyksiköiksi taulukon kertoimien mukaisesti.

Eläinlaji

Eläinyksikköä (ey)

Yli 2-vuotiaat naudat

1,0

Vähintään 6 kk ja enintään 2 vuoden ikäiset naudat

0,6

Alle 6 kuukauden ikäiset naudat

0,4

Korvauksen maksun toimenpidekohtainen eläinyksikkömäärä lasketaan ainoastaan toimenpiteeseen kuuluvista eläimistä.

Tilakohtaiset toimenpiteet nautatilalle

Nautatila voi valita yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

 • Nautojen hyvinvointisuunnitelma (pakollinen kaikille nautatoimenpiteitä hakeville)
 • Vasikoiden olosuhteiden parantaminen
 • Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen
 • Nuorkarjan laidunnus
 • Emo- ja lypsylehmien laidunnus
 • Nautojen ulkoilu
 • Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat

Sitoumusehtojen lisäksi sinun on noudatettava peruslainsäädännön vähimmäisvaatimuksia.

Nautojen hyvinvointisuunnitelma -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava maatilan kaikilla naudoilla.

Hakijalla on oltava kokonaisvaltainen nautojen hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia nautojen hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta.

Hyvinvointisuunnitelman tekemiseen voit käyttää Ruokaviraston mallipohjia, jotka voit ladata osoitteesta ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelmana ei voi käyttää Maatilojen neuvonnan 495-lomaketta.

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen:

 • pitopaikan olosuhteet
 • varautuminen häiriötilanteisiin
 • tuotannon toteuttaminen
 • eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä ilmastoystävällisen ruokinnan toteuttaminen (esim. karkearehun osuus, väkirehun lisäaineet, kasviöljyt)
 • tautisuojaus
 • hyvinvoinnin parantaminen
 • mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Lisäksi tilalla on oltava kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ruokintasuunnitelma. Ruokintasuunnitelman on perustuttava pääasiallisen karkearehun (pois lukien laidun ja olki) rehuanalyysiin ja siinä on oltava huomioituna eläimen kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat suunnitelman tekemiseen käytetty aika ja ruokinnan suunnitteluun liittyvät kustannukset.

Hyvinvointisuunnitelman toimittaminen

Palauta nautojen hyvinvointisuunnitelma, eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi Vipu-palvelussa tukihaun aikana. Jos et palauta hyvinvointisuunnitelmaa tukihakuaikana, sinulle ei makseta naudoista eläinten hyvinvointikorvausta.

Vasikoiden olosuhteiden parantaminen -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava kaikilla tilan alle kuuden kuukauden ikäisillä naudoilla.

Toimenpiteen ehdot:

Karsina:

 • Vasikoille on tarjolla runsaasti kuivitettu, kiinteäpohjainen ja pehmeä makuualue.
 • Ryhmäkarsinassa tilaa 2,25 neliömetriä vasikkaa kohden.
 • Jos yksi vasikka on emän kanssa, tilaa on oltava kymmenen neliömetriä. Tähän pinta-alaan saa sisältyä makuualue, vasikkapiilot sekä lantakäytävät. Jos vasikoita on enemmän kuin yksi, tilavaatimus kymmenen neliömetrin lisäksi on 2,25 neliömetriä vasikkaa kohden. Jos samassa ryhmässä on mukana vähintään kuuden kuukauden ikäisiä nautoja, niille vaaditaan kymmenen neliömetriä tilaa nautaa kohden.
 • Jos eläimet ovat ulkona esim. laitumella, myös niille tulee löytyä ehtojen mukaiset alat rakennuksista. Esimerkiksi jos keväällä tilan kaikki 60 emolehmää poikivat, 60 x 10 m2 on löydyttävä rakennuksista.
 • Vähintään kuukauden ikäisiä vieroitettuja vasikoita on pidettävä ryhmäkarsinoissa, jos ryhmästä erottamiseen ei ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä.

Ternimaito ja juottaminen:

 • Maatilalla on aina oltava syntyvää vasikkaa varten pakastettua ternimaitoa tai ternimaitokorviketta tai – tehostetta.
 • Ternimaidon laatu (vasta-aineet, Brix-arvo) on mitattava ennen pakastamista.
 • Pakastetun ternimaidon laadusta on pidettävä kirjaa (mittaustulos, päivämäärä). Jos käytät ternimaitokorviketta tai – tehostetta, säilytä ostotosite.
 • Vasikan on saatava maito tai maitojuoma imemällä nisästä tai tutista koko juottokauden ajan.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat lisätilan määrä, kuivitus ja lisätyö.

Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava tilan kaikilla vähintään kuuden kuukauden ja enintään 18 kuukauden ikäisillä urospuolisilla naudoilla.

