Hakemisen edellytykset 2023

Julkaisupäivä: 4. tammikuuta 2023

↵ Eläintukien hakuopas 2023

Hakija

Hakijalla tarkoitetaan yksittäistä viljelijää, joka on

 • luonnollinen henkilö tai
 • oikeushenkilö tai
 • luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmä. Ryhmän ja sen jäsenien oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä ei vaikuta hakukelpoisuuteen.

Tukea ja korvausta maksetaan hakijan hallinnassa olevalle Suomessa sijaitsevalle maatilalle.

Hakijan ikä eläintuissa

Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias, jotta hän voi saada sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea, eläinten hyvinvointikorvausta, pohjoisia kotieläintukia, korvauksen alkuperäisrotujen kasvattamisesta tai maidon pohjoista tuotantotukea. Eläinpalkkioissa hakijalle ei ole määritetty ylä- tai alaikärajaa.

Alle 18-vuotiaat hakijat

Voit hakea tukea alle 18-vuotiaana, jos

 • puolisosi on yli 18-vuotias
 • harjoitat maataloutta yhdessä vanhempasi kanssa
 • ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä.

Muussa yhteisössä kuin julkisyhteisössä vähintään yhden yhteisönne osallisen on oltava yli 18-vuotias luonnollinen henkilö, joka itse harjoittaa maa- tai puutarhataloutta.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita ja avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneitä henkilöitä, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi (tuloverolaki (1535/1992) 7 §:n 1 ja 3 mom.).

Hakijan maatila

Maatilalla tarkoitetaan kaikkia johtamiasi, saman jäsenvaltion alueella sijaitsevia maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä. Eli saman viljelijän tai samojen viljelijöiden Suomessa viljelemät tuotantoyksiköt (tilat) katsotaan yhdeksi maatilaksi.

Jos viljelijä viljelee useita maataloustoimintaan käytettäviä yksiköitä eri puolilla Suomea ja ne muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden eli ovat viljelijän johdon alaisuudessa, ilmoitetaan näiden yksiköiden tiedot vain yhdellä hakemuksella. Tämä hakemus kattaa kaikki kyseessä olevat yksiköt.

Kansallisissa tuissa maatilalla tarkoitetaan johtamaasi yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitset yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.

Suomessa harjoitettu tuotanto

Tukia maksetaan vain Suomessa harjoitetusta tuotannosta. Viljelijän kansalaisuudella ei ole merkitystä.

Kuka voi hakea tukia?

Tuenhakijalla on oltava asiointioikeudet Vipu-palveluun. Tilan osallisten on valtuutettava joku henkilö jättämään tukihakemus Vipu-palvelussa. Jos et itse jätä tukihakemusta, voit valtuuttaa jonkun muun tekemään sen puolestasi lomakkeella 457. Jos tukea voi hakea vain paperilomakkeella, hakemukseen on liitettävä valtakirja tai kaikkien osallisten on allekirjoitettava hakemus. Voit lukea lisää Vipu-palveluun kirjautumisesta ja valtuuttamisesta osoitteessa ruokavirasto.fi/vipu.

Tiedoksiantovelvollisuus

Ensisijaisen viljelijän on ilmoitettava viranomaisilta tulleista tiedoksiannoista muille tilan osakkaille.

Tukiedellytysten kiertämisen seuraukset

Tukia voidaan alentaa tai jättää maksamatta, jos tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Tällaisena toimenpiteenä voi tulla kysymykseen esim. tuotannon keinotekoinen jakaminen erillisten tuenhakijoiden nimiin, ilmeisenä tarkoituksena kiertää tukiehtoja.

Yritysmuodon muutoksen merkitys

Yritysmuodon muutoksella tarkoitetaan esim. sitä, että luonnolliset henkilöt eli viljelijät aloittavat tuotanto­panoksillaan yhteistoiminnan maatalousyhtymänä, osakeyhtiönä, avoimena yhtiönä tai kommandiittiyhtiönä tai jo olemassa olevan yrityksen yritysmuotoa muutetaan tai tila jaetaan. Viranomaisten on tutkittava tuenhakijana olevien uusien tuottajien muodostaminen, jotta varmistutaan siitä, ettei uusia hakijoita muodosteta tukisääntöjen kiertämiseksi.

Maatilan eläimet ja eläinmäärät

Tukia maksetaan hakijan hallinnassa olevien eläinten perusteella. Tukikohtaisissa ehdoissa on kerrottu tarkemmin eläinmäärien laskennasta.

Varmista, että naudat, lampaat ja vuohet on rekisteröity sille tilatunnukselle, jota käytät hakiessasi. Et voi käyttää hakiessasi asiakastunnukselle tai toiselle omistamallesi tilatunnukselle rekisteröityjä eläimiä. Sikojen, siipikarjan ja hevosten hallinnasta on kerrottu tarkemmin tukikohtaisissa ehdoissa.

Osassa eläintuista on minimieläinmäärä, joka sinulla pitää olla hallinnassasi, jotta voit saada tukea.

Eläintukien ehtona on eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti

Eläintukien saamisen edellytyksenä on eläinten tunnistamisen- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Jos sinulla on nautoja, lampaita, vuohia, sikoja, siipikarjaa tai hevosia, sinun on rekisteröitävä eläinten pitopaikat ja ilmoitettava niihin eläintenpitotoiminnasta sekä pidettävä kirjaa eläinten tapahtumista.

Tarkemmat ohjeet eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä ovat Ruokaviraston verkkosivuilta.

