Kalaperäisten sivutuotteiden luokittelu, hävittäminen ja käyttö

Kalaperäisellä sivutuotteilla tarkoitetaan kokonaisia kuolleita kaloja, kalanosia ja kalaperkeitä, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi. Kalaperäisiä sivutuotteita muodostuu pääasiassa kalanviljelylaitoksilla viljellyistä kaloista, kaupallisiin tarkoituksiin pyydetyistä luonnonvaraisista kaloista ja kalatuotteita ihmisravinnoksi valmistavista laitoksista.

Luokittelu

Kalanviljelylaitoksessa lakisääteisesti vastustettavaan tautiin kuolleet tai tautisaneerauksen vuoksi tapetut kalat ja niiden kala-alanlaitoksissa muodostuvat perkeet kuuluvat sivutuoteluokkaan 2.

Muut kalanviljelylaitoksessa kuolleet tai lopetetut kalat ja niiden perkeet kuuluvat sivutuoteluokkaan 3.

Luonnosta kaupallisiin tarkoituksiin pyydetyt kalat, joissa ei ole merkkejä lakisääteisesti vastustettavista taudeista kuuluvat sivutuoteluokkaan 3.

Sekoitettaessa luokan 2 ja 3 ainesta, seos on luokkaa 2.

Hävittäminen

Luokkaan 2 ja 3 kuuluvan kalaperäisen aineksen hävittäminen on mahdollista seuraavilla tavoilla:

  • Polttamalla kokonaiset kalat kalanviljelylaitoksen omassa, sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä polttolaitoksessa.
  • Polttamalla sellainen kalaperäinen aines, joka sisältää kalan osia tai esimerkiksi perkuusivutuotteita ympäristöviranomaisten hyväksymässä jätteenpolttolaitoksessa.
  • Kuolleiden kalojen osalta koko Suomi on niin sanottua syrjäistä aluetta, jolla kalojen hautaaminen on sallittua. Hautaaminen edellyttää hautaamisesta annettujen säädösten noudattamista ja paikallisen ympäristöviranomaisen hyväksynnän. Hautaaminen on mahdollista myös kaatopaikoilla, mikäli kyseisellä kaatopaikalla on ympäristöviranomaisten lupa ottaa vastaan tällaista materiaalia.

Hyödyntäminen

Käsittelylaitokset

Kalaperäinen aines voidaan toimittaa sivutuoteasetuksen mukaan hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Luokan 2 ainesta voivat vastaanottaa luokan 1 ja 2 käsittelylaitokset ja luokan 3 ainesta luokan 1, 2 ja 3 laitokset. Kaikki laitokset eivät kuitenkaan ota vastaan kalaperäistä ainesta, joten on hyvä olla etukäteen yhteydessä laitokseen.

Käsittelylaitoksessa kalaperäistä ainesta käsitellään tietyillä hyväksytyillä menetelmillä, joissa lähtöaines murskataan ja kuumennetaan, jolloin massasta saadaan erotettua rasvaosa ja kiinteä aines. Kiinteä aines voidaan hyödyntää mm. turkisrehun raaka-aineena ja rasvaosa käyttää biodieselin valmistukseen. Yleensä kala-aineksen käsittely eli renderöinti ja biodieselin valmistus tapahtuvat eri käsittelylaitoksissa, mutta on myös laitoksia, joissa tehdään sekä renderöinti että biodieselin valmistus.

Biokaasu- ja kompostointilaitokset

Luokkaan 2 ja 3 kuuluvaa kala-ainesta voidaan toimittaa sellaiseen sivutuoteasetuksen mukaan hyväksyttyyn biokaasu- tai kompostointilaitokseen, joissa aineksen käsittelyyn sisältyy murskaus- ja kuumennuskäsittely (12 mm, 70 °C, 1 tunti ). On kuitenkin hyvä olla yhteydessä laitokseen etukäteen ja varmistaa, että laitoksella on lupa vastaanottaa kalaperäistä ainesta.

