Vipu-ohje: Kansallisten kotieläintukien haku 2022

Julkaisupäivä: 14. helmikuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen.

Poh­joi­nen koti­e­läin­tuki: Eläin­yk­sik­kö- ja teu­ras­tuki nau­doil­le ja eläin­yk­sik­kö­tuki uu­hil­le sekä ku­tuil­le. En­nak­koa ha­e­taan näil­le tuil­le vii­meis­tään 10.3.2022 klo 23:59. Lo­pul­lis­ta tu­kea ha­e­taan näil­le tuil­le pa­laut­ta­mal­la osal­lis­tu­mis­il­moi­tus joko en­na­kon haun yh­tey­des­sä tai vii­meis­tään pää­tuki­haun yh­tey­des­sä.

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu tuki: Vii­te­mää­rään pe­rus­tu­va tuki. En­na­kon ja lo­pul­li­sen tuen haku vii­meis­tään 10.3.2022 klo 23:59.

Nau­to­jen, uu­hien ja kut­tu­jen poh­jois­ten koti­e­läin­tu­kien en­na­kon ha­ke­mi­nen/saa­mi­nen edel­lyt­tää voi­mas­sa­o­le­vaa osal­lis­tu­mis­il­moi­tus­ta. Osal­lis­tu­mis­il­moi­tuk­sen voi­mas­sa­olon voit tar­kis­taa  Vipu-pal­ve­lun Maa­tila -va­li­kos­ta, koh­das­ta Si­tou­muk­set ja so­pi­muk­set tai kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta.

Va­lit­se tuki­muo­to säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la koh­das­sa Kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien haku.

Kuvakaappaus Vipusta, Hae/ilmoitaKuva 1. Valitse asioinnin etusivulta Kansallisten kotieläintukien haku

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Ha­ke­mus­tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys.

Hakijan tiedot

Ha­ki­jan tie­dot -väli­leh­del­lä va­li­taan oi­kea tuen­ha­ki­ja alas­veto­va­li­kos­ta. Vaih­to­eh­dot riip­pu­vat ti­lan osal­li­sis­ta (luon­nol­li­nen hen­ki­lö, yh­ty­mä, osa­ke­yh­tiö).

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on luon­nol­li­nen hen­ki­lö, va­li­taan alas­veto­va­li­kos­ta  ai­no­as­taan oi­kea hen­ki­lö, tal­len­ne­taan ja siir­ry­tään seu­raa­val­le Ha­ke­mus-väli­leh­del­le.

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on yh­ty­mä tai osa­ke­yh­tiö, va­li­taan kuu­lu­taan­ko ikä­vaa­ti­muk­sen pii­riin tai  yh­tei­sös­sä on vä­hin­tään yksi yli 18- vuo­ti­as osal­li­nen joka har­joit­taa itse maa- ja/tai puu­tar­ha­ta­lout­ta, sekä va­li­taan alas­veto­va­li­kos­ta hen­ki­lön nimi. 

Näy­töl­tä löy­dät myös tuki­ha­ke­muk­sen täyt­tö­oh­jeet va­sem­mas­ta ylä­kul­mas­ta.

Kuvakaappaus Vipusta, Tuenhakijan valintaKuva 2. Tuenhakijan valita

Hakemustiedot

Tu­kien ha­ke­mi­nen ja eläin­tie­dot il­moi­te­taan Ha­ke­mus -väli­leh­del­lä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Mi­kä­li haet sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea,  va­lit­se ras­til­la joko

  • Haen sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen en­nak­koa ja lo­pul­lis­ta tu­kea tai
  • Haen vain sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen lo­pul­lis­ta tu­kea.

