Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2021

Vuoden 2021 aikana Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto suorittivat eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnan 745 eläimiä pitävän toimijan pitopaikkoihin. Yhteensä tarkastettiin 872 pitopaikkaa. Valvonnoista 64 % kohdistui nautaeläimiin, 31 % lammas- ja vuohieläimiin ja 5 % sikaeläimiin. Kaikista tarkastuksista noin puolet oli viljelijätukijärjestelmään liittyvien täydentävien ehtojen otantavalvontoja. 75-80 prosenttia keskitetyllä otannalla vuosittain valvottavaksi valikoiduista kohteista valitaan riskiperusteisesti.

Eri laatuisia puutteita eläinten merkinnän ja rekisteröinnin vaatimuksissa havaittiin 74 prosentissa tarkastetuista pitopaikoista. Osuus on hieman pienempi kuin vuonna 2020, jolloin puutteita todettiin 80 prosentissa pitopaikoista. Puutteiden yleisyydessä on kuitenkin suuria eläinlajikohtaisia eroja.

Eniten puutteita todettiin aiempien vuosien tapaan lammas- ja vuohieläimillä, joiden pitopaikkoja valvottiin merkittävästi edellisvuotta enemmän. Puutteellisuuksia eläinten merkinnän ja rekisteröinnin vaatimuksissa havaittiin 79 prosentissa valvotuista pitopaikoista. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli viisi prosenttiyksikköä suurempi. Myös arviointiasteikolla vakaviksi luokiteltavien puutteiden osuus oli huomattava; niitä todettiin yhteensä puolessa kaikista valvotuista pitopaikoista. Vakaviksi luokiteltavat puutteet ovat selvästi yleisempiä lampaita tai vuohia lemmikki- ja harraste-eläiminä pitävien toimijoiden keskuudessa.

Kaikista tarkastetuista nautaeläinten pitopaikoista 75 prosentissa havaittiin eriasteisia epäkohtia eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä. Niiden tarkastettujen pitopaikkojen osuus, joissa havaittiin vakaviksi luokiteltavia puutteita, oli sama kuin edellisenä vuonna eli 41 %. Täysin kunnossa olevaksi todettiin keskimäärin joka neljäs eli 25 prosenttia tarkastetuista pitopaikoista, mikä puolestaan on edellisvuotta (19 %) suurempi osuus.

Sikaeläimiin kohdistuvissa valvonnoissa todettiin eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyviä puutteita 35 prosentissa tarkastetuista pitopaikoista. Osuus on kuusi prosenttia edellisvuoden havaintotulosta pienempi. Sikatilojen tarkastuksissa havaitut puutteet olivat pääsääntöisesti lieviksi luokiteltavia.

Hevoseläinten tunnistamista ja rekisteröintiä valvottiin muun hevoseläimiin kohdistuvan valvonnan yhteydessä, mm. eläinsuojelu- ja lääkitsemisvalvonnan tarkastuskäynneillä.

Valvonnassa todettujen puutteiden korjaamisen ajaksi eläimiä voidaan asettaa siirtokieltoon. Kiellon tarkoituksena on estää sellaisen eläimen, jonka tunnistettavuudesta ja / tai jäljitettävyydestä ei voida varmistua, pääsy elintarvikeketjuun. Siirtokiellolla pyritään myös pienentämään eläintautien leviämisriskiä. ELY-keskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto asettivat valvontahavaintojen perusteella vuoden 2021 aikana 196 väliaikaista siirtokieltoa. Niistä valtaosa eli 68 prosenttia koski nautaeläimiä, 31 prosenttia lammas- ja vuohieläimiä ja yksi prosentti sikaeläimiä. Reilu puolet kielloista kattoi pitopaikan kaikki saman eläinlajin eläimet. 80 prosentissa tapauksista kiellon pääsyynä olivat merkitsemättömät eläimet, eli eläimet, joilla ei ollut ainuttakaan virallista tunnistinta. Aluehallintovirastot puolestaan asettivat toistaiseksi voimassa olevia siirtokieltoja 22 kappaletta. Myös niistä valtaosa johtui merkitsemättömistä eläimistä.

Tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaaminen varmistetaan jälkikäteen. Tarkasteluhetkeen mennessä kaikista tehtäväksi määrätyistä jälkitarkastuksista oli tehty vajaat 80 prosenttia. Niiden tulosten perusteella 75 prosenttia toimijoista oli korjannut puutteet jälkitarkastukseen mennessä.

Viljelijätukijärjestelmään liittyvien täydentävien ehtojen laiminlyönneistä aiheutui tavanomaisia 1-5 prosentin sanktioseuraamuksia 26 prosentille otannassa valvotuista nautatiloista, 27 prosentille lammas- ja vuohitiloista ja kolmelle prosentille sikatiloista. Lisäksi havaittiin toistuvia laiminlyöntejä kahdella prosentilla kaikista otantaan kuuluneista tiloista. Toistuvuudesta on kyse silloin, kun sama laiminlyönti havaitaan tilalla toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjaksolla. Tahallisiksi laiminlyönnit todettiin yhdellä prosentilla otannassa valvotuista nautatiloista.

Laajennusvalvontojen, eli muiden valvontojen tai havaintojen kautta tarkastettavaksi päätyneiden tilojen valvonnoissa täydentävien ehtojen laiminlyöntejä todettiin lisäksi 100 tilalla. 1-5 prosentin sanktioseuraamuksia määrättiin niistä 72 prosentille. Toistuviksi laiminlyönnit todettiin tehdyissä laajennusvalvonnoissa 13 prosentilla ja tahallisiksi kuudella prosentilla tiloista.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Anne Ojala, anne.ojala(at)ruokavirasto.fi, puh. 050 513 6538

Lue lisää:

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2021 -raportti (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022