Vipu-ohje: Kansallisten kotieläintukien haku 2023

Julkaisupäivä: 9. helmikuuta 2023

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Tukien hakeminen.

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

Poh­joi­nen koti­e­läin­tuki naudoista, uuhista ja kutuista.  En­nak­koa ja lopullista tukea ha­e­taan vii­meis­tään 2.3.2023 klo 23:59. 

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu tuki: Vii­te­mää­rään pe­rus­tu­va tuki. En­na­kon ja lo­pul­li­sen tuen haku vii­meis­tään 2.3.2023 klo 23:59.

1. Kansallisten kotieläintukien hakeminen Vipupalvelussa

Eläintukia haet Vipu-palvelun Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­keen kaut­ta. 

 Kuvakaappaus Vipusta: Hae tukia ja jätä ilmoituksia kohdan valinnasta.

Kuva 1. Valitse Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta

Etu­si­vun ylä­pal­kin pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään.
Valitse Kansallisten kotieläintukien haku.

 Kuvakaappaus Vipusta: Valitse Kansallisten kotieläintukien haku

Kuva 2. Valitse asioinnin etusivulta Kansallisten kotieläintukien haku

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Ha­ke­mus­tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys.

2. Hakijan tiedot

Ha­ki­jan tie­dot -väli­leh­del­lä va­li­taan oi­kea tuen­ha­ki­ja alasvetovalikosta. Vaih­to­eh­dot riip­pu­vat ti­lan osal­li­sis­ta (luon­nol­li­nen hen­ki­lö, yh­ty­mä, osa­ke­yh­tiö).

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on luon­nol­li­nen hen­ki­lö, va­li­taan alas­veto­va­li­kos­ta ai­no­as­taan oi­kea hen­ki­lö, tal­len­ne­taan ja siir­ry­tään seu­raa­val­le Ha­ke­mus-väli­leh­del­le.

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on muu yhteisö tai osa­ke­yh­tiö, va­li­taan kuu­lu­taan­ko ikä­vaa­ti­muk­sen pii­riin tai yh­tei­sös­sä on vä­hin­tään yksi yli 18- vuo­ti­as osal­li­nen, joka har­joit­taa itse maa- ja/tai puu­tar­ha­ta­lout­ta, sekä va­li­taan alasvetovalikosta hen­ki­lön nimi. 

Näy­töl­tä löy­dät myös tuki­ha­ke­muk­sen täyt­tö­oh­jeet va­sem­mas­ta ylä­kul­mas­ta.

Kuvakaappaus Vipusta: Hakijan valinta -kohta.

 Kuvakaappaus Vipusta: Yhteisö hakijan valinta.

Kuva 3. Tuenhakijan valita

3. Hakemustiedot

Tu­kien ha­ke­mi­nen ja eläin­tie­dot il­moi­te­taan Ha­ke­mus -väli­leh­del­lä.

 Kuvakaappaus Vipusta: Tukien hakeminen ja tukirastien valinta.Kuva 4. Tuen hakeminen

4. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Mi­kä­li haet sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea,  va­lit­se ras­til­la joko

 • Haen sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen en­nak­koa ja lo­pul­lis­ta tu­kea tai
 • Haen vain sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen lo­pul­lis­ta tu­kea.

Va­lit­se myös Maatalousmaan hallinta -koh­taan joko:

 • Il­moi­tan vä­hin­tään viisi maataloushehtaaria tämän vuoden tukihakemuksella tai
 • Käy­tän las­ken­nal­li­se­na maatalousmaa-alana viittä heh­taa­ria, kos­ka
  • yh­tei­sön osal­li­sel­la on ol­lut hal­lin­nas­saan viljelykseen soveltuvaa peltoa vähintään kolme hehtaaria vuonna 2007  tai
  • minulle on myönnetty poikkeuslupa peltoalavaatimuksesta vuonna 2007
 • Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on yh­tei­sö, voi yh­tei­sö käyt­tää mää­räys­val­taa käyt­tä­vän osal­li­sen pel­to­pin­ta-alaa. Ras­ti täl­löin vaih­to­ehto:
  • Tu­kea ha­ke­van yh­tei­sön mää­räys­val­taa käyt­tä­väl­lä osal­li­sel­la on hal­lin­nas­saan vä­hin­tään viisi heh­taa­ria maatalousmaa-alaa. Li­säk­si il­moi­ta alas­veto­va­li­kol­la ky­sei­sen osal­li­sen nimi ja tila­tun­nus.