 1. Eläintenpitäjärekisteri
 2. Nautaeläinten merkintä ja rekisteröinti
 3. Lammas- ja vuohieläinten merkintä ja rekisteröinti
 4. Sikojen merkintä ja rekisteröinti
 5. Siipikarjan merkintä ja rekisteröinti
 6. Hevosten merkintä ja rekisteröinti

Pitopaikan rekisteröiminen

Rekisteröi tilasi pitopaikat pitopaikkarekisteriin ennen eläintenpidon aloittamista sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi tai palauttamalla lomakkeen Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee. Pidä pitopaikkarekisterin tiedot ajan tasalla.

Eläinrekisterit ja kirjanpito

Sinun on pidettävä kirjaa eläinlaji- ja pitopaikkakohtaisesti omistuksessasi tai hallinnassasi olevista eläimistä. Et tarvitse erillistä kirjanpitoa, jos teet tapahtumailmoitukset sähköisesti

Säilytä pitopaikan kirjanpitoa (mukaan lukien kaikki sopimukset ja kuitit) vähintään tukivuoden sekä sitä seuraavien 4 kalenterivuoden ajan. Tukien ehdoissa voi olla myös muita säilytysvaatimuksia.

Eläinten tapahtumien ilmoitusajat eläinrekistereihin

 

Nautarekisteri

Lammas- ja vuohirekisteri

Poisto

7 päivää

7 päivää

Osto*

7 päivää

7 päivää

Myynti*

7 päivää

7 päivää

Siirto

7 päivää

7 päivää

Poikiminen

7 päivää**

90 päivää poikimisesta**

Syntymä

7 päivää syntymästä **tai aiemmin, jos siirretään.

90 päivää syntymästä** tai aiemmin, jos siirretään.

Tunnistin

20 päivän iässä tai aiemmin, jos siirretään

90 päivää syntymästä tai aiemmin, jos siirretään

Muut tapahtumat

7 päivää

7 päivää

* Eläinten osto- ja myynti-ilmoitusten on oltava kunnossa eläinpalkkioiden viitepäivinä eli ilmoitusaika saattaa olla lyhyempi.

**Osassa eläintuista poikimisten ja syntymien ilmoitusaika saattaa olla lyhyempi, ks. tarkemmat tukiehdot eläinpalkkiot, eläinten hyvinvointikorvaus, alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus.

Sikojen tunnistus- ja rekisteröintivaatimukset:

 • Sioista on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa pitopaikoittain.
 • Sikojen kuukauden 1. päivien eläinmääräilmoitukset on tehtävä sikarekisteriin vähintään kolme kertaa vuodessa; toukokuussa (tammi – huhtikuu), syyskuussa (touko-elokuu) ja seuraavan vuoden tammikuussa (syys-joulukuu).

Siipikarja ja hevoset:

 • Siipikarjasta ja hevosista on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa pitopaikoittain.

Tunnistimet

Merkitse tilan nautaeläimet, lampaat ja vuohet asianmukaisesti Ruokaviraston hyväksymillä tunnistimilla esimerkiksi korvamerkeillä. Puuttuvilla tai virheellisillä tunnistimilla voi olla vaikutusta tukiin, jos eläimiä ei voida tunnistaa.

Eläimen ostaminen, poistaminen, myyminen toiselle tilalle tai teurastamoon

Et saa siirtää eläimiä pois niiden syntymäpitopaikasta ennen rekisteröintiä. Rekisteröi eläimet aina ennen siirtoa, vaikka ilmoitusaikaa olisi vielä jäljellä. Jos myyt eläimen toiselle tilalle, sekä myyjän että ostajan on tehtävä oma ilmoituksensa tapahtumasta eläinrekisteriin määrätyssä ajassa. Vaatimus koskee myös teurastamoja, joille olet myynyt eläimiä. Myöhästyneet rekisteri-ilmoitukset voivat vaikuttaa saamiesi tukien määrään.

Tilojen välinen eläinkauppa

Tee tilojen välisestä eläinkaupasta sopimus, kuitti tai muu vastaava asiakirja, jossa mainitaan vähintään:

 • yksilöeläimillä eläimen EU-tunnus tai UELN-/rekisterinumero
 • siirtopäivä tilalta toiselle
 • sopimuksen päiväys
 • kaupan osapuolten tilatunnukset
 • onko kyseessä osto vai vuokraus
 • nimet, osoitteet ja allekirjoitukset.

Edellä mainitut sopimukset ja kuitit tarkastetaan valvonnassa. Sopimusten ja kuittien avulla voidaan varmistaa, että pitopaikan kirjanpitoon ja eläinrekistereihin tehdyt merkinnät ovat oikein.

Eläintenpitokiellon vaikutus tukiin

Tuenhakijan, tilan osallisen tai heidän kanssaan yritystoimintaa harjoittavan perheenjäsenen saama eläintenpitokielto vaikuttaa eläinperusteisten tukien myöntämiseen ja maksamiseen. Tukea ei makseta rikoksen tekovuoden ja eläintenpitokiellon päättymisen välisenä ajanjaksona siitä eläinlajista, jota eläintenpitokielto koskee.  Jos eläintukia on maksettu ennen eläintenpitokiellon määräämistä, tuet peritään takaisin rikoksen tekovuodesta lähtien.

Tukien maksaminen keskeytetään ja mahdollinen takaisinperintä aloitetaan vasta, kun eläintenpitokieltoa koskeva tuomio on lainvoimainen. Kun rikosasian käsittelyn on kesken, tukien maksaminen jatkuu normaalisti.