Peltotukien hakemisen edellytykset

Julkaisupäivä: 13. huhtikuuta 2023

Peltotukien hakuopas

Tuenhakija

Tuenhakijalla (jatkossa hakija) tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on

 • luonnollinen henkilö tai
 • oikeushenkilö tai
 • luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä. Ryhmän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä ei vaikuta hakukelpoisuuteen.

Tukea ja korvausta maksetaan hakijan hallinnassa olevalle Suomessa sijaitsevalle maatilalle. Hakijan kansalaisuus ei vaikuta tukien saamiseen.

Hakijan ikä peltotuissa

Taulukko 1. Hakijan iän vaikutus tuen myöntämiseen.

Tuki

Ikäraja

 • perustulotuki
 • ekojärjestelmätuki
 • uudelleenjakotulotuki
 • erikoiskasvipalkkio
 • tärkkelysperunapalkkio

Ikäsi ei vaikuta tukien myöntämiseen.

 • luonnonhaittakorvaus
 • ympäristösitoumus
 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 • ympäristösopimukset
 • yleinen hehtaarituki
 • pohjoinen hehtaarituki
 • sokerijuurikkaan kansallinen tuki

Voit saada tukea, jos olet yli 18-vuotias.

Yläikärajaa ei ole.

Jos hakija on yhteisö tai ry, katso kohta yhteisöhakijan ikä.

Jos olet alle 18-vuotias, katso kohta alle 18-vuotiaat hakijat.

 • nuorten viljelijöiden tuki
 • nuorten viljelijöiden tulotuki

Voit saada tukea, jos olet 18–40-vuotias 31.12.2023.

Jos hakija on yhteisö, katso kohta yhteisöhakijan ikä.

Alle 18-vuotiaat hakijat

Voit hakea perustulotukea, ekojärjestelmätukea, uudelleenjakotulotukea, erikoiskasvipalkkiota sekä tärkkelysperunapalkkiota, vaikka olet alle 18-vuotias.

Lisäksi voit hakea luonnonhaittakorvausta, ympäristösitoumusta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta, ympäristösopimusta, yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea, jos

 • puolisosi on ollut vähintään 18-vuotias 31.12.2022.
 • harjoitat maataloutta yhdessä vanhempasi kanssa
 • ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Yhteisöhakijan ikä

Yhteisöhakijan ikä ei vaikuta perustulotuen, ekojärjestelmätuen, uudelleenjakotulotuen, erikoiskasvipalkkion sekä tärkkelysperunapalkkion myöntämiseen.

Yhteisö voi hakea luonnonhaittakorvausta, ympäristösitoumusta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja ympäristösopimusta, jos vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies on ollut vähintään 18-vuotias 31.12.2022.

Yhteisö voi hakea yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea ja sokerijuurikkaan kansallisen tukea, jos vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies on ollut vähintään 18-vuotias 31.12.2022. Ikävaatimus ei koske julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa eikä vankilatilaa.

Hakijan maatila

Maatilalla tarkoitetaan kaikkia johtamiasi, saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä. Eli saman hakijan tai samojen hakijoiden Suomessa viljelemät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdeksi maatilaksi.

Jos viljelet useita maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä eri puolilla Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden eli johdat niitä kaikkia, ilmoita näiden yksiköiden tiedot vain yhdellä hakemuksella.

Kansallisissa tuissa maatilalla tarkoitetaan johtamaasi yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitset yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.

Hakijan pitää olla aktiiviviljelijä

Voit saada peltotukia vain, jos täytät aktiiviviljelijän ehdon. Ehdon täyttyminen tarkastetaan peltotukien haussa ilmoittamiesi tietojen perusteella. Aktiiviviljelijän ehdon pitää täyttyä viimeistään 15.6.2023. Aktiiviviljelijän ehto koskee kaikkia muita peltotukia paitsi ympäristösopimuksia ja kansallisia peltotukia.

Lue tarkemmin aktiiviviljelijäehdosta osoitteessa ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija.

Lohkojen hallinta

Pinta-alan, jolle tukea maksetaan, pitää olla hallinnassasi vähintään 15.6.2023 kaikissa pinta-alaperusteisissa tuissa ja korvauksissa. Lohkon hallinta perustuu joko omistukseen tai maanvuokrasopimukseen. Ympäristösopimuksissa sopimusalan tulee olla hallinnassasi sopimuskauden ajan.

