Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttävät laitokset

Sellaisten sivutuotealan laitosten, joissa sivutuotteita koskevat toimet aiheuttavat huomattavan riskin ihmisten ja eläinten terveydelle, on oltava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä ennen toiminnan aloittamista. Hyväksyntää haetaan kirjallisesti toimivaltaiselta viranomaiselta. Hakemuksessa on oltava tiedot käytettävien sivutuotteiden tai johdettujen tuotteiden luokasta ja niiden toimien luonteesta, jossa sivutuotteita tai johdettuja tuotteita käytetään. Laitoksessa voidaan käsitellä useampaan kuin yhteen luokkaan kuuluvia sivutuotteita, jos toiminta on järjestetty niin, että ristikontaminaation mahdollisuus on minimoitu

Toimivaltaisia viranomaisia, jotka voivat sivutuotelain mukaan hyväksyä sivutuotuotelaitoksia - ja toimijoita ovat kunnaneläinlääkärit ja Ruokavirasto.

Kunnaneläinlääkärin hyväksymien laitosten ja toimijoiden osalta hyväksyntää haetaan  täyttämällä alla olevan linkin takaa löytyvä K- lomake ja toimittamalla se tarvittavine liitteineen kunnaneläinlääkärille.

Ruokaviraston rekisteröimien laitosten  ja toimijoiden osalta käytössä on useampia  hyväksyntälomakkeita riippuen toiminnan tyypistä. Luokan 3 ja 2 sivutuotteita käsittelevät käsittelylaitokset ja lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset ovat myös rehualan toimijoita ja hyväksyntää haetaan rehualan toimijaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Rehualan toiminnan aloittamisesta löytyy lisätietoa Ruokaviraston sivujen rehuja käsittelevästä kokonaisuudesta, kohdasta Rehualan toiminnan aloittaminen.

Ohjeita ja lomakkeita

Viranomaisen on ennen hyväksyntää tarkastettava, että laitos ja sen toiminta täyttävät sivutuoteasetuksen säätämät hyväksynnän edellytykset. Mikäli toiminnassa tapahtuu myöhemmin olennainen muutos, on muutos hyväksytettävä ennen muutetun toiminnan aloittamista. 

Ehdollinen hyväksyntä

Jos laitoksen tarkastuksen yhteydessä ilmenee, että laitoksen rakenteita ja laitteistoa koskevat vaatimukset täyttyvät, mutta muiden vaatimusten osalta toiminnassa on vielä puutteita, toimivaltainen viranomainen voi myöntää laitokselle ehdollisen hyväksynnän. Lopullinen hyväksyntä voidaan myöntää uuden tarkastuskäynnin perusteella, joka on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa ehdollisen hyväksynnän myöntämisestä. Jos tarkastuskäynnillä ilmenee, että edistymistä on tapahtunut, mutta laitos ei vieläkään täytä kaikkia asiaa koskevia vaatimuksia, viranomainen voi jatkaa ehdollista hyväksyntää. Ehdollinen hyväksyntä ei kuitenkaan saa ylittää kestoltaan yhteensä kuutta kuukautta.

Hyväksytyt laitokset saavat virallisen numeron, joka yksilöi toiminnon. Ruokaviraston internetsivuilla on listaus sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytystä ja rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista. Mikäli toimija havaitsee puuttuvansa listalta, hänen on otettava välittömästi yhteyttä laitoksen hyväksyvään viranomaiseen.

Valvonta ja hyväksynnän peruuttaminen

Toimivaltainen viranomainen valvoo hyväksyttyjä toimijoita riskiperusteisesti säännöllisin väliajoin. Laitoksen hyväksyntä voidaan peruttaa joko lopullisesti tai tilapäisesti, jos hyväksytty laitos ei enää täytä hyväksynnän edellytyksiä. Laitoksen on lopetettava toimintansa, jos viranomainen peruuttaa sen hyväksynnän tai ehdollisen hyväksynnän tapauksessa ei anna lopullista hyväksyntää.

Hyväksyttävät laitokset 

Ruokavirasto hyväksyy:

  • Käsittelylaitokset: Luokan 1, 2 ja 3 käsittelylaitokset käsittelevät  luokkaan 1, 2 tai 3  kuluvaa ainesta täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 142/2011 liitteen IV mukaisilla vakiokäsittelymenetelmillä tai vaihtoehtoisilla käsittelymenetelmillä
  • Lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset: Valmistavat lemmikkieläinten ruokia,  puruluita tai aromivahventeita luokkaan 3 kuuluvista sivutuotteista
  • Kompostointilaitokset: Hajottavat eläinperäisiä tuotteita biologisesti aerobisissa olosuhteissa
  • Biokaasulaitokset: Hajottavat eläinperäisiä  tuotteita biologisesti anaerobisissa olosuhteissa biokaasun tuotantoa ja keräystä varten 
  • Varastointilaitokset: Varastoivat orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita
  • Hygienisointiyksiköt: Hygienisoivat  sivutuotteita ennen biokaasu- tai kompostointilaitosta (väliasteenlaitos) 

Kunnaneläinlääkäri hyväksyy toimialueellaan:

  • Poltto- ja rinnakkaispolttolaitokset: Polttavat kokonaisia eläinraatoja
  • Lantaa polttavat laitokset (jotka sijaitsevat eläintilalla)
  • Varastointilaitokset: Varastoivat kerättyjä  johdettuja (käsiteltyjä) sivutuotteita ennen niiden kuljettamista hävitettäväksi polttamalla, toimittamista hyväksytylle kaatopaikalle tai käytettäväksi polttoaineena
  • Väliasteenlaitokset: Varastoivat kerättyjä käsittelemättömiä sivutuotteita tai suorittavat niille niin sanotun väliasteen toimia kuten pakastamista, suolausta tai paloittelua ennen niiden toimittamista lopulliseen määräpaikkaansa.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021