Ohje neuvojalle: maatilojen neuvontajärjestelmä

1. Maatilojen neuvontajärjestelmän tavoitteet

Maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mä on osa Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maa 2014–2020 (jäl­jem­pä­nä maa­seu­tu­oh­jel­ma). Maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­män ta­voit­teet on kir­jat­tu maa­seu­tu­oh­jel­maan. Maa­ti­lo­jen neu­von­nan ta­voit­tee­na on:
 • vas­ta­ta vil­je­li­jöi­den ko­ke­maan neu­von­ta­tar­pee­seen liit­ty­en uu­siin tuki­jär­jes­tel­miin
 • kas­vat­taa vil­je­li­jän osaa­mis­ta maa­ti­lan hoi­ta­mi­ses­sa niin ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­sis­sä kuin eläin­ten hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­a­si­ois­sa
 • vä­hen­tää maa­ti­lo­jen il­mas­to­vai­ku­tuk­sia
 • li­sä­tä ener­gi­a­te­hok­kuut­ta sekä eh­käis­tä il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mia ris­ke­jä
 • edes­aut­taa ti­lan ke­hit­tä­mis­tä ja ris­kien hal­lin­taa
 • pa­ran­taa vil­je­li­jän osaa­mis­ta sii­nä, mitä toi­men­pi­tei­den ja täy­den­tä­vien eh­to­jen vel­voit­teet tar­koit­ta­vat käy­tän­nön toi­min­nas­sa
 • edes­aut­taa myös vil­je­li­jöi­den jak­sa­mis­ta vä­hen­tä­mäl­lä vil­je­li­jöi­den epä­var­muut­ta ja epä­tie­toi­suut­ta mo­ni­nais­ten eh­to­jen vaa­ti­muk­sis­ta
 • häl­ven­tää val­von­nan pel­koa sekä vä­hen­tää sank­ti­o­ris­kiä se­lit­tä­mäl­lä ehto­si­säl­löt hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja käy­mäl­lä läpi asi­oi­ta ti­lan läh­tö­koh­dis­ta
 • he­rät­tää vil­je­li­jän kiin­nos­tus­ta ti­lal­le so­vel­tu­viin uu­siin ym­pä­ris­tö­toi­miin
 • pa­ran­taa vil­je­li­jöi­den kas­vin­suo­je­lu­o­saa­mis­ta ja in­teg­roi­dun tor­jun­nan yleis­ten peri­aat­tei­den si­säis­tä­mis­tä
 • pa­ran­taa vil­je­li­jän osaa­mis­ta elin­tar­vik­kei­den ja re­hu­jen tur­val­li­suu­teen liit­ty­vil­lä täy­den­tä­vien eh­to­jen osa-alu­eil­la
 • kas­vat­taa vil­je­li­jän osaa­mis­ta maa­ta­lou­den nyky­ai­kais­ta­mi­ses­sa ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­sa.

2. Neuvojaa ja neuvontapalvelua koskevat edellytykset

Neu­von­ta­kor­vauk­sen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että neu­vo­ja ja neu­von­ta­or­ga­ni­saa­tio täyt­tä­vät neu­vo­jaa ja neu­von­ta­pal­ve­lun tuot­ta­jaa kos­ke­vat vel­voit­teet.

Neu­vo­jaa ja pal­ve­lun­tuot­ta­jaa kos­ke­via vel­voit­tei­ta:

 • Pal­ve­lun­tuot­ta­jan on ol­ta­va mer­kit­ty vero­hal­lin­non yllä­pi­tä­mään ar­von­lisä­vero­vel­vol­lis­ten re­kis­te­riin.
 • Neu­vo­jan on yllä­pi­det­tä­vä ja ke­hi­tet­tä­vä maa­ti­lo­jen neu­von­nan edel­lyt­tä­mää am­mat­ti­tai­toa kou­lut­tau­tu­mal­la sään­nöl­li­ses­ti.
 • Neu­von­ta­teh­tä­vää hoi­ta­vat hen­ki­löt toi­mi­vat vir­ka­vas­tuul­la. Li­säk­si neu­von­ta­teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen so­vel­le­taan hal­lin­to­lain, kie­li­lain, saa­men kie­li­lain sekä vi­ran­o­mais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta an­ne­tun lain sään­nök­siä. Teh­tä­vää hoi­det­ta­es­sa ai­heu­te­tun va­hin­gon kor­vaa­mi­seen so­vel­le­taan va­hin­gon­kor­vaus­la­kia.

Neu­von­ta­pal­ve­lua kos­ke­via mui­ta vel­voit­tei­ta:

 • Neu­von­nan on ol­ta­va laa­du­kas­ta ja neu­vot­ta­van tar­peis­ta läh­te­vää.
 • Neu­von­nan ja tar­kas­tus­ten on py­syt­tä­vä toi­sis­taan eril­lään. Neu­von­ta­pal­ve­lun on ol­ta­va luot­ta­muk­sel­lis­ta. Pal­ve­lun­tuot­ta­ja tai neu­vo­ja ei saa pal­jas­taa neu­von­ta­toi­min­tan­sa ai­ka­na tie­toon­sa tul­lei­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia tai yk­si­lö­koh­tai­sia tie­to­ja muil­le kuin ky­seis­tä ti­laa kos­ke­val­le tuen­saa­jal­le, lu­kuun ot­ta­mat­ta toi­min­tan­sa ai­ka­na ha­vait­tu­ja sään­tö­jen­vas­tai­suuk­sia tai sään­tö­jen rik­ko­mi­sia, joi­ta kos­kee uni­o­nin tai kan­sal­li­ses­sa lain­sää­dän­nös­sä sää­det­ty vel­vol­li­suus il­moit­taa jul­ki­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le, eri­tyi­ses­ti ri­kos­ta­pauk­sis­sa.

Neu­vo­jan hy­väk­syn­tä on voi­mas­sa koko oh­jel­ma­kau­den 2014–2020 ajan. Neu­vo­jan hy­väk­syn­tä voi­daan kui­ten­kin pe­ruut­taa, jos neu­vo­ja ei täy­tä hy­väk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­siä tai hän ei ole so­vel­tu­va hoi­ta­maan teh­tä­vään­sä vir­heel­li­sen me­net­te­lyn­sä tai lai­min­lyön­tin­sä va­ka­vuu­den tai tois­tu­vuu­den vuok­si.