Kun olet teh­nyt kaik­ki va­lin­nat ak­ti­voi­tuu Tal­len­na-pai­ni­ke.

 Kuvakaappaus Vipusta: Haen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea.Kuva 5. Haen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea

5. Pohjoinen kotieläintuki

Mi­kä­li haet poh­joi­sta koti­e­läin­tukea nau­dois­ta, uu­his­ta tai ku­tuis­ta ja tuen­ha­ki­ja­na on luon­nol­li­nen hen­ki­lö, ras­ti­te­taan joko haen ennakkoa ja lopullista tukea tai haen vain lopullista tukea. Seuraavaksi rastitetaan eläinryhmät, ja niiden hakuperusteet vain, mikäli haetaan ennakkoa.

 Kuvakaappaus Vipusta: Valitse haetko ennakkoa ja lopullista tukea vai ainoastaa lopullista tukea Pohjoisista naudoista.Kuva 6. Valitse haetko ennakkoa ja lopullista tukea vain ainoastaa lopullista tukea

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on yh­ty­mä tai osa­ke­yh­tiö, ras­ti­te­taan ha­ke­mi­nen seu­raa­vas­ti; haen kan­sal­lis­ta koti­e­läin­tu­kea nau­dois­ta uu­his­ta tai ku­tuis­ta. Maatalousmaan hal­lin­taa kos­ke­vas­ta vaih­to­eh­dos­ta rastitetaan vain toi­nen: Il­moi­tan vä­hin­tään 5 heh­taa­ria maatalousmaata peltotukihaun loppuun mennessä tai tu­kea ha­ke­van yh­tei­sön osal­li­sel­la on hal­lin­nas­saan vä­hintään 5 heh­taa­ria maatalousmaata. Osal­li­sen nimi ja tila­tun­nus il­moi­te­taan alasvetovalikossa.

Vain jos haetaan tuen ennakkoa, silloin valitaan eläin­ryh­män maksuperuste (KUVA 4a) joko edel­li­sen vuo­den eläin­mää­rä tai muut­tu­nut eläin­mää­rä (tuo­tan­to aloi­tet­tu, alen­tu­nut tai laa­jen­tu­nut). Jos eläin­mää­rä on muut­tu­nut, va­lit­se ala­veto­va­li­kos­ta oi­kea syy muut­tu­neel­le eläin­mää­räl­le, sekä il­moi­ta ar­vi­oi­tu eläin­mää­rä (Kuva 4c). Huom! tuen ennakon ha­ke­mi­nen tal­len­tuu vas­ta sen jäl­keen, kun va­linta on tehty.

Jos haetaan vain lopullista tukea, eläinmäärät saadaan eläinrekistereistä tukia maksettaessa, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa lukumääriä tässä vaiheessa. 

 Kuvakaappaus Vipusta: Valitse eläinmäärän maksuperuste,kun haet ennakkoa.

 Kuvakaappaus Vipusta: Ennakon maksuperuste.
 Kuvakaappaus Vipusta: Ennakon maksuperuste.
Kuva 7. Eläinmäärän maksuperusteen valinta ennakkoa haettaessa

Mi­kä­li tuo­tan­to on aloi­tet­tu tai mer­kit­tä­väs­ti laa­jen­tu­nut, tuen hakijan pi­tää toi­mit­taa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le sel­vi­tys. Sel­vi­tys­tä ei voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti.

5.1. Naudat

 Kuvakaappaus Vipusta: Nautojen valinta pohjoiseen kotieläintukeen. Kuvakaappaus Vipusta: Nautojen valinta pohjoiseen kotieläintukeen.Kuva 8. Pohjoinen kotieläintuki naudoille -valinta

5.2. Uuhet

Haettaessa uuhille pohjoista kotieläintukea, haetaan ennakkoa ja lopullista tai vain tuen lopullista maksua. Vain ennakkoa haettaessa ilmoitetaan eläinryhmien maksuperuste.

Aloittavan tilan hakeminen ilmoitetaan hakemuksella eikä enää erillisellä lomakkeella.

 Kuvakaappaus Vipusta: Uuhien pohjoisen tuen valinta sekä aloittavan uuhitilan valinta.Kuva 9. Uuhien pohjoisen tuen sekä aloittavan uuhitilan valinta

5.3. Kutut

Haettaessa kutuille pohjoista kotieläintukea, haetaan ennakkoa ja lopullista tai vain tuen lopullista maksua. Vain ennakkoa haettaessa ilmoitetaan eläinryhmien maksuperuste.

