Hallinnolliset tarkastukset

Kaikki tukihakemukset tarkastetaan hallinnollisesti. Hallinnollisia tarkastuksia tehdään kunnissa ja ELY-keskuksissa. Hallinnollisella tarkastuksella tarkoitetaan sellaista tukihakemuksen sisältävien tietojen tarkastamista, jota tehdään ns. ”työpöytätyönä”. Hallinnollista tarkastusta ovat myös tietojärjestelmistä tehtävät automaattiset ristiintarkastukset. Näissä ristiintarkastuksissa verrataan muun muassa tietojärjestelmissä jo olevia tietojasi tukihakemuksella ilmoittamiisi tietoihin. Hallinnollinen tarkastus tehdään tietyissä tapauksissa myös paikan päällä maatilalla.

Hallinnollisena valvontana tarkistetaan esimerkiksi:

  • oletko aktiiviviljelijä
  • oletko palauttanut tukihakemuksesi ajoissa
  • sisältääkö hakemuksesi vaaditut liitteet
  • osa ehdollisuuden vaatimuksista.

Tukiin voi aiheutua seuraamuksia, jos hallinnollisessa tarkastuksessa havaitaan puutteita tukiehtojen noudattamisessa. Huomioi, että voit tietyissä tilanteissa muuttaa hakemustasi peltotukien muutosaikana ja välttyä seuraamuksilta.

Hallinnolliset tarkastukset eläintuissa

Tukiehtojen noudattamista valvotaan kaikilla tiloilla hallinnollisesti. Hallinnollisessa valvonnassa tarkastellaan tukihakemuksiin ja eläinrekistereihin ilmoitettuja tietoja sekä verrataan niitä keskenään.

Nauta-, lammas- ja vuohitilat

Hallinnollisesti tarkastetaan kaikkien eläinten eläinrekisteriin ilmoitetut tiedot. Eläin, jonka tulo- tai poistoilmoituksessa on virhe, tai jonka rekisteri-ilmoitus on tehty myöhässä, aiheuttaa seuraamuksia hakemaasi tukeen.  Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen kohdalla tarkastetaan hallinnollisesti myös sopimusehtojen noudattamista. Tilavalvonnassa todettu tilanne voi siis muuttua hallinnollisten tarkastusten vuoksi.

Lisäksi eläinten hyvinvointikorvaukseen ja alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimukseen saattaa kohdistua hallinnollinen valvonta, jos eläinsuojelutarkastuksessa on havaittu tuen perustana olevan eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistason tai eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteen tukiehtojen noudattamatta jättäminen.

Sikatilat

Hallinnollisesti tarkastetaan eläinrekisteriin tehdyt eläinmääräilmoitukset sekä eläinten hyvinvointikorvauksen tukivuoden ilmoitetut toteutuneet eläinmäärät. Lisäksi tarkastetaan teuraseläinten teuraseläinraporteilla olevat eläinmäärät ja niistä ilmoitetut eläinmäärät. Jos eläinmäärissä havaitaan eroa, maksettavaan tukeen kohdistuu seuraamus. Tilavalvonnassa todettu tilanne voi siis muuttua eläinrekisteri-ilmoitusten tarkastamisen vuoksi.

Lisäksi eläinten hyvinvointikorvaukseen saattaa kohdistua hallinnollinen valvonta, jos eläinsuojelutarkastuksessa on havaittu eläinten hyvinvointikorvauksen perustana olevan eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistason tai toimenpiteen tukiehtojen noudattamatta jättäminen.

Hevoset

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen kohdalla tarkastetaan hallinnollisesti sopimusehtojen noudattamista. Tilavalvonnassa todettu tilanne voi siis muuttua hallinnollisten tarkastusten vuoksi.

Lisäksi alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimukseen saattaa kohdistua hallinnollinen tarkastus, jos eläinsuojelutarkastuksessa on havaittu tuen perustana olevan eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistason noudattamatta jättäminen.

Siipikarjatilat

Hallinnollisesti tarkastetaan eläinten hyvinvointikorvauksen teuraseläinten teuraseläinraporteilla olevat eläinmäärät ja ilmoitetut eläinmäärät. Jos eläinmäärissä havaitaan eroa, maksettavaan tukeen kohdistuu seuraamus.

Eläinten hyvinvointikorvaukseen ja alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimukseen saattaa kohdistua hallinnollinen tarkastus, jos eläinsuojelutarkastuksessa on havaittu tuen perustana olevan eläinsuojelulainsäädännön vähimmäistason tai eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteen tukiehtojen noudattamatta jättäminen.

Peltolohkorekisterin ristiintarkastus

Kaikki pinta-alan perusteella maksettavat tuet perustuvat Peltolohkorekisterissä olevaan peruslohkon pinta-alaan. Jotta rekisteri pysyy ajan tasalla, kaikkien peruslohkojen rajaus tarkastetaan muutaman vuoden välein uusien ilmakuvien avulla. Alueet kuvataan kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti. Tarvittaessa rajoihin tehdään korjauksia.

Kaikkiin ilmakuvausalueella oleviin peruslohkoihin tehdään kuvausvuonna ristiintarkastus. Ristiintarkastus tarkoittaa, että ilmoittamaasi pinta-alaa verrataan uuden ilmakuvan perusteella rajattuun peruslohkon pinta-alaan. Ristiintarkastus tehdään lisäksi uusille peruslohkoille ja sellaisille peruslohkoille, joiden rajaukseen olet tehnyt muutoksia peltotukien haussa. Pienet korjaukset tehdään tietojärjestelmissä suoraan, ilman ELY-keskuksen käsittelyä (Hallinnon suora leikkaus). Suuremmat pinta-alaerot tai epäselvät lohkot käsitellään ELY-keskuksessa.