3. Korvaus maatilojen neuvonnasta

Kor­vaus maa­ti­lo­jen neu­von­nas­ta mak­se­taan neu­von­ta­or­ga­ni­saa­ti­ol­le. Kor­vauk­sen mää­rä an­ne­tus­ta neu­von­nas­ta on 63 eu­roa (alv-0 %) tun­nil­ta. Neu­von­nan val­mis­te­lus­ta ja suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta voi­daan mak­saa kor­vaus­ta enin­tään neu­von­ta­ta­pah­tu­man kes­toa vas­taa­val­ta ajal­ta, jos neu­von­nan tu­lok­se­na syn­tyy:

 • eläin­ten hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma
 • ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­ma
 • eläin­ten ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­ma
 • maa­ti­lan ener­gi­a­suun­ni­tel­ma
 • suun­ni­tel­ma maa­ti­lan nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta.

Laa­di suun­ni­tel­ma Ruo­ka­vi­ras­ton oh­jeis­tuk­sen mu­kaan. Suun­ni­tel­ma­oh­jeet on esi­tet­ty tä­män oh­jeen lu­vuis­sa 9–13.

Neu­von­nan val­mis­te­lus­ta voi­daan mak­saa kor­vaus­ta enin­tään yh­del­tä tun­nil­ta, vaik­ka ti­lal­le ei laa­dit­tai­si­kaan edel­lä mai­nit­tua suun­ni­tel­maa.

Yh­den neu­von­ta­ker­ran enim­mäis­kus­tan­nuk­set ovat 1 500 eu­roa. Neu­von­ta­ta­pah­tu­ma voi­daan to­teut­taa:

 • maa­ti­lal­la
 • maas­tos­sa
 • neu­vot­ta­van ti­lois­sa
 • neu­vo­jan ti­lois­sa
 • säh­köi­ses­ti etä­yh­tey­den avul­la.

Neu­von­ta­ta­pah­tu­ma voi­daan tar­vit­ta­es­sa to­teut­taa eri päi­vi­nä.

Yksi yh­dis­tys tai maa­tila voi saa­da neu­von­taa kor­kein­taan 15 000 eu­ron edes­tä koko oh­jel­ma­kau­den ai­ka­na.

Neu­vo­jal­le tai tä­män ol­les­sa toi­sen pal­ve­luk­ses­sa, neu­vo­jan työn­an­ta­jal­le voi­daan kor­va­ta neu­vo­jan mat­kas­ta neu­von­ta­koh­tee­seen ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set si­ten, että oman ajo­neu­von käy­tös­tä ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set kor­va­taan kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön mu­kaan. Mat­ka-ajas­ta ei kui­ten­kaan voi saa­da neu­von­ta­kor­vaus­ta. Neu­vo­jal­le ei kor­va­ta myös­kään päi­vä­ra­ho­ja.

Val­ti­on mat­kus­tus­sään­tö 2021

Myös muut kuin oman ajo­neu­von käy­tös­tä ai­heu­tu­neet koh­tuul­li­set mat­ka­kus­tan­nuk­set voi­daan kor­va­ta.

Sää­dök­sen koh­tuul­li­suus­vaa­ti­mus (1387/2014 9§) ja val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön lo­giik­ka (6 § Kor­vaus oman kul­ku­neu­von käyt­tä­mi­ses­tä) huo­mi­oi­den:

Jos Neu­vo 2020 -toi­men­pi­tees­sä mak­suun ha­e­taan le­a­sing-au­toa käy­tet­tä­es­sä ai­heu­tu­neet km-kor­vauk­set, täl­löin­kin ku­ten oman au­ton km-kor­vauk­sia mak­suun ha­et­ta­es­sa, tuen­saa­jan tu­lee huo­mi­oi­da 5000 km ra­jan täyt­ty­mi­nen ka­len­te­ri­vuot­ta koh­den.

Le­a­sing-au­ton osal­ta raja tul­ki­taan auto­koh­tai­sek­si ja 5000 kilo­met­rin täyt­ty­mi­seen lu­e­taan kaik­ki ajot ky­sei­sel­lä au­tol­la.

Tuen­saa­jan vas­tuul­la on il­moit­taa mak­su­ha­ke­muk­sel­la ra­jan täyt­ty­mi­ses­tä sekä käyt­tää oi­ke­aa tak­saa.

Oi­keus­oh­jeet:

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mäs­tä 1387/2014:

”9 §

Mat­ka­kus­tan­nus­ten kor­vaus

Neu­von­ta­jär­jes­töl­le, neu­von­taa an­ta­val­le yri­tyk­sel­le tai elin­kei­noa har­joit­ta­val­le neu­vo­jal­le voi­daan li­säk­si kor­va­ta mat­ka-ai­kaa lu­kuun ot­ta­mat­ta neu­vo­jan mat­kas­ta neu­von­ta­koh­tee­seen ai­heu­tu­neet koh­tuul­li­set mat­ka­kus­tan­nuk­set.

Oman ajo­neu­von käy­tös­tä ai­heu­tu­neet mat­ka­kus­tan­nuk­set kor­va­taan nou­dat­ta­en val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön mu­kai­sia kor­vaus­pe­rus­tei­ta.”

Val­ti­on mat­kus­tus­sään­tö 2021

https://jul­kai­sut.val­ti­o­neu­vos­to.fi/bitst­re­am/hand­le/10024/161981/VM_2020_1.pdf?se­qu­en­ce=1&isAl­lo­wed=y :

”6 § Kor­vaus oman kul­ku­neu­von käyt­tä­mi­ses­tä

Vir­ka­mie­hen tai työn­te­ki­jän omal­la tai hal­lit­se­mal­laan kul­ku­neu­vol­la te­ke­mäs­tä vir­ka­mat­kas­ta suo­ri­te­taan mat­kus­ta­mis­kus­tan­nus­ten kor­vaus­ta seu­raa­vas­ti:

Au­tol­la Kun­kin 1.1. al­ka­van vuo­den mit­tai­sen ajo­kilo­met­rien las­ken­ta­kau­den 5000 en­sim­mäi­sel­tä kilo­met­ril­tä 1.1.–31.12.2020 vä­li­sel­tä ajal­ta 43 sent­tiä kilo­met­ril­tä ja seu­raa­vil­ta kilo­met­reil­tä 38 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Edel­lä mai­ni­tut kilo­met­ri­kor­vauk­set suo­ri­te­taan ko­ro­tet­tui­na seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa: 1) 7 sent­tiä sil­loin kun teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää perä­vau­nun kul­jet­ta­mis­ta au­toon kiin­ni­tet­ty­nä ja 11 sent­tiä sil­loin, kun teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää asun­to­vau­nun kul­jet­ta­mis­ta au­toon kiin­ni­tet­ty­nä sekä 22 sent­tiä sil­loin kun teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää tau­ko­tu­van tai vas­taa­van kul­jet­ta­mis­ta au­toon kiin­ni­tet­ty­nä, ja 2) 3 sent­tiä sil­loin, kun a) asi­an­o­mai­nen jou­tuu kul­jet­ta­maan au­tos­saan ko­nei­ta tai lait­tei­ta, joi­den pai­no ylit­tää 80 ki­loa tai joi­den koko on suu­ri, b) asi­an­o­mai­nen on teh­tä­vien vuok­si jou­tu­nut au­tos­saan kul­jet­ta­maan koi­raa, tai 3) 9 sent­tiä sil­loin, kun teh­tä­vien hoi­to edel­lyt­tää liik­ku­mis­ta au­tol­la met­sä­auto­tiel­lä tai muul­ta lii­ken­teel­tä sul­je­tul­la tie­ra­ken­nus­työ­maal­la, ky­seis­ten kilo­met­rien osal­ta, sekä 4) 3 sent­tiä hen­ki­löl­tä sil­loin, kun asi­an­o­mai­nen kul­jet­taa mui­ta hen­ki­löi­tä, joi­den kul­je­tus on hä­nen työn­an­ta­jan­sa asi­a­na.”

