Alkuperäiskasvilajikkeet

Alkuperäiskasvilajikkeella eli ns. maatiaislajikkeella tarkoitetaan viljelykasvin kantaa, joka on luonnostaan sopeutunut kasvualueensa ympäristöolosuhteisiin. Alkuperäiskasvilajikkeisiin voidaan lukea myös lajikeluettelosta poistetut vanhat kauppalajikkeet tai tällaisen vanhan kauppalajikkeen muuttuneet kannat.

Alkuperäiskasvilajikkeita voidaan rekisteröidä 2009 voimaan tulleen ja vuonna 2010 myös vihanneksia koskemaan laajennetun alkuperäiskasvilajikeasetuksen mukaisesti, joka puolestaan perustuu EU:n vastaaviin direktiiveihin. Rekisteröimällä alkuperäiskasvilajikkeen hakija saa oikeuden lisätä ja markkinoida lajiketta asetuksessa olevien rajoitusten puitteissa. Niihin kuluu mm. rajoitettu vuosittainen markkinoitavan siemenen määrä.

Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröity ylläpito on ensisijaisesti viljelykasvien perimän monimuotoisuuden vaalimista viljelyolosuhteissa. Tällaiseen toimintaan voi saada erityisympäristötukea palkoviljoille, viljoille ja nurmikasveille. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että lajike on rekisteröity ja viljelijä on tehnyt ylläpitosopimuksen. Sopimus ylläpidosta tehdään lajikkeen alkuperäiselle viljelyalueelle. Oikeus lajikkeen tuettuun lisäykseen on ensisijaisesti sillä maatilalla, jolla lajiketta on viljelty pitkän aikaa. Ruokavirasto valvoo yhdessä ELY-keskusten kanssa tukiehtojen täyttymistä. Lisätietoja viljelyn toteuttamisesta saa paikallisesta ELY-keskuksesta. 

Rekisteröinti

Jos haluat rekisteröidä hallussasi olevan maatiaislajikkeen tai vanhan kauppalajikkeen alkuperäiskasvilajikkeeksi, aloita ottamalla yhteyttä Ruokavirastoon. Rekisteröinnin vaiheet etenevät seuraavasti:

1. Ota yhteys Ruokavirastoon (ks. yhteystiedot alla) ja kerro, minkälainen lajike sinulla on hallussasi ja mitä tiedät sen viljelyhistoriasta

Saat Ruokavirastosta tietopaketin, jossa kerrotaan alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröimiseen ja siemenen markkinointiin liittyvistä asioista.

2. Tee Ruokavirastolle hakemus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröimiseksi

Toimita hakemuslomake liitteineen Ruokavirastoon.  Hakemuksen käsittely on maksutonta. Ruokavirastosta otetaan tämän jälkeen yhteyttä liittyen lajikekuvauksen laatimiseen.

Ruokaviraston laatima lajikekuvaus

Ruokavirasto tekee normaalisti kauran, ohran, vehnän, rukiin, timotein, nurminadan, ruokonadan, puna-apilan ja valko-apilan  alkuperäiskasvilajikkeiden kuvaustestauksen. Tällöin myös kuvaus laaditaan Ruokavirastossa. Lajikkeen testauttaminen lajikekuvausta varten on maksutonta.

Kevätkylvöinen lajike ehtii mukaan Ruokaviraston seuraavan kasvukauden testaukseen, jos 

– hakemus on toimitettu Ruokavirastoon viimeistään 1.3. ja

– siemen on toimitettu Ruokavirastoon viimeistään 1.4.

Syyskylvöinen lajike ehtii mukaan Ruokaviraston seuraavan kasvukauden testaukseen, jos 

– hakemus on toimitettu Ruokavirastoon viimeistään 25.6. ja

– siemen on toimitettu Ruokavirastoon viimeistään 20.8.

Toimita lajikkeestasi peittaamatonta, hyvin itävää, tervettä ja elinvoimaista siementä osoitteeseen: Ruokavirasto/Lajiketestaus, Tampereentie 51, 32200 Loimaa.          

Tarkista tarvittava siemenmäärä taulukosta Alkuperäiskasvilajikkeen näytteen toimitusajat ja näytteen koko.  Jos kyseistä lajia ei ole mainittu taulukossa, ota yhteyttä Ruokavirastoon.

