Eläintautien vastustaminen ja valvonta

Eläintautien vastustamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) lueteltujen sairauksien tai tartuntojen ehkäisyä tai vähentämistä viranomaisen johdolla.

Eläintautien vastustamisen ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle (MMM).

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläintautien vastustamista. Lisäksi Ruokavirasto vastaa eläintauteihin liittyvästä tilastoinnista ja raportoinnista.

Aluehallintovirastoissa läänineläinlääkärit puolestaan huolehtivat lainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueellaan. Manner–Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa, jotka toimivat kahdessatoista toimipaikassa. Ahvenanmaalla vastaavana viranomaisena toimii Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Paikallistasolla eläinlääkintähuollon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kunnassa tai kuntayhtymässä kunnaneläinlääkärit ja teurastamoissa tarkastuseläinlääkärit. 

Eläintautien vastustamisesta eläimiä EU:n ulkopuolelta tuotaessa vastaavat pääasiassa rajaeläinlääkärit eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä. EU-jäsenmaista eläimiä tuotaessa valvonnasta vastaavat läänineläinlääkärit ja kunnaneläinlääkärit.

Eläinten terveyden valvonnassa ei ole muita toimivaltaisia viranomaisia kuin virkaeläinlääkäri omalla toimialueellaan. Kuitenkin myös muu kuin virkaeläinlääkäri on velvollinen ilmoittamaan vakavan eläintaudin epäilystä virkaeläinlääkärille ja ryhtymään taudin leviämisen estämiseksi tarpeellisiin ensitoimenpiteisiin tilalla. Eläintaudin leviämisen estämiseksi voidaan pyytää virka-apua poliisilta, pelastuslaitokselta tai puolustusvoimilta. Tällöin yhteistyön koordinaatiosta vastaa läänineläinlääkäri. 

valvonta.jpg

Valvonnan suunnittelu ja varautuminen vakavien eläintautien varalta

Ruokavirasto laatii vuosittaisen suunnitelman lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurantaohjelmista. Valvonnan riskiperusteisuus on otettu huomioon seurantaohjelmia laadittaessa kohdentamalla näytteenotto eläimiin, joista tartunta tai taudinaiheuttajan vasta-aineita todennäköisimmin löytyy tai joista löytyvä tartunta aiheuttaisi suurimman vaaran tartunnan leviämiselle muille tiloille.

Eläintautien valvontaa suoritetaan lisäksi lakisääteisten terveysvalvontaohjelmien puitteissa sekä jokaisella eläinlääkärin tilakäynnillä ja teurastukseen liittyvissä tarkastuksissa teurastamoilla.

Eläinlääkärin tarkastuksessa tai laboratoriotutkimuksessa syntyvien vakavien eläintautiepäilyjen varalta on Ruokavirastossa laadittu toimintaohjeet kansallisiksi valmiussuunnitelmiksi. Valmiussuunnitelmat on laadittu ensisijaisesti niiden vastustettavien, helposti leviävien eläintautien varalle, jotka todennäköisimmin uhkaavat Suomen eläinten terveyttä ja joiden leviäminen Suomen eläinpopulaatioon aiheuttaisi suurimmat tappiot eläintuotannolle.

Aluehallintovirasto laatii kansallisia toimintaohjeita täydentävän alueellisen valmiussuunnitelman, joka sisältää yksityiskohtaiset toimintaohjeet helposti leviävien eläintautien tautitapausten varalta läänineläinlääkärin toimialueella.

Valmiussuunnitelmien ajantasaisuus varmistetaan vuosittain. Säännöllisillä valmiusharjoituksilla varmistetaan suunnitelmien toiminta käytännössä.

Valvonnan ohjaus ja määräysten toimeenpano

Ruokavirasto ohjaa ja johtaa seurantaohjelmien toteutumista antamalla seurantaohjelmien näytteenottoon tarvittavat määräykset ja ohjeet aluehallintovirastoille tai suoraan teurastamoille. Aluehallintovirastot antavat määräykset alueensa kunnaneläinlääkäreille. Ruokavirasto laatii lisäksi vuosittain ohjekirjeen läänineläinlääkäreille ja teurastamoille seurantaohjelmien ja valmiussuunnitelmien päivityksen toteuttamisesta. Joidenkin eläintautien osalta on lisäksi laadittu opas tuottajien ja valvovien viranomaisten ohjaamiseksi.

Määräysten toteutumista seurataan seuraavien tilakäyntien yhteydessä, esimerkiksi terveysvalvontaohjelmiin liittyvien säännöllisten tilakäyntien tai eläintautitapauksissa rajoittavien määräysten purkamiseen tähtäävien tilakäyntien yhteydessä. Näillä käynneillä aina varmistetaan, että aiemmin annettuja päätöksiä on noudatettu.

Aluehallintovirasto valvoo seurantaohjelmien toteutumista alueellaan kunnaneläinlääkäreiltä saatujen ilmoitusten perusteella.

Eläintautien esiintymisen ja valvontatulosten raportointi

Eläintautien esiintymisestä ja valvonnan tuloksista ja toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti muun muassa maa- ja metsätalousministeriölle, EU:n komissiolle, Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle EFSAlle sekä Kansainväliselle eläintautijärjestölle OIE:lle.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.11.2018