Hakuohje: Mehiläistalouden tuki 2024

Julkaisupäivä: 14. toukokuuta 2024

Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea maksetaan mehiläistalouden harjoittajille toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea maksetaan koko maassa.

Voit saada tukea, jos

 • olet rekisteröinyt mehiläisten pitopaikat ja tehnyt mehiläisten eläintenpitoilmoituksen Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin
 • hallitset vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa koko tuotantokauden (1.6.–30.9.2024) ajan
 • hoidat mehiläisyhteiskuntiasi siten, että pystyt keräämään niistä normaalin sadon tuen myöntämisvuonna
 • si­nul­la on ollut tu­loa me­hi­läis­ta­lous­tuot­tei­den myyn­nis­tä vero­vuo­si­na 2021,  2022 tai 2023
 • sinulla on toiminnan aloittamisesta kuluja, ellei sinulla ole ollut myyntituloa aikaisempina vuosina.

Tu­kea ei myön­ne­tä haku­vuo­den ke­vääl­lä teh­dyis­tä ja­ok­keis­ta eikä par­vei­lun seu­rauk­se­na syn­ty­neis­tä uu­sis­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nis­ta.

Tukea maksetaan 25 € mehiläisyhteiskuntaa kohti. Ruokavirasto maksaa tuen yleensä hakuvuoden lokakuussa.

Voit hakea tukea joko sähköisesti tai lomakkeella

A) Sähköisesti Vipu-palvelussa

Me­hi­läis­ta­lou­den kan­sal­lis­ta pesä­koh­tais­ta tu­kea voit hakea säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa koh­das­sa Me­hi­läis­ta­lou­den tuki.  

Hae tu­kea vii­meis­tään 18.6.2024. Säh­köi­nen haku on tuol­loin avoin­na klo 23.59 asti.

Et voi hakea tukea myöhässä. Myö­häs­ty­nyt ha­ke­mus hy­lä­tään.

Tu­kea ei mak­se­ta ennen kuin pa­lau­tat vaa­di­tut liit­teet.

Saat tie­toa säh­köi­sen ha­ke­muk­sen täy­tös­tä oh­jees­ta Me­hi­läis­ta­lou­den tuki – Vipu-käyttäjän ohje

B) Lomakkeella 204

Voit hakea tukea lomakkeella 204. Tulosta haku­oh­jeet sekä haku­lo­make Ruo­ka­vi­ras­ton verkkosivustolta Me­hi­läis­talouden tu­ki, tai pyydä ne kunnan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta, ELY-kes­kuk­ses­ta tai Ahvenanmaan valtionvirastos­ta.

Palauta lomake 18.6.2024 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukseen tai Ahvenanmaan maakuntavirastoon. Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

Tuenhakija

A) Henkilöhakija

Henkilöhakijana haet tukea omalla henkilötunnuksella. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimellä toimiva yrittäjä, hae tukea henkilöhakijana.  

Sinun tai puolisosi on ol­ta­va tuki­vuot­ta edel­tä­vän ka­len­te­ri­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä vähintään 18-vuo­ti­as.

Jos olet alle 18-vuo­ti­as, voi saada tukea, jos

 • harjoitat maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta yh­teis­o­mis­ta­ja­na tai yh­des­sä van­hem­piesi/toi­sen heis­tä kans­sa tai
 • tuen myön­tä­mi­sel­le on mui­ta eri­tyi­siä syi­tä. Il­moi­ta eri­tyi­nen syy ha­ke­muk­sen lisä­tie­dois­sa.

B) Yhteisöhakija

Jos asioit Y-tunnuksellisen yhteisön puolesta, hae tukea yhteisönä. Tällöin sinulla tulee olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus. Hae tukea silloin omalla henkilötunnuksella.  

Kun tuen­ha­ki­ja­na on use­am­man luon­nol­li­sen hen­ki­lön muo­dos­ta­ma yh­tei­sö tai muu yh­tei­sö, vä­hin­tään yh­den hen­ki­lön on ol­ta­va tuki­vuot­ta edel­tä­vän ka­len­te­ri­vuo­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä vä­hin­tään 18-vuo­ti­as ja harjoitetta­va maa- tai puu­tar­ha­ta­lout­ta itse. Vaa­ti­mus kos­kee esi­mer­kik­si osa­ke­yh­ti­öi­tä ja yh­teen­liit­ty­miä, mut­ta ei kos­ke jul­kisoi­keu­del­li­sia yh­tei­sö­jä, van­ki­la­ti­lo­ja eikä kou­lu­ti­lo­ja.