Hakijan itsensä laatima lajikekuvaus

Muiden kuin edellä mainittujen lajien kuvauksen laatimisesta sovitaan erikseen. Pääsääntöisesti hakija laatii kuvauksen itse Ruokavirastolta saatuun valmiiseen kuvauspohjaan. 

3. Lajikekuvauksen toimittaminen

Ruokaviraston laatima lajikekuvaus: Ruokavirasto toimittaa sinulle lausunnon tekemänsä lajiketestauksen tuloksista testausvuoden loppuun mennessä. Kevätviljojen tulokset valmistuvat kylvövuonna, syysviljojen, heinien ja apiloiden tulokset vasta seuraavana vuonna.

Hakijan itsensä laatima lajikekuvaus: Toimita kuvaus Ruokavirastoon heti  sen valmistuttua. Hakemusta ei jatkokäsitellä ennen kuin kuvaus on toimitettu.

4. Päätös lajikkeen ylläpidosta

Ruokavirastosta soitetaan ja sinua haastatellaan noin 15 minuutin ajan lajikkeen ylläpitoon käytettävistä pelloista, varastotiloista, muista tilalla viljeltävistä saman lajin lajikkeista yms. Keskustelun jälkeen Ruokavirasto tekee päätöksen lajikkeen ylläpidosta. Päätös toimitetaan sinulle.

5. Rekisteröintihakemuksen jatkokäsittely

Kun lajikekuvaus on valmistunut, Ruokavirasto ottaa ilman eri pyyntöä hakemuksen käsiteltäväkseen. Ruokavirasto pyytää Luonnonvarakeskukselta (Luke) lausuntoa lajikkeen säilyttämisarvosta ja esittelee asian päätettäväksi kasvilajikelautakunnalle. Yleensä päätös lajikkeen hyväksymisestä lajikeluetteloon alkuperäiskasvilajikkeena tehdään kasvilajikelautakunnan kokouksessa helmikuun alkupuolella. Lautakunnan päätös lähetetään hakijalle muutaman viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.

6. Tietojen julkaisu rekisteröidyistä alkuperäiskasvilajikkeista

Tieto hyväksytyistä lajikkeista ja niiden ylläpitäjistä on nähtävillä Suomen kansallisessa lajikeluettelossa, joka julkaistaan vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa. Mahdollisen siemenen markkinoinnin saa kuitenkin aloittaa jo heti lajikeluetteloon hyväksymistä koskevan päätöksen tekemisen jälkeen.

7. Verrannenäytteiden uusiminen

Tulevina vuosina Ruokavirasto voi silloin tällöin pyytää sinulta lisää siementä verrannenäytteen uusimiseksi.

Lajikkeen ylläpito

Lajikkeen rekisteröinyt henkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että lajiketta ylläpidetään niin, että se pysyy alkuperäisen lajikekuvauksen kaltaisena tai muuttuu toisenlaiseksi vain luonnonvalinnan seurauksena ja että siitä on olemassa elävää siementä. Lajikkeen ylläpidon täytyy tapahtua riittävän lähellä alkuperäistä lajikkeen kehittymispaikkaa tai muuten samankaltaisissa olosuhteissa, jotta lajike ei pääse muuttumaan alkuperäisestä.

Ylläpitäjän kanssa käydyn keskustelun ja tarvittaessa myös tilalla tehtävän tarkastuksen pohjalta Ruokavirasto tekee päätöksen lajikkeen ylläpidosta. Päätökseen sisältyy tarkasti määritellyt ohjeet ylläpitoon liittyvistä velvollisuuksista ja ylläpitoerästä tuotettavien sukupolvien enimmäismäärästä. Päätös on voimassa niin kauan kuin ylläpidossa ei tapahdu muutoksia. Lajikkeen alkuperäinen ylläpitäjä voi halutessaan siirtää lajikkeen ylläpidon toiselle henkilölle, jos tällä on edellytykset ylläpitää lajiketta asianmukaisella tavalla eikä lajiketta siirretä oleellisesti erilaisiin ilmasto-oloihin. Ruokavirasto tekee päätöksen lajikkeen ylläpidon siirtämisen hyväksymisestä.

Jos ylläpitäjä hakee alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoon liittyvää tukea, hänen tulee toimittaa kopio ylläpitoa koskevasta päätöksestä paikalliselle ELY-keskukselle.