”Ajo­kilo­met­rien las­ken­ta­kau­si vaih­tuu ka­len­te­ri­vuo­den vaih­tu­es­sa.”

Neu­von­nan saa­jan vel­vol­li­suus on mak­saa ar­von­lisä­ve­ron osuus saa­mas­taan neu­von­nas­ta. Tau­lu­kos­sa 1 on esi­tet­ty las­ku­esi­merk­ki neu­von­nan kus­tan­nuk­sis­ta ja neu­von­nan saa­jan mak­set­ta­vak­si jää­väs­tä ar­von­lisä­ve­ron osuu­des­ta.

Taulukko 1. Esimerkki neuvonnan kustannuksista.

Esimerkki neuvonnan kustannuksista
Neuvonnasta aiheutuvat kustannukset esimerkkitapauksessa  
Neuvontakäynnin kesto (h) 2
Suunnitelman laatimiseen ja/tai valmisteluun käytetty toimistotyöaika (h) 63
Neuvontakorvaus (€/h, alv. 0 %) 252
Neuvonnan kustannukset (€/h, alv. 0 %)  
NEUVONTAKÄYNNIN MATKAKUSTANNUKSET 50
Matkan edestakainen pituus (km) 0,43
Oman auton käytön kilometrikorvaus vuonna 2019 (€/km) 21,5
Matkakustannukset yhteensä (€, alv. 0 %) 273,5
Neuvontakäynnin ja suunnitelman kokonaiskustannukset (€, alv. 0 %)

65,64

4. Neuvonnan saajaa koskevat edellytykset

Maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­män mu­kais­ta neu­von­taa voi­daan an­taa:1) hen­ki­löl­le, joka on ha­ke­nut suo­ria tu­kia tai oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia tu­kia
2) vil­je­li­jäl­le, joka har­joit­taa maa­ta­lout­ta saa­mat­ta suo­ria tu­kia tai oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia tu­kia
3) hen­ki­löl­le, jol­le on myön­net­ty tai joka ha­kee tu­kea ti­lan­pi­don aloit­ta­mi­seen tai joka muu­ten vas­taa­val­la ta­val­la aloit­taa maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen
4) sel­lai­sen yh­dis­tyk­sen tai vesi­lain (587/2011) 12 lu­vun 1 §:ssä tar­koi­te­tun yh­tei­sön vas­tuul­li­sel­le toi­mi­jal­le, joka on teh­nyt oh­jel­ma­pe­rus­tei­sis­ta vil­je­li­jä­kor­vauk­sis­ta an­ne­tun lain (1360/2014) 5 §:n 5 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tun so­pi­muk­sen.
 
Neu­von­taa voi­daan an­taa myös hen­ki­löl­le, joka har­joit­taa tai ryh­tyy har­joit­ta­maan maa­ta­lout­ta ko­ko­naan tai osak­si omis­ta­mas­saan yh­tei­sös­sä.
 
Neu­von­nan saa­jal­la on ol­ta­va ak­tii­vi­nen tila­tun­nus uu­des­sa Tuki­so­vel­luk­ses­sa. Tar­kis­ta en­nen neu­von­ta­pah­tu­maa, täyt­tää­kö neu­vot­ta­va neu­von­nan saa­jan edel­ly­tyk­set. Yh­dis­tyk­sen osal­ta voit tar­kis­taa so­pi­muk­sen ole­mas­sa­olon ELY-kes­kuk­ses­ta.

5. Neuvonnan aihealueet

Maa­seu­tu­oh­jel­man mu­kaan neu­von­taa voi­daan an­taa:

 • täy­den­tä­vis­tä eh­dois­ta
 • vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta
 • il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­tä ja muu­tok­seen so­peu­tu­mi­ses­ta
 • luon­non moni­muo­toi­suu­des­ta
 • ve­sien ja maa­pe­rän suo­je­lus­ta
 • in­no­vaa­ti­ois­ta
 • ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sis­ta
 • maa­ta­lous­maan säi­lyt­tä­mi­ses­tä
 • luon­non­mu­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta
 • kas­vin­suo­je­lus­ta ja in­teg­roi­dus­ta tor­jun­nas­ta
 • tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä
 • ym­pä­ris­tö­te­hok­kuu­teen liit­ty­vis­tä sei­kois­ta esi­mer­kik­si ener­gi­an käy­tön te­hos­ta­mi­ses­ta ja uu­siu­tu­vas­ta ener­gi­as­ta sekä
 • maa­ti­lo­jen nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta.

Maa­seu­tu­oh­jel­mas­sa lu­e­tel­lut neu­von­nan aihe­a­lu­eet on koh­dis­tet­tu neu­von­ta­o­si­oi­hin, joi­hin neu­vo­jat on va­lit­tu. Neu­von­ta­o­si­ot ja nii­hin si­säl­ty­vät aihe­a­lu­eet:

 • Energia
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • energiasuunnitelma
  • muu energianeuvonta, energiatehokkuus
  • muu energianeuvonta, uusiutuva energia
 • Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • integroitu torjunta
  • kasvinsuojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin
  • kasvinsuojelu (täydentävät ehdot)
  • kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia (täydentävät ehdot)
 • Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • luonnonmukaisen tuotannon ehdot
 • Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • luonnonmukaisen tuotannon ehdot
 • Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • kilpailukyvyn parantaminen
  • maatilan investointi
  • sukupolvenvaihdos
  • suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta
 • Tuotantoeläimet
  • ammoniakkipäästöjen vähentäminen ruokinnan avulla
  • eläintaudit, vain TSE-taudit sekä tuonti- ja vientiasiat (täydentävät ehdot)
  • eläinten hyvinvointi täydentävien ehtojen ylittävin osin
  • eläinten hyvinvointi (täydentävät ehdot)
  • eläinten hyvinvointikorvaus
  • eläinten hyvinvointisuunnitelma
  • eläinten tunnistus ja rekisteröinti (täydentävät ehdot)
  • eläintuotantotilojen elintarvikehygienia ml. kielletyt aineet ja jäämät (täydentävät ehdot)
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • rehujen sekoitus ja eläinten ruokinta, rehuhygienia (täydentävät ehdot)
 • Tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat
  • eläinten hyvinvointisuunnitelma
  • eläinten terveydenhuoltosuunnitelma
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
 • Ympäristö
  • biologinen monimuotoisuus täydentävien ehtojen ylittävin osin
  • biologinen monimuotoisuus (täydentävät ehdot)
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen (hiilen sitominen)
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen (kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen)
  • innovaationeuvonta, merkitään vain toissijaiseksi
  • kiertotalous
  • maaperä ja hiilivarasto (täydentävät ehdot)
  • maatalousmaan säilyttäminen
  • maisema (täydentävät ehdot)
  • ravinnetaselaskelmat
  • vesien ja maaperän suojelu täydentävien ehtojen ylittävin osin
  • vesiensuojelu (täydentävät ehdot)
  • viherryttämistuen vaatimukset
  • ympäristökorvauksen ehdot, ympäristökorvauksen toimenpiteiden muuttaminen
  • ympäristösuunnitelma. 
Neu­von­ta­kor­vaus­ta vas­taan eläin­ten hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mis­ta ovat oi­keu­tet­tu­ja neu­vo­maan maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­män neu­vo­jat, joil­la on voi­mas­sa ole­va neu­von­ta­oi­keus osi­os­sa tuo­tan­to­e­läi­met tai tuo­tan­to­e­läi­met ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­mat.
 
Voit an­taa kor­vat­ta­vaa neu­von­taa vain niis­tä neu­von­ta­o­si­ois­ta, joi­hin olet hy­väk­syt­ty neu­vo­jak­si.
 
Kor­vaus­ta ei voi­da myön­tää sel­lai­seen neu­von­ta­ta­pah­tu­maan, jo­hon on myön­net­ty muu­ta jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta.
 
Vil­je­ly­suun­ni­tel­man tai nuo­ren vil­je­li­jän aloi­tus­tu­keen tai maa­ta­lou­den in­ves­toin­ti­tu­keen liit­ty­vän lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta ei voi saa­da neu­von­ta­kor­vaus­ta.

6. Ryhmäneuvonta

Voit to­teut­taa neu­von­ta­pah­tu­man myös pien­ryh­mä­neu­von­ta­na. Neu­von­ta­ta­pah­tu­maan voi täl­löin osal­lis­tua use­am­pi neu­von­nan saa­jan edel­ly­tyk­set täyt­tä­vä hen­ki­lö tai hen­ki­lö, joka työs­ken­te­lee neu­von­nan saa­jan edel­ly­tyk­set täyt­tä­vän hen­ki­lön maa­ti­lal­la. Neu­von­ta­ta­pah­tu­maan voi myös osal­lis­tua use­am­pi so­pi­muk­sen teh­neen yh­dis­tyk­sen jä­sen. Tun­ti­kor­vaus on 63 eu­roa/tun­ti, vaik­ka yh­del­lä neu­vo­jal­la oli­si sa­man­ai­kai­ses­ti use­am­pia neu­vot­ta­via.

Sa­maan neu­von­ta­ta­pah­tu­maan voi osal­lis­tua enin­tään 10 hen­ki­löä.

Ryh­mä­neu­von­nan edel­ly­tyk­se­nä on, että:

 • Neu­von­taa an­ne­taan eri neu­von­nan saa­jil­le pää­osin sa­mois­ta aihe­a­lu­eis­ta
 • Ryh­mäl­le an­net­ta­va neu­von­ta on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta:
  • neu­von­nan kus­tan­nus­ten te­hok­kaam­man koh­den­tu­mi­sen vuok­si
  • neu­von­nan saa­jien mää­rän li­sää­mi­sek­si tai
  • neu­von­nan yh­tä­läi­sen laa­dun tur­vaa­mi­sek­si.
Et voi kui­ten­kaan saa­da kor­vaus­ta sel­lai­ses­ta neu­von­ta­ta­pah­tu­mas­ta, jo­hon on myön­net­ty tu­kea joko yk­sin tai osa­na muu­ta kou­lu­tus- tai tie­don­vä­li­tys­toi­men­pi­det­tä.
 
Muis­ta teh­dä Hyr­räs­sä en­nak­ko­il­moi­tus jo­kai­sen neu­vot­ta­van osal­ta erik­seen.

7. Ennakkoilmoitus neuvonnasta

Neu­vo­jan tai neu­von­ta­or­ga­ni­saa­ti­on ni­me­ä­män vas­tuu­hen­ki­lön on teh­tä­vä neu­von­nas­ta en­nak­ko­il­moi­tus Hyr­rä-pal­ve­lus­sa en­nen neu­von­ta­ta­pah­tu­maa. Voit to­teut­taa neu­von­ta­ta­pah­tu­man heti sen jäl­keen, kun en­nak­ko­il­moi­tus on teh­ty.  Muis­ta aina lä­het­tää en­nak­ko­il­moi­tus Lä­he­tä-pai­nik­kees­ta alle­kir­joi­tuk­sen jäl­keen. Teh­dyt en­nak­ko­il­moi­tuk­set va­raa­vat ti­lan neu­von­ta­mää­rä­ra­haa, jo­ten tur­hien en­nak­ko­il­moi­tus­ten te­ke­mis­tä Hyr­räs­sä kan­nat­taa vält­tää.

8. Neuvontakorvauksen hakeminen ja korvauksen maksamisen edellytykset

Muis­ta to­teut­taa neu­von­ta­ta­pah­tu­ma ja ha­kea neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­sua Hyr­rä-pal­ve­lus­sa kuu­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa en­nak­ko­il­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä. 

Esi­merk­ki: Neu­von­nan en­nak­ko­il­moi­tus on jä­tet­ty 1.1.2019. Neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­mus on jä­tet­tä­vä vii­meis­tään 1.7.2019.

