Mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea maksetaan mehiläistalouden harjoittajille toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Tukea maksetaan koko maassa.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos

 • olet rekisteröinyt mehiläisten pitotoiminnan ja mehiläisten pitopaikat  Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin
 • hallitset vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa koko tuotantokauden (1.6.–30.9.) ajan
 • hoidat mehiläisyhteiskuntiasi siten, että pystyt keräämään niistä normaalin sadon tuen myöntämisvuonna.

Tuen määrä

Tukea maksetaan 25 €/mehiläispesä.

Ruokavirasto maksaa tuen yleensä hakuvuoden lokakuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea mehiläistalouden tukea Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 204. Haku on auki vuosittain touko-kesäkuussa.

Tukea haetaan henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Lomakkeet

Tuen valvonta

ELY-keskus tarkastaa vuosittain erikseen määritellyn osan tuen hakijoista.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta tai Ahvenanmaan valtionvirastosta

Säädökset

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (artikla 215)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001 muutoksineen)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (101/2024)
 • Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (163/2023)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022)
 • Ruokaviraston määräys vuoden 2024 mehiläistalouden pesäkohtaisesta tuesta (xx/2024)
Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2024