Toimenpiteen ehdot:

 • Jokaista nautaa kohden pinta-alaa on oltava lämminkasvattamossa vähintään 3,5 neliömetriä ja kylmäkasvattamossa vähintään 5,5 neliömetriä.
 • Makuualuetta on oltava vähintään puolet eläinkohtaisesta vähimmäispinta-alasta.  
 • Makuualue on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä tai rakolattiakarsinoissa makuualueella on käytettävä rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita vastaavia lattiaa pehmentäviä rakenteita.
 • Urospuolista nautaa ei saa pitää kytkettynä ellei tilapäinen, perusteltu ja hyväksyttävä syy sitä edellytä.
 • Eri sukupuolta olevia yli kahdeksan kuukauden ikäisiä nautoja, lukuun ottamatta merkkaussonneja, siitossonneja ja härkiä, ei saa pitää samassa karsinassa. Ylämaankarjalla ikäraja on kymmenen kuukautta.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat lisätyö ja tulonmenetykset, kun eläinmäärää joudutaan vähentämään.

Nuorkarjan laidunnus -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava tilan kaikilla vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisillä naaraspuolisilla naudoilla, pois lukien läpi vuoden ulkona kasvatettavat naudat, joista korvausta ei makseta.

Et voi valita toimenpidettä, jos tilalla on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus naudoista.

Toimenpiteen ehdot:

 • Toimenpiteeseen kuuluvat naudat on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä vuodessa. 
 • Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin olleet ulkona. 

Toimenpiteen korvausperusteena ovat laiduntamiseen liittyvä lisätyö.

Emo- ja lypsylehmien laidunnus -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava tilan kaikilla yli kahden vuoden ikäisillä naaraspuolisilla naudoilla, pois lukien läpi vuoden ulkona kasvatettavat naudat, joista korvausta ei makseta.

Et voi valita toimenpidettä, jos tilalla on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus naudoista.

Toimenpiteen ehdot:

 • Toimenpiteeseen kuuluvat naudat on päästettävä laitumelle vähintään 90 päivänä. 
 • Laidunnuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin olleet ulkona. 

Toimenpiteen korvausperusteena ovat laiduntamiseen liittyvä lisätyö.

Nautojen ulkoilu -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava tilan kaikilla vähintään kuuden kuukauden ikäisillä naudoilla, pois lukien läpi vuoden ulkona kasvatettavat naudat, joista korvausta ei makseta.

Et voi valita toimenpidettä, jos tilalla on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus naudoista.

Toimenpiteen ehdot:

 • Toimenpiteeseen kuuluvat naudat on päästettävä ulkoilemaan vähintään 120 päivän aikana.
 • Ulkoilusta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee, mitkä eläinryhmät ovat milloinkin olleet ulkona.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat ulkoiluun liittyvä lisätyö.

Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat -toimenpide

Toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikilla naudoilla.

Toimenpiteen ehdot:

Poikimattomat naudat:

 • Jokaista alkavaa poikimatonta 50 naudan ryhmää kohti on oltava vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa nautaa varten.
 • Ryhmä- tai yksilökarsinassa alle 12 kuukauden ikäisillä naudoilla on oltava tilaa vähintään kuusi neliömetriä eläintä kohden ja yli 12 kuukauden ikäisillä naudoilla tilaa on oltava vähintään yhdeksän neliömetriä eläintä kohden.

Poikineet lypsylehmät ja emolehmät:

 • Poikineilla lypsylehmillä ja emolehmillä on oltava jokaista alkavaa 20 eläimen ryhmää kohden vähintään yksi kiinteä tai osista koottavissa oleva erillinen karsina tai muu vastaava tila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa eläintä varten.
 • Ryhmä- tai yksilökarsinassa pinta-alan on oltava vähintään yhdeksän neliömetriä eläintä kohden.
 • Lypsylehmien koneellinen lypsäminen on oltava mahdollista.

Karsina:

 • Ryhmäkarsinoissa eläinten erilleen aitaamiseen on varauduttava.
 • Makuualueen on oltava kiinteäpohjainen, hyvin kuivitettu ja pehmeä.
 • Yli kuuden kuukauden ikäisillä naudoilla voidaan käyttää myös rakolattiakarsinoita, jos niissä on makuualueella rakolattiapehmikkeitä, kumitettuja palkkeja tai muita vastaavia lattiaa pehmentäviä rakenteita.

Esimerkki 1:

Tilalla on 70 poikinutta lypsylehmää, 40 kpl alle 12 kuukauden ikäistä nautaa ja 40 kpl vähintään 12 kuukauden ikäistä poikimatonta nautaa.