Lii­tä neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­seen:

 • Skan­nat­tu lo­ma­ke 454 Maa­ti­lan neu­von­nan aihe­a­lu­eet ja neu­von­nan saa­jan hy­väk­syn­tä neu­von­ta­toi­men­pi­teel­le. Täy­tä lo­ma­ke huo­lel­li­ses­ti. Lo­mak­keel­la on ol­ta­va sekä neu­vo­jan että neu­von­nan saa­jan alle­kir­joi­tuk­set. Lo­mak­keen voi alle­kir­joit­taa myös säh­köi­ses­ti, jos käy­tät luo­tet­ta­vaa säh­köis­tä alle­kir­joi­tus­jär­jes­tel­mää. Neu­von­nan saa­jan vah­vis­tus neu­von­ta­ta­pah­tu­mal­le on kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen eh­do­ton edel­ly­tys. Neu­von­taa ei voi vah­vis­taa etu­kä­teen, jo­ten neu­von­nan saa­jan on alle­kir­joi­tet­ta­va lo­ma­ke ai­kai­sin­taan sinä päi­vä­nä, jona vii­mei­nen neu­von­ta on an­net­tu. Lo­ma­ke 454.
 • Tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma, ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­ma, maa­ti­lan ener­gi­a­suun­ni­tel­ma, tuo­tan­to­e­läin­ten ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­ma tai suun­ni­tel­ma maa­ti­lan nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta, jos sel­lai­nen on laa­dit­tu. Lii­tä suun­ni­tel­ma mak­su­ha­ke­muk­seen pdf-tie­dos­to­na. Kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu Ruo­ka­vi­ras­ton oh­jeis­tuk­sen mu­kaan.
 • Ko­pio neu­von­nan saa­jal­le lä­he­te­tys­tä las­kus­ta.

Neu­von­ta­kor­vaus mak­se­taan enin­tään en­nak­ko­il­moi­tuk­sen mu­kai­ses­ti, jos neu­von­nas­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set ylit­tä­vät en­nak­ko­il­moi­tuk­sen mu­kai­set kus­tan­nuk­set. Kor­vaus mak­se­taan enin­tään to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kai­ses­ti, jos to­teu­tu­neet kus­tan­nuk­set jää­vät en­nak­ko­il­moi­tuk­sel­la il­moi­tet­tu­ja kus­tan­nuk­sia pie­nem­mäk­si.

Neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että neu­vo­ja ja hä­nen työs­ken­nel­les­sä toi­sen pal­ve­luk­ses­sa myös neu­vo­jan työn­an­ta­ja täyt­tä­vät ne edel­ly­tyk­set, joi­den pe­rus­teel­la neu­vo­ja on va­lit­tu maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mään.

9. Suunnitelma maatilan nykyaikaistamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta

Maa­ti­lan ny­kyai­kais­ta­mis- ja kil­pai­lu­kyky­neu­von­nan ta­voit­tee­na on tar­jo­ta vil­je­li­jäl­le vä­li­nei­tä ti­lan­sa ke­hit­tä­mi­seen ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­seen. Ta­voi­te saa­vu­te­taan par­hai­ten huo­mi­oi­mal­la neu­von­nas­sa kun­kin ti­lan yk­si­löl­li­set tar­peet ja so­vel­ta­mal­la neu­von­ta vas­taa­maan näi­hin tar­pei­siin.

Voit to­teut­taa neu­von­nan laa­ti­mal­la ti­lal­le suun­ni­tel­man maa­ti­lan nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta. Voit myös vas­ta­ta ti­lan tar­kem­min ra­jat­tui­hin neu­von­ta­tar­pei­siin eril­li­sin neu­von­ta­käyn­nein, jol­loin neu­von­nan lop­pu­tu­lok­se­na ei val­mis­tu kir­jal­lis­ta suun­ni­tel­maa.

Laa­di suun­ni­tel­ma maa­ti­lan nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta kir­jal­li­ses­ti. Suun­ni­tel­mas­sa on esi­tet­tä­vä vä­hin­tään seu­raa­vat asi­at:

 1. Maa­ti­lan nyky­ti­lan­teen kar­toi­tus
 2. Ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­set ta­lous­las­kel­mi­neen
 3. Suo­si­tuk­set/joh­to­pää­tök­set

Neu­von­nas­ta ei ai­heu­du ti­lal­le vel­voit­tei­ta. Suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­sen seu­ran­ta­käyn­nit voi­daan to­teut­taa osa­na Neu­vo 2020 -neu­von­taa. Voit myös suo­si­tel­la ti­lal­le muu­ta Neu­vo 2020 -neu­von­taa, jos ha­vait­set neu­von­ta­käyn­nil­lä tar­vet­ta esim. maan kas­vu­kun­toon liit­ty­vään neu­von­taan.

Voit laa­tia suun­ni­tel­man va­paa­muo­toi­ses­ti tai käyt­tä­en ky­sei­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen so­pi­vaa so­vel­lus­ta. Mer­kit­se suun­ni­tel­ma lo­mak­keel­le 454 ja neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­sel­le koh­taan

Voit laa­tia suun­ni­tel­man va­paa­muo­toi­ses­ti tai käyt­tä­en ky­sei­seen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen so­pi­vaa so­vel­lus­ta. Mer­kit­se suun­ni­tel­ma lo­mak­keel­le 454 ja neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­sel­le koh­taan

 • Suun­ni­tel­ma maa­ti­lan nyky­ai­kais­ta­mi­ses­ta ja kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­ta

Muis­ta liit­tää suun­ni­tel­ma neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­seen Hyr­rä -asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

Voit tar­jo­ta ti­loil­le neu­von­ta­pal­ve­lua myös eri­lai­sis­ta tar­kem­min ra­ja­tuis­ta aihe­a­lu­eis­ta. Täl­löin neu­von­ta­pal­ve­lu voi si­säl­tää esi­mer­kik­si:

 • vel­ka­neu­von­taa
 • suku­pol­ven­vaih­dos­neu­von­taa
 • in­ves­toin­nin alus­ta­vaa suun­nit­te­lua
 • yh­ti­öit­tä­mis­neu­von­taa
 • neu­von­taa vil­je­lyn ja koti­e­läin­tuo­tan­non kan­nat­ta­vuu­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta
 • las­kel­mia tuot­tei­den kat­teis­ta ja tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta

Maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­män mu­kais­ta neu­von­taa ei ole:

 • maa­ta­lou­den in­ves­toin­ti­tuki­ha­ke­muk­siin tai nuo­ren vil­je­li­jän aloi­tus­tu­keen liit­ty­vien lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­mien laa­din­ta
 • vero­kir­jan­pito, muu kir­jan­pito tai ti­lin­pää­tök­sen laa­din­ta
 • pel­käs­tään met­sä­ta­lou­teen liit­ty­vien suun­ni­tel­mien laa­din­ta
 • vi­ran­o­mai­sen edel­lyt­tä­mien il­moi­tus­ten ja ha­ke­mus­ten laa­din­ta

10. Maatilan ympäristösuunnitelma

Maa­ti­lan ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­man laa­ti­mis­ta voi­daan tu­kea osa­na Neu­vo 2020 -maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mää.

Muis­ta liit­tää suun­ni­tel­ma neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­seen Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

Maa­ti­lan ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­man ta­voit­tee­na on

 • kar­toit­taa ti­lan toi­min­taa ym­pä­ris­tö­näkö­kul­mas­ta
 • tuo­da esiin ym­pä­ris­tön ti­lan pa­ran­ta­mi­seen täh­tää­viä toi­men­pide-eh­do­tuk­sia
 • löy­tää ti­lal­le par­hai­ta käy­tän­tö­jä ja
 • käyn­nis­tää maa­ti­lal­la ym­pä­ris­tön ti­lan jat­ku­va pa­ran­ta­mi­nen.