Ristiintarkastus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä ja keväällä. Syksyn ristiintarkastus kohdistuu kuluvan vuoden, ja kevään ristiintarkastus edellisen vuoden tukihakemukseen. Esimerkiksi keväällä 2024 ristiintarkastus koskee vuoden 2023 tukihakemuksessa ilmoitettuja aloja.

Lohkoja viedään ELY-keskusten käsiteltäväksi pääasiassa kolmesta syystä:

  • Peruslohkon raja on väärässä kohdassa, esimerkiksi tien päällä tai metsän puolella. Näillä lohkoilla ei yleensä tarvitse käydä maastossa, vaan peruslohkon raja korjataan oikeaan kohtaan uusimman ilmakuvan perusteella. Lohkon pinta-ala voi kasvaa tai pienentyä.
  • Peruslohkon alassa on mukana alaa, joka ilmakuvan perusteella ei näytä maatalousmaalta. ELY-keskus käy tarkastamassa tällaiset lohkot maastossa ja peruslohkon rajaus tehdään ELY-keskuksen mittausten mukaisesti. Maastokäynnin aiheuttaa myös esimerkiksi lohkon poikki kulkeva tie, jos sitä ei ole poistettu peruslohkon pinta-alasta.
  • Peruslohko on päällekkäin toisen peruslohkon kanssa.

Hallinnon suora leikkaus

Hallinnon suoralla leikkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tukihakemuksella ilmoittamastasi alasta vähennetään ristiintarkastuksessa havaittu pinta-alaero automaattisesti peltolohkorekisterin päivityksessä muodostuneiden pinta-alojen perusteella. Näitä lohkoja ei käsitellä ELY-keskuksessa. Hallinnon suora leikkaus tehdään silloin, kun pinta-alaero on tilallasi kaikissa tuissa korkeintaan kolme prosenttia tai kaksi hehtaaria. Tällöin tukiin kohdistuu leikkaus, mikä tarkoittaa sitä, että tuki maksetaan pienemmän alan (joko ilmoittamasi ala tai peltolohkorekisterissä päivitetty ala) mukaan.

Jos tilallasi on ollut lohkoja ristiintarkastuksen kohteena ja tukiin kohdistuu korkeintaan leikkausta, saat asiasta tekstiviestin. Tekstiviesti ei vaadi sinulta toimenpiteitä, mutta voit halutessasi käydä Vipu-palvelussa katsomassa listauksen lohkoista, joiden pinta-ala on muuttunut. Näet Vipu-palvelussa pinta-alaerot myös kasvulohkokohtaisesti. Yksittäisten lohkojen pinta-ala on voinut pienentyä tai kasvaa. Vipu-palvelussa näytettävältä valvontakartalta voit lisäksi katsoa, mistä kohdista peruslohkon rajausta on muutettu. Ilmoittamasi kasvulohkojen rajat näkyvät kartalla mustalla ja päivitetyt rajat vihreällä. 

Katso videot:

Et saa muutoksista erillistä tekstiviestiä seuraavissa tilanteissa:

  • Jos tilan peruslohkojen yhteenlaskettu pinta-ala on ajantasaistuksen jälkeen suurempi kuin tukihakemuksessa ilmoitettu pinta-ala. Muuttuneet peruslohkorajat saat näissä tapauksissa näkyviin kevään peltotukien haun kartalla, kun valitset tasoksi myös edellisen vuoden peruslohkot.
  • Jos pinta-alaero on suurempi kuin kolme prosenttia tai kaksi hehtaaria. Tila on viety ELY-keskuksen käsiteltäväksi ja tarkastaja on tarvittaessa yhteydessä sinuun.
  • Jos lohkolla on alaa, joka ei ilmakuvan perusteella ole maatalousmaata. Tila on viety ELY-keskuksen käsiteltäväksi ja tarkastaja on tarvittaessa yhteydessä sinuun.

Ympäristökorvauksen hallinnollinen tarkastus

Osa ympäristökorvaukseen liittyvistä tukiehdoista tarkastetaan kunnassa hallinnollisesti. Nämä tarkastukset kohdistuvat tilakohtaisen toimenpiteen valinnaisiin toimenpiteisiin. Ruokavirasto poimii otannalla tarkastettavat tilat. Otannan jälkeen kunta pyytää toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja tekee tarkastuksen. Jos todetaan, että ehtoja ei ole noudatettu, siitä aiheutuu joko huomautus tai 20 % vähennys tilakohtaisen toimenpiteen korvaukseen.

 

Ehdollisuuden vaatimusten hallinnollinen tarkastaminen

Hakemustietojen perusteella voidaan tarkastaa hallinnollisesti joitain ehdollisuuden vaatimuksia, esimerkiksi tuottamattoman alan osuus peltoalasta tai viljelykierron toteutuminen. Jos hakemuksen perusteella vaatimukset eivät täyty, kunta määrittää laiminlyönnistä seuraamuksen. Seuraamuksen suuruus riippuu laiminlyönnin vakavuudesta, laajuudesta ja jatkuvuudesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024