Kutunmaidon tuotanto ilmoitetaan hakemuksen liitteellä kutunmaidon tuotantosopimus tai ilmoitetaan hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero. Hakemuksen pystyy lähettämään ilman näitä, mutta tukea ei makseta ennen niiden toimittamista.

 Kuvakaappaus Vipusta: Kuttujen valinta.tai

 Kuvakaappaus Vipusta: Kutunmaidon valinta.Kuva 10. Kuttujen pohjoisen tuen ja kutunmaidon tuotannon valinta

6. Yhteenveto ja lähetys

En­nen lä­het­tä­mis­tä, anna oi­ke­an­muo­toi­se­na säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jo­hon ha­lu­at lä­he­tet­tä­vän säh­köi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vän vah­vis­tus­vies­tin. Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu vas­ta säh­kö­pos­ti­o­soit­teen täy­den­tä­mi­sen jäl­keen. Lisä­tie­dot -kent­tään voi tar­vit­ta­es­sa an­taa hakemukseen lisä­tie­to­ja.

 Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenveto ja lähetys -osio.Kuva 11. Yhteenveto ja lähetys -osio

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa kaik­ki tal­len­ne­tut tie­dot ja tu­los­taa ha­ke­mus­tie­dot pai­na­mal­la Tu­los­ta yh­teen­veto. Tar­vit­ta­es­sa voit myös tu­los­taa ha­ke­mus­tie­dot esi­kat­se­lu­nä­ky­mään en­nen lä­het­tä­mis­tä. Teks­ti ”esi­kat­se­lu­ver­sio” ker­too, ett­ei ha­ke­mus­ta ole vie­lä lä­he­tet­ty kä­si­tel­täväksi.

 Kuvakaappaus Vipusta: Tulosta yhteenveto Kuva 12. Tulosta yhteenveto -valinta

 

 Kuvakaappaus Vipusta: Esikatseluversio tulosteesta.Kuva 13. Yhteenvetotulosteen esikatseluversio

Kun ha­ke­mus­tie­dot on tar­kas­tet­tu, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si  -pai­nik­keel­la.

 Kuvakaappaus Vipusta: Hakemuksen lähettäminen käsiteltäväksi.Kuva 14. Lähetä hakemus käsiteltäväksi

Ha­ke­muk­sen lä­he­tyk­sen voi tar­vit­ta­es­sa pe­ruut­taa Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä haku­ajan puit­teis­sa. Muis­tat­han lä­het­tää ha­ke­muk­sen uu­del­leen mah­dol­li­sen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

 Kuvakaappaus Vipusta: Hakemuksen peruuttaminen ja sen muokkaminen.Kuva 15. Hakemus on mahdollista peruuttaa Peruuta lähetys -painikkeesta

Kun olet lä­het­tä­nyt ha­ke­muk­sen, voit tu­los­taa yh­teen­ve­don Tu­los­ta yh­teen­veto -lin­kis­tä. Siel­tä au­ke­aa PDF-tu­los­te ha­ke­muk­ses­ta, jos­sa on li­säk­si näh­tä­vil­lä aika­lei­ma on­nis­tu­nees­ta pa­lau­tuk­ses­ta. Tämä tu­los­te toi­mii to­sit­tee­na ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä ja sen voi tal­len­taa omal­le ko­neel­le tai tu­los­taa pa­pe­ril­le.

 Kuvakaappaus Vipusta: Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn tieto tulosteella.Kuva 16. Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn tieto tulosteella

 Kuvakaappaus Vipusta: Hakemus lähetetty käsiteltäväksi.Kuva 17. Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn

Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Palaa etusivulle -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Siel­lä Ha­ke­muk­set ja il­moi­tuk­set-koh­das­ta voit tar­kis­taa, että kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien ha­ke­muk­se­si on pa­lau­tet­tu ti­las­sa. Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen saat myös säh­kö­pos­tii­si kuit­tauk­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

 Kuvakaappaus Vipusta: Etusivun hakemukset ja ilmoitukset osiossa näet lähetetyn hakemuksen tai sen tilan, jos olisikin vielä luonnoksena.Kuva 18. Etusivun hakemukset ja ilmoitukset -osiossa näet hakemuksen tilanteen