Siementen tuotanto ja markkinointi

Alkuperäiskasvilajikkeiden siemenen tuotannossa ja markkinoinnissa noudatetaan suurelta osin yleisiä siementuotannon määräyksiä, jotka löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) siementuotantoa koskevista asetuksista. Joitakin poikkeuksia kuitenkin on. Suomessa alkuperäiskasvilajikkeeksi rekisteröidyn lajikkeen siementä saa markkinoida seuraavilla edellytyksillä: 

 • Siemen tuotetaan Suomessa.
 • Siemen polveutuu siemenistä, jotka on tuotettu lajiketta koskevien ylläpitosääntöjen mukaisesti (ks. edellinen kappale). 
 • Ruokaviraston valtuuttama viljelystarkastaja tarkastaa viljelyksen, jolla siemen tuotetaan, ja viljelys täyttää siemenviljelykselle asetetut vaatimukset eristysetäisyyksien ja esikasvien osalta. Lisäksi siemenviljelyksellä ei saa esiintyä hukkakauraa eikä vehnänhaisunokea.
 • Siemenperunoissa ei saa esiintyä vaarallisia kasvintuhoojia.
 • Siemen täyttää yleiset siementavaran alimmalle siemenluokalle (ns. käyttösiemenen) asetetut vaatimukset ja vihanneskasvien osalta standardisiemenelle asetetut laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset ovat lajikohtaisia. Siemenen ei kuitenkaan tarvitse täyttää yleisiä aitousvaatimuksia, kunhan se on lajikkeeltaan tunnistettavaa ja riittävän lajikepuhdasta. Lisäksi siemenperunan ei tarvitse täyttää yleisiä lajittelukokoon liittyviä vaatimuksia. Siemenen laatua ei tarvitse tarkastaa virallisilla analyyseilla, mutta Ruokavirasto tekee tilauksesta siementavaran laatuun liittyviä analyyseja.
 • Ruokavirasto valvoo markkinoilla olevien siementen laatua.
 • Siemenestä muodostetaan yleisten markkinoinnin periaatteiden mukaisesti kauppaerä, jonka enimmäiskoko määräytyy lajiryhmän mukaan. Siemen pakataan pakkaamossa, jolla on voimassaoleva pakkauslupa. 
 • Siementä markkinoivan elinkeinonharjoittajan on yleisten markkinoinnin periaatteiden mukaisesti tehtävä toimintaansa koskeva ilmoitus ja pidettävä toiminnastaan säädösten mukaista tiedostoa.
 • Siementen myyntipakkausten sulkemisessa noudatetaan samoja vaatimuksia kuin muullakin siementavaralla.
 • Siementen pakkauksissa on oltava siemenen vakuustodistusta vastaava toimittajan etiketti tai painettuna tai leimattuna ilmoitus, jossa on tiedot pakkauksen sisällöstä. Tarkemmat tiedot pakkaukseen tehtävistä merkinnöistä löytyvät MMM:n alkuperäiskasvilajikkeita koskevasta asetuksesta.
 • Lajikkeesta vuosittain markkinoitavan siemenen määrä ei saa ylittää MMM:n vahvistamia lajikohtaisia enimmäismääriä. Ruokavirasto valvoo markkinoinnin rajoitusten noudattamista.
 • Vihannesten siementä saa markkinoida vain pienpakkauksissa. Pakkauksen enimmäiskoko vaihtelee 5-250 g välillä lajista riippuen. Enimmäispakkauskoot löytyvät MMM:n alkuperäiskasvilajikkeita koskevan asetuksen liitteestä.
   

Yleisistä siementavaran vapaan liikkuvuuden periaatteista poiketen Suomessa alkuperäiskasvilajikkeeksi rekisteröityä lajiketta saa markkinoida vain Suomessa. Vastaavasti toisessa EU-maassa rekisteröityä lajiketta ei saa markkinoida Suomessa, mikäli sitä ei ole rekisteröity myös Suomessa.

Yhteyshenkilöt:

 • Hakemuksen käsittely: Tarja Hietaranta, puh. 050 344 3748
 • Lajikkeiden testaus ja ylläpidon valvonta: Kaarina Paavilainen, puh. 040 833 2480
 • Siemenen laboratorioanalyysit: Jaana Laurila, puh. 040 521 4761
 • Viljelystarkastusasiat, laatuvaatimukset, pakkausluvat ja pakkausmerkinnät: Ritva Vallivaara-Pasto, puh. 040 833 2482

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2021