Tila nou­dat­taa esi­tet­ty­jä toi­men­pide-eh­do­tuk­sia re­surs­sien­sa mu­kaan.

Maa­ti­lan ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­man ra­port­ti­poh­ja­na voi­daan käyt­tää eri hank­keis­sa laa­dit­tu­ja ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­ma­poh­jia ku­ten Teho+ -hank­kees­sa laa­dit­tua Ym­pä­ris­tö­käsi­kir­jaa.

Ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­mas­sa on so­vel­tu­vin osin tar­kas­tel­ta­va seu­raa­via ym­pä­ris­tön ti­lan kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä te­ki­jöi­tä:

 1. Pel­to­jen omi­nai­suu­det
 2. Vil­je­ly­kas­vit, kone­ket­jut ja maan ra­ken­ne
 3. Lan­noi­tus ja kal­ki­tus
 4. Koti­e­läin­tuo­tan­to ja kar­jan­lan­ta
 5. Kas­vin­suo­je­lu
 6. Mai­se­man­hoi­to ja ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­koh­teet
 7. Il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tä
 8. Jät­tei­den kä­sit­te­ly ja öljy­säi­li­öt

Voit si­säl­lyt­tää ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­maan vaa­dit­tu­jen asia­ko­ko­nai­suuk­sien li­säk­si myös mui­ta osa-alu­ei­ta. Voit myös pai­not­taa suun­ni­tel­mas­sa yk­sit­täis­tä asia­ko­ko­nai­suut­ta maa­ti­lan tar­pei­den huo­mi­oi­mi­sek­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Poh­di myös, mik­si eri aihe­a­lu­eet ovat maa­ti­lan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­siä.

Maa­ti­lan ym­pä­ris­tö­suun­ni­tel­maan on si­säl­ly­tet­tä­vä seu­raa­vat asi­at:

 1. Ku­vaus ti­lan nyky­ti­lan­tees­ta
 2. Toi­men­pide-eh­do­tuk­set. Jos toi­men­pide-eh­do­tuk­sia ei ole, pe­rus­te­le nii­den puut­tu­mi­nen. Ker­ro sel­ke­äs­ti, mit­kä asi­at ti­lal­la on hy­vin ja mis­sä asi­ois­sa löy­tyi­si pa­ran­net­ta­vaa.
 3. Eh­do­tus toi­men­pi­tei­den to­teu­tus­aika­tau­luk­si

11. Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelma

Ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­man kes­kei­sim­pä­nä ta­voit­tee­na on an­taa tuo­tan­to­e­läin­ti­lal­le konk­reet­ti­sia toi­men­pide-eh­do­tuk­sia, joi­den avul­la ti­lan toi­min­nal­lis­ta ter­vey­den­huol­toa voi­daan pa­ran­taa. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si ti­lal­le on laa­dit­ta­va kat­ta­va nyky­tila­kar­toi­tus, jon­ka avul­la löy­de­tään mah­dol­li­set ke­hit­tä­mis­koh­teet. Ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­maan on si­säl­ly­tet­tä­vä seu­raa­vat asi­at:

 1. Nyky­tila­sel­vi­tys
 • Eläin­ten tuo­tan­toon ja olo­suh­tei­siin vai­kut­ta­vat te­ki­jät
 • Tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­ti­lan­teen kar­toi­tus ti­lan eri­tyis­piir­teet huo­mi­oon ot­ta­en
 1. Mah­dol­lis­ten on­gel­ma­koh­tien mää­ri­tys
 2. Toi­men­pide­oh­jeet on­gel­ma­koh­tien kor­jaa­mi­sek­si
 • Jos toi­men­pide-eh­do­tuk­sia ei ole, nii­den puut­tu­mi­nen on pe­rus­tel­ta­va hy­vin. Täl­löin voi an­taa oh­jei­ta sii­tä, mil­lä toi­men­pi­teil­lä hyvä taso pys­ty­tään yllä­pi­tä­mään tu­le­vai­suu­des­sa.
 1. Toi­men­pide-eh­do­tus­ten aika­tau­lu

Suun­ni­tel­ma on laa­dit­ta­va kir­jal­li­ses­ti. Voit laa­tia tuo­tan­to­e­läin­ten ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­man käyt­tä­en Eläin­ten ter­veys ETT ry:n in­ter­net­sivustolta löy­ty­viä suun­ni­tel­ma­poh­jia.

Voit laa­tia suun­ni­tel­man myös va­paa­muo­toi­ses­ti. Täl­löin suun­ni­tel­mas­sa on vas­taa­val­la ta­val­la esi­tet­tä­vä vaa­di­tut asia­ko­ko­nai­suu­det.

Toi­mit­ta­es­sa­si ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­man ti­lal­le voit an­taa sa­mal­la lisä­tie­toa toi­men­pi­teis­tä ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta.

Muis­ta liit­tää ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­ma neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­seen Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

12. Energiasuunnitelma

Maa­ti­lo­jen ener­gi­a­suun­ni­tel­man laa­ti­mis­ta voi­daan tu­kea osa­na Neu­vo 2020 -maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mää. Ener­gi­a­suun­ni­tel­ma on laa­dit­ta­va Ruo­ka­vi­ras­ton oh­jeen mu­kai­ses­ti. Ener­gi­a­suun­ni­tel­man ra­port­ti­poh­ja on saa­ta­vil­la ruo­ka­vi­ras­to.fi-si­vus­tol­ta (oi­kea pals­ta).
 
Muis­ta liit­tää suun­ni­tel­ma neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­sel­le Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

13. Tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelma

Eläin­laji­koh­tai­set hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mat ( 495A-D) ovat ti­lan toi­min­nan hal­lin­ta- ja ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mia, jot­ka si­säl­tä­vät tila­koh­tai­sia toi­mia, mit­ta­rei­ta ja näi­den seu­ran­taa tuo­tan­to­e­läin­ten hy­vin­voin­nis­ta, ter­vey­den­hoi­dos­ta ja bio­tur­val­li­suu­des­ta. Hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mis­sa ku­va­taan, mi­ten asi­at on teh­ty ja jär­jes­tet­ty, kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta suun­ni­tel­ma­poh­jis­sa ku­vat­tui­hin pää­koh­tiin sekä tuo­daan esil­le mah­dol­li­sia ke­hit­tä­mis­i­de­oi­ta. Suun­ni­tel­mat laa­di­taan kir­jal­li­ses­ti. Suun­ni­tel­ma­poh­jat löy­ty­vät: https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/yh­tei­sot/tuet-ja-ke­hit­ta­mi­nen/neu­von­ta­kor­vaus/ Neu­vo­ja voi teh­dä suun­ni­tel­man myös muul­le poh­jal­le, jos sii­tä löy­ty­vät vas­taa­vat asi­at. Teh­des­sä­si hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­man ti­lal­le, voit an­taa sa­mal­la lisä­tie­toa toi­men­pi­teis­tä ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta. Muis­ta liit­tää hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma neu­von­ta­kor­vauk­sen mak­su­ha­ke­muk­seen Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa.

