Vesiviljelyeläinten terveyslupa

Vesiviljelyeläinten (kalat, ravut, simpukat) kasvattajien tulee hakea toiminnalleen terveyslupa Ruokavirastosta. Ahvenanmaalla terveyslupa haetaan maakunnan hallitukselta. Lupa myönnetään, jos toiminnasta ei aiheudu vakavaa vaaraa vesieläinten tautien leviämiselle ja omavalvonta katsotaan riittäväksi eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Lupa tulee hakea ennen toiminnan aloittamista ja lupatiedot tulee pitää ajan tasalla.

Keneltä lupaa vaaditaan?

Lupa vaaditaan kaloja, rapuja, simpukoita tai näiden sukusoluja kasvattavilta yrityksiltä ja toimijoilta. Myös perkaamoilla tulee olla terveyslupa, jos siellä perataan viljeltyjä kaloja, jotka ovat peräisin helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta tai rajoitusvyöhykkeeltä. Suomessa on tällä hetkellä VHS-taudin vuoksi perustettu rajoitusalue, Ahvenanmaa.

Poikkeukset

Terveyslupaa ei kuitenkaan vaadita:

1. Jos vesieläimiä kasvatetaan ihmisravinnoksi vain omaan käyttöön tai vain vähäisessä määrin suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisessa vähittäisliikkeessä kuluttajille myytäväksi.

Ruokakalan kasvatus voidaan katsoa vähäiseksi jos rehun käyttö on alle 2000 kg vuodessa kuivarehuna tai sitä vastaava määrä muuta rehua, tai kalan lisäkasvu on alle 2000 kg vuodessa. Ruokarapujen kasvatus katsotaan vähäiseksi, jos niitä tuotetaan vuodessa vähemmän kuin 2000 kappaletta. Lisäksi vähäisessä määrin vesieläimiä ihmisravinnoksi kasvattavan toimijan on siis myytävä eläimet joko suoraan tai yhden paikallisen välikäden kautta lopulliselle kuluttajalle. Mikäli nämä molemmat vaatimukset toteutuvat, ei lupaa tarvitse hakea.

2. Jos koristevesieläimiä pidetään altaissa tai akvaarioissa, joiden vesi ei koskaan ole suorassa yhteydessä luonnonvesiin.

Jos esimerkiksi koristekarppilammikon vesi johdetaan ojaan ja sitä kautta muualle vesitöön, on lupaa haettava.

3. Jos kaloja tai rapuja pidetään onkilammikoissa, eivätkä ne päädy lammikoista edelleen kasvatettavaksi tai istutuksiin.

4. Jos simpukoita kasvatetaan veden puhdistusta varten.

Rekisteri terveysluvan saaneista pitopaikoista

Terveyslupa on edellytys kalojen, rapujen tai simpukoiden myymiselle tai muuten luovuttamiselle elintarvikekäyttöön, jatkokasvatukseen tai istutuksiin. Lupa vaaditaan toimijoilta kaikissa EU-maissa (direktiivi 2006/88/EY). Luvan saaneista yrityksistä ja niiden laitoksista on julkaistu rekisteri Ruokaviraston internetsivuilla (katso linkki) ja vastaava rekisteri tehdään kussakin EU-maassa. Listalle on koottu pitopaikkojen perustiedot sekä kalatautitilanne tärkeimpien tautien osalta. Toimijat voivat käyttää listan tietoja kaupankäynnin edellytysten varmistamiseksi.

Luvan hakeminen

Lomakkeet luvan hakemiseksi löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta (katso linkki). Hakemuksessa tulee kuvata pitopaikan tai perkaamon toiminta ja omavalvonta. Omavalvonnan kuvauksella tarkoitetaan kirjallista kuvausta niistä toimista, joilla pitopaikassa tai perkaamossa ennalta ehkäistään, seurataan ja torjutaan eläintauteja. Perkaamoiden osalta tulee omavalvonnan kuvauksessa kuvata yksityiskohtaisesti perkauksessa syntyvän jätteen ja jäteveden käsittely.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2020