Voit saada tukien piiriin viimeistään 15.6.2023 vuokraamasi tai ostamasi lohkot. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea ko. lohkoista, hänen on peruttava hakemuksensa näiden lohkojen osalta. Jos koko tilan hallinta siirretään, hallinnan siirto on pinta-alatukien osalta mahdollista 31.8.2023 saakka. Jos aikaisempi omistaja tai haltija on hakenut tukea tilasta, hänen on peruttava hakemuksensa. Ilmoita hallinnan siirrosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 työpäivän kuluessa koko tilan hallinnan siirrosta. Lue tarkemmat ohjeet luvusta Koko tilan hallinnan siirto tai tilanpidon lopettaminen.

Vuokrasopimukset

Voit tehdä vuokrasopimuksen joko kirjallisesti tai suullisesti. Ruokavirastolla ei ole erillistä mallilomaketta pellonvuokraukseen. Huomioi vuokrasopimuksia tehdessäsi eri tukien sitoumusajat sekä vaatimukset, joiden aikana tukiehtoja on noudatettava.

Ruokavirasto suosittelee, että teet kirjallisen vuokrasopimuksen. Maanvuokralaissa (258/1966) säädetään maanvuokrasopimuksista. Maatalousmaa, jolla ei ole maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia tai jolla ne ovat tähän tarkoitukseen riittämättömät, voidaan antaa vuokralle enintään 20 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Viljelmä, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavat asuin- ja talousrakennukset, voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamiseen käytettäväksi. Jos määräaikaa ei ole merkitty vuokrasopimukseen, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa kaksi vuotta.

Suullinen vuokrasopimus on pätevä silloin, kun rakentamattoman maatalousmaan vuokra-aika on korkeintaan kaksi vuotta.

Riita-asiat

Jos maanvuokrasopimus riitautetaan, tuenmaksu keskeytetään, kunnes tuomioistuimista on saatu päätös siitä, kenen hallinnassa pelto on ollut ja minkä ajanjakson.

Tukihakemusten liitteeksi ei pääsääntöisesti tarvita vuokrasopimusta.

Hakijan yritysmuoto

Erikseen hallinnoidut maatilayritykset sekä yhteisyritykset ja yhteistoiminta

Maatilayritys voi toimittaa ainoastaan yhden tuki- ja sitoumushakemuksen.

Voit toimittaa erilliset hakemukset vain maatilayrityksistä, joiden yritystoiminta on toisistaan erillistä. Määriteltäessä erillisten maatilayritysten asemaa joudutaan sinulta mahdollisesti pyytämään lisäselvityksiä. Tällöin otetaan huomioon johtamasi maatilan toiminnallinen ja taloudellinen itsenäisyys tuotantoyksikkönä. Huomioitavia seikkoja ovat mm. yrityksen verokohtelu, viljelijän asema maatilalla ja yrityksen harjoittaman tuotannon edellyttämiin lupiin sekä tuotantotoiminnan järjestämiseen liittyvät kysymykset. Mikään näistä tekijöistä ei kuitenkaan yksinään ole ratkaiseva.

Yritysmuodon muutoksen merkitys

Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan esim. sitä, että luonnolliset henkilöt eli viljelijät aloittavat tuotanto­panoksillaan yhteistoiminnan maatalousyhtymänä, osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä tai jo olemassa olevan yrityksen yritysmuotoa muutetaan tai tila jaetaan. Viranomaisten on tutkittava tuenhakijana olevien uusien tuottajien muodostaminen, jotta varmistutaan siitä, ettei uusia hakijoita muodosteta tukisääntöjen kiertämiseksi.

Tiedoksiantovelvollisuus

Ensisijaisen viljelijän on ilmoitettava viranomaisilta tulleista tiedoksiannoista muille tilan osakkaille.

Tukiedellytysten kiertämisen seuraukset

Tukia voidaan alentaa tai jättää maksamatta, jos tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Tällaisena toimenpiteenä voi tulla kysymykseen esim. tuotannon keinotekoinen jakaminen erillisten tuenhakijoiden nimiin, ilmeisenä tarkoituksena kiertää tukiehtoja.

Lue myös luku Väärinkäytöksiin puuttuminen.