14. Hallinnolliset seuraamukset eli sanktiointi

Kun haet neu­von­ta­kor­vaus­ta, mak­su­ha­ke­muk­sel­la ei kan­na­ta il­moit­taa sel­lai­sia kus­tan­nuk­sia, joi­den tie­dät ole­van kor­vaus­kel­vot­to­mia. Kor­vaus­kel­vot­to­mien kus­tan­nus­ten il­moit­ta­mi­nen mak­su­ha­ke­muk­sel­la saat­taa ai­heut­taa hal­lin­nol­li­sen seu­raa­muk­sen. Jos kus­tan­nus­ten tar­kas­te­lun jäl­keen ha­e­tun ja mak­set­ta­vak­si tu­le­van sum­man ero­tus on yli 10 %, kor­vauk­seen suo­ri­te­taan vä­hen­nys (hal­lin­nol­li­nen seu­raa­mus).
 
Esi­merk­ki: Ha­ke­muk­sel­la esi­te­tään kus­tan­nuk­sia 189 € (3 tun­tia). Kus­tan­nus­ten tar­kas­te­lun yh­tey­des­sä ha­vai­taan, että neu­von­taa on an­net­tu vain 2 tun­tia, eli kus­tan­nuk­sia hy­lä­tään 63 €.
Kus­tan­nus­ten tar­kas­te­lun jäl­keen mak­set­ta­vak­si jäi­si 126 € (189 € – 63 € = 126 €, eli ero­tus on yli 10 %). Mak­set­ta­vaan kor­vauk­seen suo­ri­te­taan vä­hen­nys, joka on ero­tuk­sen suu­rui­nen (126 € – 63 € = 63 €).

15. Neuvojarekisteri

Ruo­ka­vi­ras­to yllä­pi­tää neu­vo­ja­re­kis­te­riä hy­väk­sy­tyis­tä neu­vo­jis­ta. Jul­kais­tu neu­vo­ja­re­kis­te­ri on saa­ta­vil­la osoit­tees­ta:

tila­neu­vo­jat.ruo­ka­vi­ras­to.fi

Muis­tat­han il­moit­taa Ruo­ka­vi­ras­toon, jos yh­teys­tie­tosi muut­tu­vat, tai ha­lu­at muut­taa re­kis­te­riin mer­kit­ty­jä tuo­tan­to­suun­tia, toi­mi­a­lu­et­ta­si tai neu­von­ta­kiel­tä.

16. Valvonta

Tuen­saa­jaa, eli neu­vo­jaa tai pal­ve­lun­tuot­ta­jaa tar­kas­te­taan EU-sään­nös­ten mu­kaan hal­lin­nol­li­sil­la ja otan­taan pe­rus­tu­vil­la pai­kal­la teh­tä­vil­lä tar­kas­tuk­sil­la en­nen toi­men lop­pu­mak­sun suo­rit­ta­mis­ta. Pai­kal­la teh­tä­viä tar­kas­tuk­sia saa­vat teh­dä vain tar­kas­ta­jat, jot­ka ei­vät ole osal­lis­tu­neet sa­man toi­men hal­lin­nol­li­siin tar­kas­tuk­siin. Näin ol­len hal­lin­nol­li­sia tar­kas­tuk­sia te­ke­vät ELY-kes­kus­ten vir­ka­mie­het ja pai­kal­la teh­tä­viä tar­kas­tuk­sia Ruo­ka­vi­ras­ton maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­o­sas­ton tar­kas­tus­yk­si­kön vir­ka­mie­het.

Pai­kal­la teh­tä­vät tar­kas­tuk­set teh­dään ase­tuk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta otan­taa käyt­tä­en. Tar­kas­tus­ten on ka­tet­ta­va vä­hin­tään viit­tä pro­sent­tia mak­su­ha­ke­mus­ten vuo­sit­tai­sis­ta euro­mää­ris­tä. Tar­kas­tus­koh­teet va­li­taan ris­ki­o­tan­nal­la ja sa­tun­nais­o­tan­nal­la. Otan­nat teh­dään Ruo­ka­vi­ras­tos­sa ker­ran vii­kos­sa niin, että vuo­si­ta­sol­la em. vä­hin­tään vii­den pro­sen­tin edel­ly­tys täyt­tyy.

Tuen­mak­sun edel­ly­tyk­se­nä on, että otan­nan mu­kai­nen tar­kas­tus pai­kan pääl­lä on suo­ri­tet­tu – kui­ten­kin niin, että ne, joi­ta ei tar­kas­te­ta, va­pau­tu­vat heti otan­nan jäl­keen mak­suun. Tar­kas­tuk­sis­sa py­ri­tään mah­dol­li­sim­man no­pe­aan to­teu­tuk­seen.

Pai­kal­la teh­tä­vis­sä tar­kas­tuk­sis­sa on tar­kas­tet­ta­va, että toi­mi on to­teu­tet­tu sään­nös­ten mu­kai­ses­ti. Sen on ka­tet­ta­va kaik­ki tuen myön­tä­mis­e­del­ly­tyk­siä kos­ke­vat tuki­kel­poi­suus­pe­rus­teet, si­tou­muk­set ja vel­voit­teet, jot­ka tar­kas­tus­käyn­nin ajan­koh­ta­na on mah­dol­lis­ta tar­kas­taa. Pai­kal­la teh­tä­vis­sä tar­kas­tuk­sis­sa on var­mis­tet­ta­va, että toi­mi täyt­tää mak­set­ta­van tuen saa­mi­sen edel­ly­tyk­set ja että toi­men käyt­tö tai ai­ot­tu käyt­tö vas­taa käyt­töä, joka ku­vat­tiin tu­kea kos­ke­vas­sa ha­ke­muk­ses­sa tai jota var­ten tuki myön­net­tiin. Pai­kal­la teh­tä­vis­sä tar­kas­tuk­sis­sa on tar­kas­tet­ta­va pe­rus­ta­na ole­viin asia­kir­joi­hin ver­ra­ten, pi­tä­vät­kö tuen saa­jan il­moit­ta­mat tie­dot paik­kan­sa.

