Sopimusehdot: Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoa koskeva ympäristösopimus 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoa koskeva ympäristösopimus (jäljempänä sopimus) on alkuperäiskasvien geneettiseen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen tähtäävä ympäristösopimus.

Sopimuksen hakija (jäljempänä hakija) voi saada korvausta tekemällä sopimuksen yhden tai useamman alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitämisestä.

Sopimus voidaan tehdä nurmi- ja rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden,
öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiaislajikkeiden, vanhojen kauppalajikkeiden ja vanhojen kauppalajikkeiden muuntuneiden kantojen ylläpidosta.

Alkuperäiskasvilajikkeen on oltava Suomen kansallisessa kasvilajikeluettelossa. Lisää tietoa alkuperäiskasvilajikkeiden rekisteröimisestä löydät Ruokaviraston sivulla Maatiaiskasvit ja muut alkuperäiskasvit.

Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset, päällekkäisen maksun estäminen tai perustasoa koskevat muutokset sitä edellyttävät. Jos korvauksen saaja ei hyväksy tällaista mukautusta, hänellä on oikeus luopua sopimuksesta ilman takaisinperintää.

1. Sopimuskausi

Sopimuskauden pituus on viisi vuotta. Sopimuskausi alkaa 1.5. sinä vuonna, kun sopimusta haetaan ja päättyy 30.4.

Vuosina 2019–2022 alkaneet sopimukset

Nämä sopimusehdot koskevat myös niitä vuosina 2019–2022 alkaneita sopimuksia, jotka ovat yhä voimassa. Sopimukset päättyvät, kun sopimuksen alkuperäinen viiden vuoden sopimuskausi päättyy.

2. Hakija

Sopimuksen tekevät hakija ja se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus), jonka toimialueella hakijan maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, toimivaltainen on se viranomainen, jonka toimialueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Hakija voi olla

  • luonnollinen henkilö
  • oikeushenkilö tai
  • luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä.

Hakijan on oltava sopimusvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotias voi hakea sopimusta, jos hän on solminut avioliiton, harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos maa- ja puutarhataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että vähintään yksi viljelijä, yhteisön jäsen, osakas tai yhtiömies täyttää ikää koskevan vaatimuksen.

3. Sopimuksen hakeminen

Sopimuksen hakemiseen tarvitaan tilatunnus. Sopimusta haetaan Ruokaviraston lomakkeella 214 viimeistään 18.6.2024. Lomake on palautettava siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella hakijan maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, lomake on palautettava siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava liitteenä jäljennös Ruokaviraston antamasta lajikkeen ylläpitopäätöksestä.

Maatalousmaan ilmoittaminen

Hakijan on ilmoitettava kaikki hallinnassaan oleva maatalousmaa Vipu-palvelussa peltotukien haun 2024 loppuun mennessä. Jos hakija ei hae maatalousmaalle tukea, hakijan on ilmoitettava hallinnassaan oleva maatalousmaa lomakkeella 102A kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltotukien haun 2024 loppuun mennessä. Jos hakijalla ei ole hallinnassaan maatalousmaata, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

4. Vuosittaisen maksun hakeminen

Sopimuksen maksua on haettava vuosittain Ruokaviraston lomakkeella 214. Lomake on palautettava ELY-keskukseen viimeistään 18.6.2024.

Sopimus puretaan, jos sopimuksen vuosittaista maksua ei haeta, paitsi jos maksun hakematta jättäminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että maksettavan korvauksen määrä sopimusvuodelta on vähintään 100 euroa.

5. Korvauksen määrä ja maksaminen sopimuksesta

Korvausta maksetaan 400 euroa vuodessa jokaisesta ylläpidettävästä kasvilajikkeesta.

6. Sopimusehdot

Korvausta saadakseen hakijan on noudatettava sopimuksen ehtoja.

Sopimus tehdään yhdestä tai useammasta alkuperäiskasvilajikkeesta.

Hakijan ylläpitämän alkuperäiskasvilajikkeen on oltava rekisteröity Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon.

Sopimus voidaan tehdä nurmi- ja rehukasvien, viljakasvien, juurikkaiden, siemenperunoiden,
öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten maatiaislajikkeiden, vanhojen kauppalajikkeiden ja vanhojen kauppalajikkeiden muuntuneiden kantojen ylläpidosta.

Hakijan pitää varastoida ja säilyttää vähintään kahden hehtaarin kylvämiseen tarvittava määrä alkuperäiskasvilajikkeen kylvökelpoista siementä maatilalla. Siemenen ylläpitoerä on muodostettava mahdollisimman hyvälaatuisesta siemenestä ja se on uusittava erän loppuessa tai siemenen itävyyden alentuessa.

Hakijan on ylläpidettävä lajiketta viljelijän tavanomaisesti käyttämin menetelmin. Ylläpitoviljelystä ei tarvitse perustaa joka vuosi. Ylläpidettävästä lajikkeesta voi olla myös muuta tuotantoa, josta korjataan sato myyntiin tai omaa käyttöä varten.

Nurmikasvilajikkeen ylläpitoviljelys saa olla enintään neljä vuotta. Ylläpitoerän lisäksi nurmelta voidaan korjata joko nurmirehusato tai siemensato markkinointitarkoitusta varten.

Hakijan on tehtävä alkuperäiskasvilajikkeen ylläpidosta muistiinpanoja, joista on mahdollista tarkastaa ylläpidon tilanne. Muistiinpanojen on katettava kaikki lisäysmateriaalia edeltävät lajikkeen sukupolvet.

