Maataloushallinnon rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen

Julkaisupäivä: 4. tammikuuta 2023

↵ Eläintukien hakuopas 2023
↵ Peltotukien hakuopas 2023

Pääosa maaseutuelinkeinohallinnon tietovarantoon tallennetuista tiedoista on julkisia. Tietojen ja asiakirjojen julkisuuteen, niiden luovuttamiseen ja luovuttamisesta mahdollisesti perittäviin maksuihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, julkisuuslaki).

Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetut tuet julkaistaan EU-tukitietojen verkkopalvelussa. Tietoja voi tarkastella verkkopalvelussa joko kalenteri- tai varainhoitovuosittain. EU:n varainhoitovuosi on vuoden mittainen jakso (16.10.–15.10.). Tietoja ei julkaista, jos kaikkien em. rahastojen kautta saamiesi tukien tukisumma vuodessa on enintään 1250 euroa. Kokonaan kansallisesti rahoitettuja tukia ei julkaista, koska EU-säädökset tukien julkaisemisesta koskevat vain EU-rahastoista maksettuja tukia. Komission tavoitteena on lisätä maaseuturahastojen käytön läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi komissio edellyttää, että myös yksityishenkilöiden tukitiedot julkaistaan.

Julkaistavat tiedot:

  • tuensaajan nimi
  • verotuskunta
  • maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta maksetut tuet.

Tietojen luovuttaminen

Maaseutu­elinkeinohallinnon tietovarannossa olevien rekisteritietojen ja/tai asiakirjojen luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen (Ruokavirasto, Luke, ELY-keskus ja kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen) oman viranomaistehtävänsä osalta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja viranomaiskäyttöön. Lisäksi Euroopan Unionin ja jäsenvaltioiden tarkastus‐ ja tutkintaelimet voivat käsitellä tuensaajien henkilö‐ ja tukitietoja.

Ruokaviraston verkkosivuilla on lisätietoa Ruokaviraston rekistereistä, tiedonluovutuspyynnöstä ja tiedonluovutuksen maksullisuudesta ruokavirasto.fi → Tietoa meistä → Avoin tieto.

Turvakielto

Ruokavirasto saa tiedon väestötietorekisteriin ilmoittamastasi turvakiellosta järjestelmäänsä. Lisätietoja turvakiellosta ja sen hakemisesta saat Digi- ja väestövirastosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Maaseutuelinkeinohallinnon tietovarantoon kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterin­pitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Tiedot ovat luettavissa Ruokaviraston verkkosivuilla kohdassa Tietosuoja. Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa omat tietojärjestelmiin tallennetut tietosi. Voit muuttaa virheelliset tietosi itse asiointipalvelussa tai pyytää viranomaista korjaamaan ne. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Esitä yksilöity, allekirjoitettu tarkastuspyyntö Ruokavirastolle (kirjaamo@ruokavirasto.fi).