Tar­kas­tuk­sen koh­tee­na on eri­tyi­ses­ti neu­von­nan va­raus­jär­jes­tel­mä, neu­von­nan to­teu­tu­mis­ta­pa (yk­si­lö-/ryh­mä­neu­von­ta), neu­von­nan aihe­a­lu­eet, neu­vo­jien pä­te­vyys ja jat­ko­kou­lut­tau­tu­mi­nen, sekä neu­vo­jan pä­te­vyys tar­kas­tet­tuun aihe­a­lu­ee­seen näh­den, kus­tan­nus­ten to­teu­tu­mi­nen, kir­jan­pito ja to­sit­teet, vil­je­li­jän vah­vis­tus to­teu­tu­nees­ta neu­von­nas­ta/aihe­a­lu­eis­ta. Li­säk­si tar­kas­te­taan kir­jal­li­set eläin­ten ter­vey­den­hoi­to­suun­ni­tel­mat sekä kir­jal­li­set ym­pä­ris­tö- ja ener­gi­a­suun­ni­tel­mat.

Myös ELY-kes­kuk­sia tar­kas­te­taan tar­vit­ta­es­sa pai­kan pääl­lä, jol­loin tar­kas­te­taan tila­koh­tais­ta mää­rä­ra­han ku­lu­mis­ta, tar­kis­tus­lis­to­jen täyt­töä ja mak­su­ha­ke­mus­ten kä­sittelyä sekä korvausten hakemisaikataulua.

17. Maaseutuohjelman viestintäsäännöt

Maa­seu­tu­oh­jel­man vies­tin­tää kos­ke­vat sään­nöt vel­voit­ta­vat myös tuen­saa­jaa. Kai­kis­sa tuen­saa­jan tie­do­tus- ja vies­tin­tä­toi­mis­sa on tuo­ta­va esiin maa­seu­tu­ra­has­tos­ta saa­tu tuki toi­mel­le li­sää­mäl­lä

 • uni­o­nin tun­nus
 • viit­taus maa­seu­tu­ra­has­ton tu­keen.

Löy­dät vies­tin­näs­sä käy­tet­tä­vät lo­got maa­seu­tu­oh­jel­man kuva­pan­kis­ta.

Lue li­sää vies­tin­tä­sään­nöis­tä.

18. Lisätietoja

Hyr­rään li­it­ty­vis­sä tek­ni­sis­sä asio­i­s­sa voit lä­het­tää s-po­s­tia oso­it­te­e­seen han­ke­tu­ki@ruo­ka­vi­ras­to.fi. Mu­is­ta ilmo­it­taa vi­es­tis­sä ha­ke­muk­sen han­ke­nu­me­ro ja omat yh­teys­ti­e­to­si.

Tu­tus­tu my­ös neu­von­ta­korvauk­sen Hyr­rä-oh­je­e­seen, joka ovat sa­a­ta­vil­la ruo­ka­vi­ras­to.fi-sivuil­la.

19. Sovelletut säännökset

EU­ROO­PAN PAR­LA­MEN­TIN JA NEU­VOS­TON ASE­TUS (EU) N:o 1303/2013, an­net­tu 17. päi­vä­nä jou­lu­kuu­ta 2013, Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­toa, Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­toa, ko­hee­si­o­ra­has­toa, Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­toa ja Eu­roo­pan meri- ja kala­ta­lous­ra­has­toa kos­ke­vis­ta yh­tei­sis­tä sään­nök­sis­tä sekä Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­toa, Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­toa, ko­hee­si­o­ra­has­toa ja Eu­roo­pan meri- ja kala­ta­lous­ra­has­toa kos­ke­vis­ta ylei­sis­tä sään­nök­sis­tä sekä neu­vos­ton ase­tuk­sen (EY) N:o 1083/2006 ku­mo­a­mi­ses­ta

EU­ROO­PAN PAR­LA­MEN­TIN JA NEU­VOS­TON ASE­TUS (EU) N:o 1305/2013, an­net­tu 17. päi­vä­nä jou­lu­kuu­ta 2013, Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­ton (maa­seu­tu­ra­has­to) tu­es­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EY) N:o 1698/2005 ku­mo­a­mi­ses­ta

EU­ROO­PAN PAR­LA­MEN­TIN JA NEU­VOS­TON ASE­TUS (EU) N:o 1306/2013, an­net­tu 17 päi­vä­nä jou­lu­kuu­ta 2013, yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan ra­hoi­tuk­ses­ta, hal­lin­noin­nis­ta ja seu­ran­nas­ta ja neu­vos­ton ase­tus­ten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 ku­mo­a­mi­ses­ta

KO­MIS­SI­ON DE­LE­GOI­TU ASE­TUS (EU) N:o 640/2014,
an­net­tu 11 päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2014, Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä yh­den­ne­tyn hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män sekä suo­riin tu­kiin, maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­tu­keen ja täy­den­tä­viin eh­toi­hin so­vel­let­ta­vien mak­su­jen epää­mis- ja pe­ru­mis­e­del­ly­tys­ten sekä hal­lin­nol­lis­ten seu­raa­mus­ten osal­ta

KO­MIS­SI­ON DE­LE­GOI­TU ASE­TUS (EU) N:o 640/2014,
an­net­tu 11 päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2014, Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 täy­den­tä­mi­ses­tä yh­den­ne­tyn hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män sekä suo­riin tu­kiin, maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­tu­keen ja täy­den­tä­viin eh­toi­hin so­vel­let­ta­vien mak­su­jen epää­mis- ja pe­ru­mis­e­del­ly­tys­ten sekä hal­lin­nol­lis­ten seu­raa­mus­ten osal­ta

KO­MIS­SI­ON TÄY­TÄN­TÖÖN­PANO­A­SE­TUS (EU) N:o 808/2014, an­net­tu 17 päi­vä­nä hei­nä­kuu­ta 2014, Eu­roo­pan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­ton (maa­seu­tu­ra­has­to) tu­es­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen an­ne­tun Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1305/2013 so­vel­ta­mis­sään­nöis­tä

KO­MIS­SI­ON TÄY­TÄN­TÖÖN­PANO­A­SE­TUS (EU) N:o 809/2014, an­net­tu 17 päi­vä­nä hei­nä­kuu­ta 2014, Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1306/2013 so­vel­ta­mis­sään­nöis­tä yh­den­ne­tyn hal­lin­to- ja val­von­ta­jär­jes­tel­män, maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den ja täy­den­tä­vien eh­to­jen osal­ta

Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­ma 2014–2020

Laki maa­ta­lou­den tu­kien toi­meen­pa­nos­ta 192/2013, muu­tok­si­neen

Laki eräis­tä oh­jel­ma­pe­rus­tei­sis­ta vil­je­li­jä­kor­vauk­sis­ta 1360/2014, muu­tok­si­neen

Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mäs­tä 1387/2014, muu­tok­si­neen

Maa­seu­tu­vi­ras­ton mää­räys 20/2015