Yhteisön ollessa hakija, va­lit­se hakemuksella jom­pi­kum­pi seu­raa­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta:

 • Yh­tei­sö ei kuu­lu ikä­vaa­ti­muk­sen pii­riin, kos­ka ha­ki­ja­na on jul­kisoi­keu­del­li­nen yh­tei­sö.
 • Yh­tei­sös­sä on ai­na­kin yksi osal­li­nen, joka oli vä­hin­tään 18-vuo­ti­as. Osal­li­sen tu­lee itse har­joit­taa maa- ja puu­tar­ha­ta­lout­ta.

Il­moi­ta ikä­vaa­ti­muk­sen täyt­tä­vän osal­li­sen hen­ki­lön nimi ja hä­nen hen­ki­lö­tun­nuk­sen­sa sille va­rat­tuun kohtaan.

Tuen hakemisen vaihtoehdot

Voit ha­kea tu­kea joko:

A) 1.6.2024 hal­lin­nas­sa­si ja tuo­tan­to­kau­te­na 1.6.–30.9.2024 tuo­tan­nos­sa ole­vien pe­sien mää­rän mu­kaan.

Il­moi­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä, jois­ta haet tu­kea. Jos tuo­tan­to­kau­del­la on tu­hou­tu­nut pe­siä, il­moi­ta niiden mää­rä ”Näis­tä tuo­tan­to­kau­del­la on tu­houtu­nut” -koh­das­sa.

Voit saa­da tu­kea myös 2024 tuo­tan­to­kau­del­la tu­hou­tu­nees­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nas­ta, jos tu­hou­tu­mi­sen syy­nä on ol­lut 

 • eläin­tau­ti
 • peto­e­läi­men ai­heut­ta­ma va­hin­ko
 • tai muu vas­taa­va me­hi­läis­tar­haa­jas­ta riip­pu­ma­ton poik­keuk­sel­li­nen syy.

Toi­mi­ta sel­vi­tys me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän alen­tu­mi­ses­ta. Jos me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on vä­hen­ty­nyt eläin­tau­din ta­kia, lii­tä sel­vi­tyk­seen myös eläin­lää­kä­rin an­ta­ma to­dis­tus.

Jos pesä­mää­rää ale­nee ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen, il­moi­ta sii­tä 15 työ­päi­vän ai­ka­na ha­ke­muk­sen vastaa­notta­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le.

B) Vii­me vuon­na il­moit­ta­ma­si pesä­mää­rän tai val­von­nas­sa to­de­tun pesä­mää­rän mu­kaan.

Tuki voi­daan myön­tää edel­li­sen vuo­den pesä­mää­rän pe­rus­teel­la, jos pesä­mää­rä on vä­hen­ty­nyt peto­e­läi­men ai­heut­ta­mas­ta va­hin­gos­ta, tai mi­kä­li tal­veh­ti­nei­den me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on ol­lut vä­hin­tään kolmasosan pie­nem­pi kuin va­kiin­tu­nut mää­rä eläin­tau­din tai tal­vi­tu­ho­jen vuok­si tai muus­ta tar­haa­jas­ta riippumattomas­ta syys­tä.

Käy­tä haku­pe­rus­tee­na joko vuo­den 2023 tuki­ha­ke­muk­ses­sa il­moit­ta­maa­si mää­rää tai val­von­nas­sa to­det­tua mää­rää.

Voit käyt­tää va­kiin­tu­nut­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rää tuen ha­ke­mi­sen pe­rus­tee­na kor­kein­taan kah­te­na peräk­käi­se­nä tuki­vuon­na.

Toi­mi­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän alen­tu­mi­ses­ta sel­vi­tys tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä. Jos me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on alen­tu­nut eläin­tau­din ta­kia, toi­mi­ta ha­ke­muk­sen liit­tee­nä myös eläin­lää­kä­rin an­ta­ma todistus.

