Tukiehdot: Yleinen hehtaarituki 2023

Julkaisupäivä: 14. huhtikuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas

Yleinen hehtaarituki on tarkoitettu maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasvien viljelyyn tukialueilla C2-C4 ja C-alueen saaristo.

1. Tuen hakeminen

Voit hakea yleistä hehtaaritukea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa. Lue lisää tuen hakemiseen liittyvistä asioista Peltotukioppaan luvusta Peltotukien hakeminen.

2. Tuen määrä

Tuen maksun perusteet

Yleistä hehtaaritukea maksetaan tilasi korvauskelpoisista peltolohkoista ja jotka sijaitsevat tukialueella C. Pienin kasvulohko, josta korvausta maksetaan, on 0,05 hehtaaria.

Tukea ei makseta alasta, jossa viljelykasvin juuret eivät ole yhteydessä maaperään.

Tukiyksikkökerroin

Yleiseen hehtaaritukeen liittyy pinta-alarajoite. Tämän takia tukeen on asetettu tukiyksikkökerroin. Tukiyksikkökerrointa muutetaan, jos tuen myöntämisen perusteena olevien tukiyksiköiden määrä ylittyy. Tänä vuonna tukiyksikkökerroin on alustavasti 1,00.

Tukitasot

Kasvien tukitaso vaihtelee tukialueittain. Tukea maksetaan tuottaville aloille enintään seuraavasti:

Kasvi

Tukialue

euro/ha

Maatalous-, puutarha- ja peltokasvit

C2

10

Maatalous-, puutarha- ja peltokasvit

C2 pohjoinen ja tukialueiden C saaristoalueet

20

Maatalous-, puutarha- ja peltokasvit

C3

30

Maatalous-, puutarha- ja peltokasvit

C4

55

Tukialueet löytyvät ruokavirasto.fi -sivulta Tuki- ja kohdentamiskartta.

Tukea ei makseta peltoaloille, jotka on ilmoitettu kasvimaana, kesantona, monimuotoisuuskasvina, suojakaistana, suojavyöhykkeenä, ympäristösopimusalana, luonnonlaidun tai -niittyalana tai luonnonhoitonurmena Tukialueilla C3 ja C4 tukea ei myöskään makseta vehnän ja mallasohran viljelyaloille eikä pohjoista hehtaaritukea saavien kasvien aloille avomaanvihanneksia lukuun ottamatta.

3. Tukiehdot

Hakijan ikävaatimus

Hakijan tai hänen puolisonsa tulee olla 31.12.2022 vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos hän on solminut avioliiton, harjoittaa maataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempansa kanssa tai ikävaatimuksesta poikkeamiseen on erityinen syy. Jos maataloutta harjoitetaan useamman viljelijän toimesta tai yhteisömuodossa, vähintään yhden osallisen on täytettävä ikävaatimus. Ikäehto ei koske julkisyhteisöjä.

Ympäristöehdot

Noudata osaa ehdollisuuden eli hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Vaatimukset koskevat sängenpolttoa, vesistöjen varrella sekä kaltevilla mailla olevia suojakaistoja, maisemapiirteiden säilyttämistä, puiden leikkaamista sekä hukkakauran ja jättiputken torjuntaa.

Tarkemmat tiedot näistä löydät Ehdollisuuden oppaasta.

Maatalousmaa ja maataloustoiminta

Huolehdi maatalousmaan viljelykunnosta ja harjoita maataloustuotteiden tuottamista. Vaaditut toimet vaihtelevat ilmoitetun kasvin mukaan. Lue lisää vaatimuksista Peltotukioppaan luvuista Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot ja Maataloustoiminta.

Vähimmäisala ja alan hallinta

Sinulla tulee olla vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata. Vähimmäisalaan luetaan mukaan 0,01 hehtaaria ja sitä suuremmat lohkot. Maatalousmaan on oltava hallinnassasi viimeistään 15.6.2023 ja koko kasvukauden ajan.

Korvauskelpoisuus

Tukea voidaan maksaa vain aloista, joilla on korvauskelpoisuus. Lisää korvauskelpoisuuden määräytymisestä sekä hakemisesta kerrotaan Peltotukioppaan luvussa Peruslohkon korvauskelpoisuus.