→ lypsylehmien karsinoiden määrä (70 lehmää):
1 karsina /alkava 20 eläintä = 4 karsinaa = 4 x 9 m2 = 36 m2 karsinatilaa

→ muiden nautojen määrä (yht. 80 nautaa):
1 karsina /alkava 50 eläintä = 2 karsinaa, joista toinen 6 mja toinen 9 meli yhteensä 15 m2 

Karsinatilaa tarvitaan yhteensä 36 m2+ 15 m2 = 51 m2

Esimerkki 2:

Tilalla on 21 poikinutta lypsylehmää, 20 kpl alle 12 kuukauden ikäistä nautaa ja 60 kpl vähintään 12 kuukauden ikäistä poikimatonta nautaa.

→ lypsylehmien karsinoiden määrä (21 lehmää):
1 karsina /alkava 20 eläintä = 2 karsinaa = 2 x 9 m2 = 18 m2 karsinatilaa

→  muiden nautojen määrä (yht. 80 nautaa):
1 karsina /alkava 50 eläintä = 2 karsinaa, joista molemmat 9 m= 18 m2 

Karsinatilaa tarvitaan yhteensä 36 m2

Toimenpiteen korvausperusteena ovat kuivikkeet, lisätyö ja tulonmenetykset eläinmäärää vähennettäessä.

Eläinten hyvinvointikorvauksen vähimmäistasot toimenpiteittäin

Eläinten hyvinvointikorvauksen vaatimusten lisäksi sinun on noudatettava alla lueteltuja eläinten hyvinvoinnin vähimmäisvaatimuksia.

Kaikkia nautatiloja koskevat vähimmäisvaatimukset

Vaatimukset perustuvat seuraaviin säädöksiin muutoksineen: eläinsuojelulaki (ESL) 247/1996 4§ ja 5§, valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010 6 § 3 ja 4 momentti, 10 § ja 13 § 2 momentti.

 • Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet.
 • Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty.
 • Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä.
 • Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa.
 • Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.
 • Pihatossa on jokaista alkavaa 10 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Mikäli pihatossa käytetään sellaisia juoma-astioita tai juottolaitteita, joista useampi nauta voi juoda samanaikaisesti, on juomapaikkojen määrän vastattava edellä tarkoitettua juoma-astioiden tai juottolaitteiden määrää.
 • Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä.
 • Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on oltava asianmukaiset ruokinta- ja juoma-astiat. Juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä, jollei muutoin pystytä varmistamaan juomaveden sulana ja sopivan lämpöisenä pysymistä.
 • Eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava naudoille turvallisia ja sellaisia, että naudat eivät tarpeettomasti likaannu minään vuodenaikana.
 • Ulkotarhassa ja laitumella olevilla naudoilla on oltava mahdollisuus päästä riittävään suojaan epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Jos naudat eivät pääse vapaasti siirtymään suojaan, nautojen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että naudat pääsevät suojaan epäsuotuisilta sääolosuhteilta.
 • Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava naudoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään nautojen vahingoittuminen ja karkaaminen. Sähköistetyt aidat on rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu naudoille tarpeetonta kärsimystä.
 • Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla on oltava pitopaikassaan kyseessä olevan nautarodun tarpeet ja ympäristöolosuhteet huomioon ottaen asianmukainen suoja epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Suojassa on oltava kuivitettu makuualue, johon kaikki eläimet mahtuvat ja pääsevät yhtä aikaa makuulle. Kuivikkeita on vaihdettava tai lisättävä tarpeeksi usein ja huolehdittava siitä, että makuualue pysyy riittävän kuivana eikä pääse jäätymään.
 • Vasikka on ruokittava ja juotettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Sairaan tai vahingoittuneen vasikan saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä. Kuumalla säällä kaikkien vasikoiden saatavilla on oltava jatkuvasti puhdasta vettä.
 • Nautojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.

Nautojen hyvinvointisuunnitelma

Eläinsuojeluasetus 396/1996 9 § 1 momentti ja 11 § sekä valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 5 §:n 1 momentti ja 13 § 1 momentti.

 • Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa ravintoa riittävästi.
 • Eläimen sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista hoitoa. Sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä eläin on lopetettava tai teurastettava.
 • Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville eläimille sopiva.
 • Naudalle annettavan rehun on oltava ravintoainekoostumukseltaan sille sopivaa.