Va­lit­se myös Pel­lon­hal­lin­ta -koh­taan joko:

  • Il­moi­tan vä­hin­tään 5 heh­taa­rin pel­to­ala­tie­dot vii­meis­tään 15.6.2022 tai
  • Käy­tän las­ken­nal­li­se­na pel­to­a­la­na 5 heh­taa­ria, kos­ka yh­tei­sön osal­li­sel­la on ol­lut hal­lin­nas­saan vuo­den 2007 tuki­ha­ke­muk­ses­sa il­moi­tet­tua vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­toa vä­hin­tään 3 heh­taa­ria tai mi­nul­le on vuon­na 2007 myön­net­ty poik­keus­lupa pel­to­ala­vaa­ti­muk­ses­ta.
  • Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on yh­tei­sö, voi yh­tei­sö käyt­tää mää­räys­val­taa käyt­tä­vän osal­li­sen pel­to­pin­ta-alaa. Ras­ti täl­löin vaih­to­ehto: Tu­kea ha­ke­van yh­tei­sön mää­räys­val­taa käyt­tä­väl­lä osal­li­sel­la on hal­lin­nas­saan vä­hin­tään 5 heh­taa­ria pel­toa. Li­säk­si  il­moi­ta alas­veto­va­li­koil­la ky­sei­sen osal­li­sen nimi ja tila­tun­nus.

Kun olet teh­nyt kaik­ki va­lin­nat ak­ti­voi­tuu Tal­len­na-pai­ni­ke. Tal­len­na.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakemustiedot 2022 -välilehdestäKuva 3.Haen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea

Pohjoisen kotieläintuen ennakko

Mi­kä­li haet poh­joi­sen koti­e­läin­tuen en­nak­koa nau­dois­ta, uu­his­ta ja/tai ku­tuis­ta ja tuen­ha­ki­ja­na on luon­nol­li­nen hen­ki­lö, ras­ti­te­taan ha­ke­mi­nen seu­raa­vas­ti: haen kan­sal­li­sen koti­e­läin­tuen en­nak­koa nau­dois­ta ja/tai ku­tuis­ta ja/tai uu­his­ta ja il­moi­tan vä­hin­tään 5 heh­taa­rin pel­to­ala­tie­dot vii­meis­tään 15.6.2022. 

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on yh­ty­mä tai osa­ke­yh­tiö, ras­ti­te­taan ha­ke­mi­nen erik­seen eläin­la­jeit­tain ja -ryh­mit­täin seu­raa­vas­ti; haen kan­sal­lis­ta koti­e­läin­tu­kea nau­dois­ta ja/tai uu­his­ta/ku­tuis­ta,  ras­ti­te­taan kah­des­ta pel­lon hal­lin­taa kos­ke­vas­ta vaih­to­eh­dos­ta toi­nen: Il­moi­tan vä­hin­tään 5 heh­taa­rin pel­to­ala­tie­dot vii­meis­tään 15.6.2022 tai tu­kea ha­ke­van yh­tei­sön osal­li­sel­la on hal­lin­nas­saan vä­hintään 5 heh­taa­ria vil­je­lyk­seen so­vel­tu­vaa pel­toa. Li­säk­si  il­moi­te­taan alas­veto­va­li­koil­la ky­sei­sen osal­li­sen nimi ja tila­tun­nus.

Va­lit­se seu­raa­vak­si eläin­ryh­mä (esim.  emo­leh­mä­hie­hot 8-24 kk tai ku­tut yli 12 kk) jol­le tu­kea haet, va­lit­se mak­su­pe­rus­teek­si joko  edel­li­sen vuo­den  eläin­mää­rä tai muut­tu­nut eläin­mää­rä  (tuo­tan­to aloi­tet­tu, alen­tu­nut tai laa­jen­tu­nut). Huom! tuen ha­ke­mi­nen tal­len­tuu vas­ta sen jäl­keen kun olet va­lin­nut eläin­ryh­män. Jos eläin­mää­rä on muut­tu­nut, va­lit­se ala­veto­va­li­kos­ta oi­kea syy muut­tu­neel­le eläin­mää­räl­le, sekä il­moi­ta ar­vi­oi­tu eläin­mää­rä.