7. Vähimmäistason vaatimukset

Sopimusehtojen lisäksi hakijan on noudatettava kansallista lainsäädäntöä alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjän velvoitteista. Velvoitteista on kerrottu tarkemmin Ruokaviraston sivulla Maatiaiskasvit ja muut alkuperäiskasvit. Puutteet näiden velvoitteiden noudattamisessa saattavat aiheuttaa seuraamuksia maksettavaan korvaukseen.

8. Ehdollisuus

Hakijan on noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia. Ehdollisuusvaatimusten laiminlyönti aiheuttaa seuraamuksia kaikkiin viljelijätukiin. Jos laiminlyönti aiheutuu esimerkiksi maatalousmaahan kohdistuvasta rikkeestä, tukivähennys kohdennetaan pinta-ala- ja eläinperusteisiin tukiin. Ehdollisuuden vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Ehdollisuuden oppaalla.

9. Sopimuksen purkaminen ja takaisinperiminen

ELY-keskus voi purkaa sopimuksen, jos sopimuksen tehnyt tuenhakija tai tuenhakija, jolle sopimus on myöhemmin siirretty, on salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavan seikan tai antanut sellaisesta virheellistä tietoa. Sopimus voidaan purkaa myös, jos sopimuksen haltija rikkoo sopimusehtoja. Jos ympäristösopimus puretaan, sopimuksen perusteella maksettu korvaus on perittävä takaisin koko sopimuskaudelta.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu korvaus peritään takaisin, jos

  • korvauksen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet
  • korvauksensaaja ei ole noudattanut korvauksen ehtoja
  • hän on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut korvauksen myöntämiseen tai maksamiseen
  • korvauksensaaja kieltäytyy avustamasta tarkastuksessa
  • Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.

Tuen takaisinperimisestä päättää korvauksen myöntänyt viranomainen.

Perusteettomasti tai liikaa maksetulle määrälle voidaan periä korkoa maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (1334/2022) 42 §:n mukaan. Perittävälle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen tekemisajankohdasta ja päättyy saatavan suorittamisajankohtaan tai, jos saatava vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen tekemisajankohtaan.

Periminen toimitetaan siinä järjestyksessä mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) on säädetty.

10. Sopimuksen siirtäminen

Jos sopimus siirretään, sopimuksen vastaanottaja voi jatkaa sopimusta sen jäljellä olevan voimassaoloajan, jos hän täyttää sopimuksen ehdot.

Sopimuksen siirtämistä on haettava 15 työpäivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä toimittamalla lomake 160 ELY-keskukseen.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen.

Sopimuksen hakeminen voi estyä tai sopimuksen maksun hakeminen voi vähentyä sopimuskauden aikana ylivoimaisen esteen vuoksi. Vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä pitää toimittaa ELY-keskukseen 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

Jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen este, korvausta ei peritä takaisin.

12. Hakijan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Hakijan on viipymättä ilmoitettava korvauksen myöntäneelle ELY-keskukselle sellaisesta korvauksen saajaa tai tuettavaa toimintaa koskevista olosuhteiden muutoksista, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään tai aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen tai lakkauttamisen. Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toiselle viljelijälle tai kasvilajikkeen ylläpidon lopettaminen.

Hakija on velvollinen antamaan korvauksen myöntävälle ELY-keskukselle korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat oikeat ja riittävät tiedot.

Hakijan on säilytettävä korvauksen ehtoihin liittyvät muistiinpanot ja todistukset vähintään neljän vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä.

13. Tietojen toimittaminen ja tuen julkisuus

Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus saada tuensaajalta tukien seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia varten tarpeelliset selvitykset ja seurantatiedot.

Lisäksi EU-lainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltion on julkaistava hakupalvelussa tiedot tuensaajalle Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetuista tuista mukaan lukien yksityishenkilöiden tukitiedot. Tietojen toimittamisesta ja tukien julkisuudesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Maataloushallinnon rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen.

14. Sopimuksesta luopuminen

Hakija voi luopua sopimuksesta, jos tilalla on hyväksytty ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde.

Ilmoitus sopimuksesta luopumisesta on tehtävä kirjallisesti ELY-keskukseen 15 työpäivän kuluessa siitä, kun korvauksen saajan tai hänen oikeudenomistajansa on mahdollista tehdä tässä tarkoitettu ilmoitus.

Jos korvauksensaaja luopuu sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, uusi vastaava sopimus voidaan jättää tekemättä, kunnes kaksi vuotta on kulunut luopumisesta.

15. Valvonta ja seuraamukset

Sopimusehtojen noudattamisen tarkastamiseksi viranomaisilla on oikeus tehdä hallinnollisia tarkastuksia ja tilalla tehtäviä tarkastuksia.

Valvonnassa tarkastetaan korvauksen ehtojen noudattaminen siten kuin Euroopan unionin ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät.

Korvauksen hakija on velvollinen korvauksetta esittämään tarkastusta tekevälle viranomaiselle kaikki korvaukseen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastajalla on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa korvauksen hakijan korvauksen kohteet sekä muut korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytykset. Tarkastuksessa otetaan kuitenkin huomioon kotirauha.

Jos valvonnassa havaitaan, ettei sopimusehtoja ole noudatettu, korvausta vähennetään tai se jätetään maksamatta.

16. Muutoksenhaku

Hakija voi hakea muutosta sopimus- ja tukipäätökseen tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.