Hakemuksen liitteet

Tuloselvitys

Jot­ta voit ha­kea tu­kea, si­nul­la on ol­ta­va tu­loa me­hi­läis­ta­lous­tuot­tei­den myyn­nis­tä vero­vuo­si­na 2021, 2022 tai 2023. Esi­tä liit­tee­nä sel­vi­tys saa­mie­si tu­lo­jen mää­räs­tä. Voit teh­dä sen esi­mer­kik­si ve­ro­tus­pää­tök­sen tai veroil­moi­tuk­sen jäl­jen­nök­sel­lä. Jos tu­lot ei­vät erik­seen käy ilmi ve­ro­tus­pää­tök­ses­tä tai vero­il­moi­tuk­ses­ta, lii­tä ha­ke­muk­see­si jäl­jen­nös me­hi­läis­ta­lou­te­si kir­jan­pi­dos­ta.

Jos olet aloit­ta­nut me­hi­läis­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen vuon­na 2023 tai sen jäl­keen, mut­ta et ole saa­nut vie­lä tuloja me­hi­läis­ta­lous­tuot­tei­den myyn­nis­tä, osoi­ta, että si­nul­la on ol­lut toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta ku­lu­ja. Liitteenä voit käyt­tää esi­mer­kik­si jäl­jen­nös­tä vero­il­moi­tuk­ses­ta tai kir­jan­pi­dos­ta.

Pa­lau­ta ha­ke­muk­sen mu­ka­na vä­hin­tään yksi seu­raa­vis­ta liit­teis­tä. Mikäli esim. veroilmoituksesta ei selviä suoraan mehiläistalouden tuen tulot ja menot, jätä lisäksi jäl­jen­nös muistiinpanoista­si.

 • Vuo­den 2022 tai 2021 ve­ro­tuk­sen ve­ro­tus­pää­tök­sen jäl­jen­nös, jos­ta nä­ky­vät me­hi­läis­ta­lou­te­si tu­lot
 • Vii­me ve­ro­tus­vuo­den vero­il­moi­tuk­sen jäl­jen­nös
 • To­dis­tus me­hi­läis­ta­lou­den han­kin­ta­me­nois­ta

Luettelo pitopaikoista ja mehiläisyhteiskuntien lukumäärästä pitopaikkakohtaisesti

Lisää hakemuksen liitteeksi luettelo pitopaikoista ja mehiläisyhteiskuntien lukumäärästä pitopaikkakohtaisesti.

Yhteisön osakkaat

Jos haet tu­kea jon­kun yh­tei­sön, yri­tyk­sen, kuo­lin­pe­sän tai muun vas­taa­van puo­les­ta, li­sää ha­ke­muk­sen liitteek­si tar­vit­ta­es­sa myös val­ta­kir­ja ja/tai sel­vi­tys kuo­lin­pe­sän osak­kuu­des­ta.

Selvitys mehiläisyhteiskuntien määrän alentumisesta

Toi­mi­ta sel­vi­tys me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän alen­tu­mi­ses­ta. Jos me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rä on vä­hen­ty­nyt eläin­tau­din ta­kia, lii­tä sel­vi­tyk­seen myös eläin­lää­kä­rin an­ta­ma to­dis­tus.

Jos pesä­mää­rää ale­nee ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­sen jäl­keen, il­moi­ta sii­tä 15 työ­päi­vän ai­ka­na ha­ke­muk­sen vastaa­notta­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le.

Jos pesä­mää­rä­si on alen­tu­nut vii­me vuon­na il­moit­ta­mas­ta­si pesä­mää­räs­tä tai täl­lä tuo­tan­to­kau­del­la on tapah­tu­nut pesä­tu­ho­ja, pa­lau­ta

 • sel­vi­tys me­hi­läis­yh­teis­kun­tien mää­rän ale­ne­mi­ses­ta, sekä
 • tar­vit­ta­es­sa eläin­lää­kä­ri­to­dis­tus, ja/tai
 • sel­vi­tys peto­va­hin­gois­ta.

Perusteettomasti maksettu tuki

Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin. Tuen myöntänyt viranomainen päättää kuulemismenettelyn jälkeen tuen takaisinperinnästä. Tuki peritään takaisin, jos

 • tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet.
 • tuen ehtoja ei ole noudatettu.
 • hakija on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.
 • hakija estää tarkastuksen toteuttamisen.

Hakemuksen muuttaminen tai peruminen

Voit tukihaun jälkeen perua koko hakemuksesi tai muuttaa sitä, jos huomaat, että olet ilmoittanut hakemuksella virheellisiä tietoja tai tuotanto-olosuhteissa on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka johtavat hakemuksen virheellisyyteen. Voit ilmoittaa hakemuksesi muuttamisesta ja osittaisesta tai kokonaan perumisesta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla toimivaltaiselle viranomaiselle.