Huom! Mi­kä­li tuo­tan­to on aloi­tet­tu tai mer­kit­tä­väs­ti laa­jen­tu­nut, sii­tä pi­tää toi­mit­taa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le sel­vi­tys. Sel­vi­tys­tä ei voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti.

Kuvakaappaus Vipusta, nautojen valintaKuva 4. Pohjoiset kotieläintuet naudoille -valinta

Kuvakaappaus Vipusta, kuttujen ja uuhien valintaKuva 5. Kuttujen ja uuhien -valinta

Yhteenveto ja lähetys

En­nen lä­het­tä­mis­tä, anna oi­ke­an­muo­toi­se­na säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jo­hon ha­lu­at lä­he­tet­tä­vän säh­köi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vän vah­vis­tus­vies­tin. Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu vas­ta säh­kö­pos­ti­o­soit­teen täy­den­tä­mi­sen jäl­keen. Lisä­tie­dot -kent­tään voi tar­vit­ta­es­sa an­taa lisä­tie­to­ja.

Kuvakaappaus Vipusta, lähetä käsiteltäväksiKuva 6. Yhteenveto ja lähetys -osio

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa kaik­ki tal­len­ne­tut tie­dot ja tu­los­taa ha­ke­mus­tie­dot pai­na­mal­la Tu­los­ta yh­teen­veto. Tar­vit­ta­es­sa voit myös tu­los­taa ha­ke­mus­tie­dot esi­kat­se­lu­nä­ky­mään en­nen lä­het­tä­mis­tä. Teks­ti ”esi­kat­se­lu­ver­sio” ker­too, ett­ei ha­ke­mus­ta ole vie­lä lä­he­tet­ty kä­si­tel­täväksi.

Kuvakaappaus Vipusta, Tulosta yhteenvetoKuva 7. Tulosta yhteenveto -valinta

Kuvakaappaus Vipusta, hakemustulosteen esikatseluversioKuva 8.Yhteenvetotulosteen esikatseluversio

Kun ha­ke­mus­tie­dot on tar­kas­tet­tu, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si  -pai­nik­keel­la.

Kuvakaappaus Vipusta, Lähetä hakemus käsiteltäväksiKuva 9. Lähetä hakemus käsiteltäväksi

Ha­ke­muk­sen lä­he­tyk­sen voi tar­vit­ta­es­sa pe­ruut­taa Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä haku­ajan puit­teis­sa. Muis­tat­han lä­het­tää ha­ke­muk­sen uu­del­leen mah­dol­li­sen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

Kuvakaappaus Vipusta , Hakemuksen peruuttaminenKuva 10. Hakemus on mahdollista peruuttaa Peruuta lähetys -painikkeesta

Kun olet lä­het­tä­nyt ha­ke­muk­sen, voit tu­los­taa yh­teen­ve­don Tu­los­ta yh­teen­veto -lin­kis­tä. Siel­tä au­ke­aa PDF-tu­los­te ha­ke­muk­ses­ta, jos­sa on li­säk­si näh­tä­vil­lä aika­lei­ma on­nis­tu­nees­ta pa­lau­tuk­ses­ta. Tämä tu­los­te toi­mii to­sit­tee­na ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä ja sen voi tal­len­taa omal­le ko­neel­le tai tu­los­taa pa­pe­ril­le.

Kuvakaappaus Vipusta, hakemustuloste kun hakemus on lähetettyKuva 11. Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn

Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­on­ti -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Siel­lä Ha­ke­muk­set ja il­moi­tuk­set-koh­das­ta voit tar­kis­taa, että kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien en­na­kon ha­ke­muk­se­si on pa­lau­tet­tu ti­las­sa. Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen saat myös säh­kö­pos­tii­si kuit­tauk­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Kuvakaappaus Vipusta, etusivun hakemukset ja ilmoitus osioKuva 12. Etusivun hakemukset ja ilmoitukset -osiossa näet hakemuksen tilanteen