Vasikoiden olosuhteiden parantaminen

Eläinsuojeluasetus 1 § 1 ja 4 momentti sekä valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 7 § ja 12 § 3 momentti

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle. 
 • Alle kaksiviikkoisella vasikalla on oltava hyvin kuivitettu makuupaikka.
 • Yli kahdeksan viikon ikäistä vasikkaa ei saa pitää yksittäiskarsinassa, jollei siihen ole eläinlääketieteellistä syytä. Jos alle kahdeksan viikon ikäistä vasikkaa pidetään yksittäiskarsinassa, karsinan seinien on oltava sellaiset, että vasikka voi nähdä ja kosketella lajitovereitaan.
 • Eläinlääketieteellisestä syystä vasikkaa voidaan kuitenkin pitää sellaisessa karsinassa, jossa on umpinaiset seinät.
 • Yksittäiskarsinassa pidettävän vasikan karsinan on oltava vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja karsinan pituuden vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyhmyyn kerrottuna 1,1:llä.
 • Jos vasikoita pidetään ryhmässä, vasikoiden käytettävissä olevan tilan on oltava sellainen, että eläimet voivat kääntyä ympäri ja asettua vaivatta makuulle.
 • Karsinassa on oltava tilaa jokaista alle 150 kilogramman painoista vasikkaa kohden vähintään 1,5 neliömetriä, vähintään 150 kilogramman mutta alle 220 kilogramman painoista vasikkaa kohden vähintään 1,7 neliömetriä ja vähintään 220 kilogramman painoista vasikkaa kohden vähintään 1,8 neliömetriä.
 • Vasikkaa ei saa pitää parteen, karsinaan tai muuhun rakenteeseen kytkettynä muutoin kuin tilapäisesti enintään tunnin ajan eläimen ruokkimisen tai muun hoitamisen ajan.

Nautojen poikima-, hoito- ja sairaskarsinat

Eläinsuojeluasetus 1 § 1 ja 4 momentti sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § 1 momentti ja 11 §.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.
 • Eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. Tarvittaessa nautojen makuualue on kuivitettava.
 • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota tiineyden loppuvaiheessa, poikimisen aikana ja kun hoito-olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 • Vasikat sekä kytkettyinä pidettävät naudat on tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä.
 • Nauta on tarkastettava yksilöllisesti, jos se yleistarkastuksen perusteella on tarpeen. Eläinten sorkat on tarkastettava riittävän usein ja hoidettava tarvittaessa.
 • Nautaryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia eläimiä karjaan on erityistä huomiota kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin.
 • Eläimet on totutettava kylmäkasvatukseen vähitellen, eikä kylmään tottumattomia eläimiä saa siirtää lämpimästä pitopaikasta suoraan kylmäkasvatukseen kylmänä vuodenaikana.

Urospuolisten nautojen olosuhteiden parantaminen

Eläinsuojeluasetus 1 § 1 ja 4 momentti, 4 § 1 momentti ja 8 § ja nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § 1momentti.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtä aikaa makuulle.
 • Eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. Tarvittaessa nautojen makuualue on kuivitettava.
 • Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava.

Nuorkarjan laidunnus

Nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 § 1 momentti.

 • Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta.
 • Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.

Emo- ja lypsylehmien laidunnus

Nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 § 1 momentti.

 • Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta.
 • Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.

Nautojen ulkoilu

Nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetus 17 § 1 momentti.

 • Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy 30 päivänä syyskuuta.
 • Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.

 

* Julkaisun jälkeen tehdyt muutokset

Muutos 15.3.2023, luku 1: Eläinten hyvinvointikorvauksen nautojen eläinryhmät

Lisätty yli 24 kk ikäisille naudoille oma ikäryhmä eläinryhmien listaan.

 • Yli 18 kk – 24 kk urospuoliset naudat
 • Yli 18 kk – 24 kk urospuoliset naudat, ulkorodut
 • Yli 2 v urospuoliset naudat
 • Yli 2 v urospuoliset naudat, ulkorodut

Sinua voi kiinnosta myös

Usein kysyttyä eläintuista vuonna 2023
Usein kysyttyä eläintuista vuonna 2023
Tältä sivulta löydät täsmävastauksia täsmäkysymyksiin.
Lisää aiheesta
Vipu-ohje: Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja maksuhakemus 2023
Vipu-ohje: Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja maksuhakemus 2023
Näin haet käyttöoikeuden ja kirjaudut Vipu-palveluun Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa 1. Eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2023 Eläinten hyvinvointikorvausta voivat hakea  nauta-,…
Lisää aiheesta
Eläinten hyvinvointisuunnitelmat
Eläinten hyvinvointisuunnitelmat
Kuvaa hyvinvointisuunnitelmassa tilallasi toteutettavat eläintuotannon toimenpiteet. Voit käyttää suunnitelman laatimisessa apuna mallipohjia.  Lähetä hyvinvointisuunnitelma eläinten…
Lisää aiheesta