Sinun on tärkeää ilmoittaa hakemuksen perumisesta tai muutoksista viipymättä, jotta muutokset voidaan ottaa huomioon mahdollisessa valvonnassa. Jos sinulle on jo ilmoitettu suoritettavasta valvonnasta ja siitä aiheutuu valvontaseuraamuksia, et voi enää muuttaa tai peruuttaa hakemusta.

Tuenhakijan rekisteröintivaatimukset Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin

Mehiläisten pitäjillä on velvollisuus rekisteröidä mehiläisten pitopaikat EU:n eläinterveyssäännöstön (2016/429) mukaisesti. Rekisteröi pitopaikka ja tee mehiläisistä eläintenpitoilmoitus pitopaikkaan Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä ennen eläintenpidon aloittamista. Rekisteröi pitopaikka ja mehiläisten eläintenpitoilmoitus samalla tunnuksella kuin haet tukea (Y-tunnus tai henkilötunnus). Jos olet jo rekisteröitynyt ja tehnyt eläintenpitoilmoituksen, tee mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus samalla tunnuksella.

Voit tehdä mehiläisten pitopaikkojen ja eläintenpitoilmoituksen rekisteröinti tapahtuu joko palvelussa epr.ruokavirasto.fi tai lomakkeilla oman asuinkuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Ilmoita rekisteröidyttäessä tiedot pitopaikasta ja pitopaikan maksimikapasiteetti mehiläispesistä. Eläintenpitoilmoituksessa ilmoitetaan muu muassa kyseessä oleva eläinlaji ja mitä tarkoitusta varten eläimiä pidetään. Mehiläisten pitäjän on pidettävä omat rekisteritiedot ajan tasalla. Mikäli tietoihin (toimijan tiedot, pitopaikan tiedot tai eläintenpidon tiedot) tulee muutoksia tai pitopaikka lopetetaan, tulee siitä ilmoittaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta.  

Pidä kirjaa pitopaikkojen tiedoista

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan mehiläispesien määristä. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä mehiläispesistä.  Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Eläinten kuolleisuudesta pitopaikassa tulee myös pitää kirjanpitoa. Kirjanpidossa tulee säilyttää myös mahdolliset asiakirjat kuten eläinterveystodistukset.

Tarhamehiläisten pitopaikkojen toimijoiden on pidettävä kirjaa jokaisesta mehiläistarhan mehiläispesien tilapäisestä siirtohoidosta. Kirjanpitoon merkitään kunkin siirtohoidon paikka (pitopaikkatunnus) ja alkamis- ja päättymispäivämäärä, sekä siirrettävien mehiläispesien lukumäärä.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Tiedot tulee kirjata viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta pitopaikan kirjanpitoon. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon on viimeksi kirjattu merkintä.

Mehiläistuotannon lopettaminen

Jos lo­pe­tat me­hi­läis­ta­lou­den har­joit­ta­mi­sen,

 • il­moi­ta sii­tä Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­seen tai Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­toon
 • il­moi­ta lo­pet­ta­mi­ses­ta myös Eläintenpi­tä­jä- ja pitopaikka­re­kis­te­riin 30 päi­vän ku­lu­es­sa.
  • sähköisesti osoitteessa epr.ruokavirasto.fi.
  • lomakkeilla Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta ja Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta 

Valvonta

ELY-keskukset valvovat mehiläistuen hakijoista noin kolme prosenttia vuosittain. Voit lukea valvonnasta tarkemmin Ruokaviraston nettisivuilta mehiläistuen valvontaohjeesta.

Yhteystiedot, jonne hakemuslomake toimitetaan

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus

Käyn­ti­o­soi­te: Kal­lan­ran­ta 11, Kuo­pio
Pos­ti­o­soi­te: PL 2000, 70101 Kuo­pio
Pu­he­lin­vaih­de: 0295 026 500
Kir­jaa­mo: kir­jaa­mo.poh­jois-savo@ely-kes­kus.fi

Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­to

Käyn­ti­o­soi­te: Torg­ga­tan 16 B, Ma­rie­hamn
Pos­ti­o­soi­te: PB 58, 22101 Ma­rie­hamn
Pu­he­lin: 018 635 270
Säh­kö­pos­ti: re­gist­ra­tur@am­bets­ver­ket.fi