Rehukäyttö

Sisävesialueelta peräisin olevia luokan 3 kalasivutuotteita voidaan käyttää lemmikkieläinten, turkiseläinten ja tarhakoirien rehun raaka-aineena. Tällaista ainesta voidaan toimittaa hyväksyttyihin lemmikkieläinten ruokia valmistaviin laitoksiin, rehusekoittamoihin, tilarehustamoihin ja keräyskeskuksiin, joista ne päätyvät turkiseläinten tai tarhakoirien rehukäyttöön. Kalaa voidaan toimittaa edellä mainittuihin laitoksiin joko tuoreena, pakastettuna tai hapotettuna. Hapotettua ainesta voi käytännössä toimittaa vain turkiseläinrehukäyttöön. Rehuksi toimitettaessa on otettava huomioon, että sivutuotteiden on pysyttävä hyvälaatuisina, eivätkä ne saa pilaantua.

Luokan 2 kalasivutuotteita ja merialueelta tai merikalojen nousualueelta peräsin olevia luokan 3 kalasivutuotteita voi hyödyntää turkiseläinrehun raaka-aineena joko jauhamalla ja hapottamalla ne keräyskeskuksessa tai kala-alan laitoksessa korkeintaan pH 4,2:een tai käsittelylaitoksen kautta (jossa ne kuumennetaan), mikäli aluehallintovirasto ei tätä kiellä taudin aiheuttamat riskit huomioon ottaen.

Kalarehut

Luokan 3 kalasivutuotteita voidaan käyttää myös kalarehuna tai sen raaka-aineena. On huomioitava, että viljeltyä kalaa ei voi käyttää samaan lajiin kuluvien kalojen rehuna. Esimerkiksi kirjolohiperkeiden käyttö kirjolohille tarkoitetun rehun valmistuksessa ei ole sallittua.

Käytettäessä merialueen tai merikalojen nousualueen kaloja tai niiden perkeitä kalarehuksi, tulee niiden olla käsiteltyjä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 783/2015 mukaisesti.

Sisävesialueelta pyydettyjä kaloja tai niiden perkeitä saa käyttää rehuna sellaisenaan, jos toimivaltaisen viranomaisen arvion mukaan niiden käyttöön ei liity eläintautien leviämisen riskiä. On suositeltavaa käyttää käsittelemättömänä rehuna vain viljelylaitoksen omasta vesistöstä pyydettyä kalaa.

Kaikki edellä mainitut sivutuoteasetuksen mukaiset laitokset, jotka voivat vastaanottaa kalaperäistä ainesta löytyvät Ruokaviraston internetsivulta.

Haaskakäyttö

Kalanviljelylaitoksessa lakisääteisesti vastustettavaan tautiin kuolleita, tautisaneerauksen vuoksi tapettuja kaloja ja tällaisista kaloista peräisin olevaa kalaperäistä ainesta ei saa viedä haaskalle. Myöskään merialueelta, merikalojen nousualueelta tai ulkomailta peräisin olevia  kaloja tai niiden perkeitä ei saa viedä haaskalle.

Terveet luonnonvaraiset  sisävesialueelta  peräisin olevat (ml. hoitokalastuksesta saadut  kalat) voi viedä haaskalle, eikä yksinomaan tällaista ainesta ruokintaan käyttävää haaskapaikkaa tarvitse rekisteröidä.

Lue lisää luononvaraisten eläinten ruokinnasta: Haaskakäyttö

Käyttö syöttinä kalastuksessa tai ravustuksessa

Merialueelta tai merikalojen nousualueelta peräisin olevia kaloja (myös vedessä eläviä selkärangattomia) tai niiden perkeitä saa käyttää syöttinä sisävesialueella vain, jos ne on käsitelty täytäntöönpanoasetuksen liitteen IV luvun III mukaisella käsittelymenetelmällä 1—6. Sisävesialueella tulisi käyttää syöttinä vain kalastuksen/ravustuksen kohteena olevasta vesistöstä pyydettyjä vesieläimiä. Sisävesialueelta peräisin olevaa syöttimateriaalia ei tarvitse käsitellä.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.6.2022